Kontakty

Webové sídlo operačného programu Integrovaná infraštruktúra 

www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán - Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: +421 2/ 5949 4111

 

Sprostredkovateľský orgán - Ministerstvo hospodárstva SR

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/a
827 15 Bratislava 212

Telefón   +421 2/48 541111

E-mail      vyzvy@mhsr.sk

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Slovenská inovačná a energetická agentúra
sekcia implementácie EŠIF
Bajkalská 27                                                                                                                                                             

827 99 Bratislava  

Telefón   421 / 2 / 58 248 451

E-mail     opvai@siea.gov.sk   

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk