Výzva na predkladanie ponúk 5

Výzva na predloženie cenovej ponuky v zákazke s nízkou hodnotou  

podľa ustanovenia § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov       

1.   IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:  

     Názov: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
     IČO: 686 832    
     Kontaktná osoba: Ing. Petra Hudecova, PhD., Mgr. Monika Macejková
     S í d l o
     Obec (mesto):
  Bratislava                  PSČ: 827 15
     Ulica:  Mierová                                      Číslo: 19
     Telefón: 4854 2215, 3205                   Fax: 4854 3579
     Elektronická pošta:  e – mail: hudecova@economy.gov.sk,
 macejkova@economy.gov.sk 
 
    Internetová adresa organizácie (URL): www.economy.gov.sk 

2.       NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY: 

          Preverenie procesu verejného obstarávania všetkých projektov implementovaných v rámci SOP PS odborne spôsobilou osobou

3.        OPIS  A ROZSAH PREDMETU ZÁKAZKY:   

          Predmetom zákazky je preverenie procesu verejného obstarávania všetkých projektov, v rámci ktorých bolo vykonávané verejné obstarávanie (cca 150 projektov) implementovaných v rámci Sektorového operačného     programu Priemysel a služby so zameraním sa na:
           §         použitie kritéria skúsenosti v etape vyhodnocovania ponúk 
zo strany obstarávajúcich subjektov, 
           §         iné nedostatky a porušenia zákona o verejnom obstarávaní v procese verejného obstarávania, a to v nadväznosti na požiadavku EK prijať opatrenia v zmysle článku 38 ods. 4 Nariadenia Rady ES č. 1260/1999 vo väzbe na predbežné závery auditu EK týkajúceho sa verejného obstarávania.

Uchádzač preverí  proces verejného obstarávania všetkých projektov a závery zistené v rámci preverenia zhrnie v správe ku každej posudzovanej dokumentácii k procesu verejného obstarávania v rozsahu minimálne 1 strana  v závislosti od náročnosti posudzovanej dokumentácie k predmetnému verejnému obstarávaniu.

          Každá správa by mala obsahovať:
          - identifikácia projektu, 
          - adresáta (má sa na mysli Ministerstvo hospodárstva SR),
          - úvodný odsek (názov predmetu zákazky, použitý postup/metóda zadávania zákazky),
          - odsek rozsahu (opis práce, ktorú uchádzač vykonal),
          - závery zistené preverením dokumentácie k predmetnému verejnému obstarávaniu,
          - dátum vyhotovenia správy,
          - podpis uchádzača,
          - prílohu musia tvoriť vyplnené kontrolné listy podľa Aktualizácie č. 2 Usmernenia v oblasti verejného obstarávania.

Pri preverovaní procesu verejného obstarávania jednotlivých projektov implementovaných v rámci Sektorového operačného programu Priemysel a služby musí uchádzač dodržiavať postup kontroly verejného obstarávania podľa Aktualizácie č. 2 Usmernenia v oblasti verejného obstarávania, ktorou sa zároveň zrušuje a nahrádza znenie usmernenia Riadiaceho orgánu pre rámec podpory spoločenstva CSF č. 14/2004 v oblasti verejného obstarávania (úplné znenie), ktorá tvorí prílohu tejto výzvy.

4.      MIESTO A TERMÍN DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY:

        Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
        Mierová 19
        827 15 Bratislava

5.      ČÍSELNÝ KÓD – SLOVÍK CPV:

         Hlavný predmet
         74141800-7 – Poradenské služby pre obstarávanie

6.      LEHOTA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK:

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená verejným obstarávateľom na: 
     20. máj 2008 do 15.00 hod. miestneho času

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť

- adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1 tejto výzvy alebo elektronicky na adresu macejkova@economy.gov.sk             

7.      KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK:

         1. Jediným kritériom na vyhodnotenie cenových ponúk je najnižšia celková cena predmetu zákazky s DPH vyplnená podľa Prílohy č. 1.

8.      ĎALŠIE INFORMÁCIE:

         1. Cenová ponuka predložená v zmysle požadovaných špecifikácií a podmienok musí byť potvrdená dodávateľom/uchádzačom (meno dodávateľa, odtlačok počiatky a podpis štatutárneho zástupcu).
         2..Predmet zákazky bude realizovať uchádzač, ktorého ponuka, po posúdení a vyhodnotení predložených cenových ponúk v rámci prieskumu trhu, bude vyhodnotená ako úspešná.
         3. Verejný obstarávateľ uhradí náklady za poskytnuté služby na základe faktúry vystavenej poskytovateľovi služby na základe uzatvorenej zmluvy. Faktúra musí obsahovať podrobnú špecifikáciu poskytnutých služieb.
         4. Splatnosť faktúr bude do 30 dní od jej doručenia a prevzatia MH SR. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude odovzdávací a preberací protokol podpísaný obidvoma zmluvnými stranami a špecifikácia poskytnutých služieb. Bez uvedených príloh je verejný obstarávateľ oprávnený faktúru vrátiť späť na doplnenie. Doručením opravenej faktúry s prílohami začína plynúť nová doba splatnosti. 
         5. Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohové platby na poskytnutie služby. 

 Prílohy:

        - Kontrolny list 
        - Správa z overenia       

  - Celková cena predmetu zákazky

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk