Princíp Partnerstva

Dňa 6. októbra 2011 predstavila Európska komisia (ďalej len „EK“) návrh legislatívnych predpisov EÚ k politike súdržnosti na programové obdobie 2014 – 2020.

V zmysle kompromisného návrhu nariadenia EÚ (Spoločný strategický rámec) pre programové obdobie 2014 – 2020 by sa mal stanoviť spoločný strategický rámec s cieľom maximalizovať príspevok Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) a poskytnúť strategické usmernenie pre proces programovania na úrovni členských štátov.

NSRR: programové obdobie 2014-2020 - kompromisné znenie návrhov nariadení EK

NSRR: programové obdobie 2014-2020

Spoločný strategický rámec, ako základný strategický dokument na úrovni EÚ, by mal stanoviť, akým spôsobom budú EIŠF prispievať k dosiahnutiu cieľov stratégie Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, prostriedky na riešenie kľúčových územných výziev, integrované využívanie EŠIF, horizontálne zásady a prierezové ciele politiky, prostriedky koordinácie s ostatnými relevantnými politikami Únie a činnosti v oblasti spolupráce.

Jednou zo stanovených horizontálnych zásad je Partnerstvo a viacúrovňové riadenie, v zmysle ktorej členské štáty dodržiavajú zásadu partnerstva a viacúrovňového riadenia s cieľom uľahčiť dosahovanie sociálnej, hospodárskej a územnej súdržnosti a zabezpečenie priorít Únie v oblasti inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Môže to mať formu operačnej a inštitucionalizovanej spolupráce, najmä vzhľadom na vypracovanie a vykonávanie politík Únie. Členské štáty preto musia využívať partnerstvo ustanovené v rámci EŠIF.

Podľa návrhu všeobecného nariadenia EÚ budú sociálno-ekonomickí partneri zapojení do prípravy, implementácie, monitorovania a hodnotenia programov a taktiež sa budú zúčastňovať monitorovacích výborov programu.

Ministerstvo hospodárstva SR v nadväznosti na potrebu splnenia definovaných ex ante kondicionalít a prípravu nového operačného programu pre nasledujúce programové obdobie kohéznej politiky Európskej únie 2014 – 2020 zriadilo dňa 22. júna 2012 Pracovnú skupinu Ministerstva hospodárstva SR pre programové obdobie kohéznej politiky Európskej únie 2014 – 2020 (ďalej len „pracovná skupina“).

Pracovná skupina predstavuje poradný, konzultačný a iniciatívny orgán na úrovni Ministerstva hospodárstva SR za účasti zástupcov ostatných dotknutých ústredných orgánov štátnej správy, Centrálneho koordinačného orgánu a sociálno-ekonomických partnerov. Jej cieľom je, s dôrazom na zachovanie pôsobnosti, postavenia a záujmov Ministerstva hospodárstva SR, aktívne sa podieľať na príprave hlavných strategických, koncepčných a programových materiálov pre politiku súdržnosti Európskej únie po roku 2013, ktoré sú v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR. Pracovná skupina sa pri svojej činnosti riadi legislatívou EÚ, legislatívou SR a uzneseniami vlády. Činnosť pracovnej skupiny je v počiatočnom štádiu zameraná predovšetkým na splnenie tzv. ex ante kondicionalít v stanovenom termíne v zmysle úloh B.1. a B.3. z uznesenia vlády SR č. 305 z 27. júna 2012 k Spôsobu uplatnenia ex ante kondicionalít pri príprave implementačného mechanizmu politiky súdržnosti EÚ po roku 2013 v podmienkach SR. Podľa definície ide o preddefinované nevyhnutné kritériá, ktoré majú priamu a bezprostrednú súvislosť a dopad na efektívne a účinné dosiahnutie konkrétneho cieľa v rámci investičnej priority, alebo priority Európskej únie. Postavenie a pôsobnosť tejto pracovnej skupiny upravuje Štatút pracovnej skupiny Ministerstva hospodárstva SR pre programové obdobie kohéznej politiky Európskej únie 2014 – 2020.

Štatút pracovnej skupiny (ZIP 1,3 MB)

Členovia pracovnej skupiny (ZIP 351 kB)

Za účelom splnenia ex ante kondicionalít a ich vyhodnotenia sa uskutočnili nasledovné zasadnutia pracovnej skupiny:

1. zasadnutie pracovnej skupiny sa uskutočnilo dňa 27. júla 2012

2. zasadnutie pracovnej skupiny sa uskutočnilo dňa 24. septembra 2012

3. zasadnutie pracovnej skupiny sa uskutočnilo dňa 11. decembra 2012

4. zasadnutie pracovnej skupiny sa uskutočnilo dňa 22. marca 2013

5. zasadnutie pracovnej skupiny sa uskutočnilo dňa 25. apríla 2013

6. zasadnutie pracovnej skupiny sa uskutočnilo dňa 21. júna 2013

7. zasadnutie pracovnej skupiny sa uskutočnilo dňa 28. augusta 2013

8. zasadnutie pracovnej skupiny sa uskutočnilo dňa 25. októbra 2013

9. zasadnutie pracovnej skupiny sa uskutočnilo dňa 16. decembra 2013 

10. zasadnutie pracovnej skupiny sa uskutočnilo dňa 21. februára 2014

11. zasadnutie pracovnej skupiny sa uskutočnilo dňa 28. apríla 2014

12. zasadnutie pracovnej skupiny sa uskutočnilo dňa 23. júna 2014

13. zasadnutie pracovnej skupiny sa uskutočnilo dňa 16. januára 2015

14. zasadnutie pracovnej skupiny sa uskutočnilo dňa 23. júla 2015

15. zasadnutie pracovnej skupiny sa uskutočnilo dňa 22. januára 2016

Stav plnenia ex ante kondicionalít v gescii a spolugescii Ministerstva hospodárstva SR k 31.12. 2015 (PDF 620 kB)

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk