Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Operačný program Integrovaná Infraštruktúra (OPII) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v oblasti dopravy, informatizácie spoločnosti a podpory výskumu, vývoja a inovácií  na roky 2014 – 2020 (Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja).

Jeho globálnym cieľom je podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií a zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry, verejnej osobnej dopravy, informačnej spoločnosti, podpory výskumných, vývojových a inovačných kapacít a rozvoja malého a stredného podnikania. OPII má na roky 2014-2020 vyčlenený celkový rozpočet viac ako 8 miliárd eur, vrátane povinného národného a súkromného spolufinancovania. Tieto financie sú investované do významných dopravných projektov ako sú výstavba diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy, obnova ciest, modernizácia železníc, nákup nových vlakových súprav a prostriedkov pre prevádzku mestskej hromadnej dopravy, podpora verejnej osobnej dopravy, ako aj na podporu informačnej spoločnosti. V oblasti výskumu, vývoja a inovácií sú zdroje OPII určené na posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií, ako aj zvyšovanie konkurencieschopnosti, osobitne malých a stredných podnikov. Predmetom podpory je rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry, posilnenie výskumných a inovačných aktivít, podpora investovania podnikov do výskumu a inovácií a posilnenie spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľského sektora. Hlavným cieľom podpory v oblasti malého a stredného podnikania je zvyšovanie konkurencieschopnosti a posilnenie inovačnej schopnosti MSP, napríklad prostredníctvom podpory nákupu technológií potrebných pre zavádzanie inovácií v MSP, ale aj poskytovaním poradenských a vzdelávacích aktivít v oblasti podnikania. Osobitná pozornosť je venovaná podpore internacionalizácie MSP a zapájaniu do programov EÚ. Časť prostriedkov OP VaI je určená aj na financovanie projektov realizovaných v Bratislavskom kraji.

 

Prioritné osi OPII:

 

PO1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov

PO2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T )

PO3 - Verejná osobná doprava

PO4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE)

PO5 - Železničná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)

PO6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)

PO7 - Informačná spoločnosť

PO8 - Technická pomoc pre oblasť dopravy a informatizácie

PO9 – Podpora výskumu, vývoja a inovácií

PO10 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji

PO11 - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov (MSP)

PO12 - Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji

PO13 - Technická pomoc pre oblasť výskumu a inovácií

 

Viac informácií o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na https://www.opii.gov.sk.

 

 

Ministerstvo hospodárstva SR a Slovenská inovačná a energetická agentúra pokračujú v implementácii aj po zlúčení operačného programu Integrovaná infraštruktúra s operačným programom Výskum a inovácie (PDF 320 kB)

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (č. CCI 2014SK16RFOP001) z 28. 10. 2014, ktorým sa schvaľujú určité prvky operačného programu „Výskum a inovácie“ na podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti na Slovensku (ZIP 420 kB)

1. KONFERENCIA (21.1.2015) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) a Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) zorganizovali konferenciu k predstaveniu operačného programu Výskum a inovácie a k podpore výskumu, vývoja a inovácií z vybraných programov EÚ, ktorá sa uskutočnila dňa 21. januára 2015 v kongresovej sále Centra vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave. 

Viac informácií o operačnom programe Výskum a inovácie nájdete na https://www.opvai.sk/ .

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk