Kontakty

Webové sídlo operačného programu Výskum a inovácie 

www.opvai.sk

Riadiaci orgán - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Stromová 1
813 30 Bratislava

Sídlo OP VaI
Hanulova 5/B
841 01 Bratislava

Telefón   +421 2/59 374 111

E-mail     opvai@minedu.sk 

 

Sprostredkovateľský orgán - Ministerstvo hospodárstva SR

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/a
827 15 Bratislava 212

Telefón   +421 2/48 541111

E-mail      vyzvy@mhsr.sk

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Slovenská inovačná a energetická agentúra
sekcia implementácie EŠIF
Bajkalská 27                                                                                                                                                             

827 99 Bratislava  

Telefón   421 / 2 / 58 248 451

E-mail     opvai@siea.gov.sk   

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk