Výzva na predkladanie ponúk 4

M I N I S T E R S T V O     H O S P O D Á R S T V A    S L O V E N S K E J  R E P U B L I K Y
Sekcia podporných programov, Odbor riadenia SOP
Mierová 19, 827 15 Bratislava 212

"zverejnené na verejne prístupnom mieste"

Vec: Výzva na predkladanie ponúk

Naša organizácia mieni uzavrieť zmluvu na poskytnutie služby na predmet zákazky:

Poskytovanie služieb súvisiacich so zabezpečením procesu čerpania finančných prostriedkov z EÚ v programovom období 2007 – 2013 v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast pre MH SR“

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Sekcia podporných programov, Odbor riadenia SOP,  v súlade s § 25 ods. 2 a § 99 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pri zadávaní tejto zákazky použije postup zadávania podprahových zákaziek, nakoľko sa jedná o neprioritné služby uvedené v prílohe č. 3 cit. zákona (kategória služieb 21).

V tejto súvislosti Vás vyzývame na predkladanie ponúk na vyššie uvedený predmet zákazky.

Záujemcovia o účasť na verejnom obstarávaní môžu požiadať o poskytnutie súťažných podkladov predložením písomnej žiadosti o vydanie súťažných podkladov, ktorá musí byť doručená osobne alebo poštou v lehote na poskytnutie súťažných podkladov uvedenej nižšie.

Žiadosť o vydanie súťažných podkladov musí byť doručená na adresu:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Sekcia podporných programov
Odbor riadenia SOP
Mierová 19
827 15 Bratislava 212

v lehote od:  30. apríla 2008          do:  9. mája 2008 do 15.00 hod.

v pracovné dni počas lehoty na vydávanie súťažných podkladov v pracovnom čase od: 
8.00 hod. do: 15.00 hod.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v podrobnej výzve na predkladanie ponúk, ktorá Vám bude poskytnutá spolu so súťažnými podkladmi. V tejto podrobnej výzve na predkladanie ponúk sú podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov stanovené lehoty a podmienky verejného obstarávania.

V Bratislave, dňa 30.apríla 2008

 Výsledok verejného obstarávania

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk