Operačný program Výskum a Inovácie

Operačný program Výskum a inovácie (ZIP)

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (č. CCI 2014SK16RFOP001) z 28. 10. 2014, ktorým sa schvaľujú určité prvky operačného programu „Výskum a inovácie“ na podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti na Slovensku (ZIP)

1. KONFERENCIA (21.1.2015) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) a Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) zorganizovali konferenciu k predstaveniu operačného programu Výskum a inovácie a k podpore výskumu, vývoja a inovácií z vybraných programov EÚ, ktorá sa uskutočnila dňa 21. januára 2015 v kongresovej sále Centra vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave. 

Viac informácií o operačnom programe Výskum a inovácie nájdete na https://www.opvai.sk/ .

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk