Výzva zameraná na synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc - PSK-MH-001-2023-DV-FST

Program Slovensko, Priorita: 8P1 Fond spravodlivej transformácie: Výzva zameraná na synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc

Informačné semináre:

ZMENA ORGANIZÁCIE SEMINÁROV

Z organizačno-technických dôvodov MH SR RUŠÍ prezenčnú formu seminárov k výzve. Ako náhrada za oba semináre bude online forma dňa 9.11.2023.

Pozvánka na online informačný seminár, 9.11.2023, 9:30 (PDF 445 kB)

Prezentácie z informačného seminára (ZIP 2,56 MB)

Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci s mestom Prievidza a s Regionálnym centrom Košice plánuje zorganizovať dva informačné semináre pre veľké podniky k Výzve zameranej na synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc vo vybraných regiónoch Fondu spravodlivej transformácie a k ďalším možnostiam podpory veľkých podnikov z fondov EÚ v gescii MH SR. Informačné semináre sa uskutočnia v dňoch 9. 11. 2023 o 11.00 h v Prievidzi  a 10. 11. 2023 o 9.30 h v Košiciach. Bližšie informácie k programu, možnosti prihlasovania a adresy konania podujatí sú uvedené v pozvánkach.

Pozvánka na informačný seminár – Prievidza - seminár zrušený
Pozvánka na informačný seminár - Košice - seminár zrušený

 

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) zverejnilo dňa 29. septembra 2023 výzvu z Programu Slovensko zameranú na synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc.

Cieľom výzvy je podporiť investície s dôrazom na tvorbu pracovných miest vo vybraných okresoch regiónov Trenčianskeho a Košického samosprávneho kraja, ktoré patria medzi regióny určené na podporu z Fondu na spravodlivú transformáciu z dôvodu ich transformácie, keďže proces transformácie vystavuje tieto regióny zvýšenému ohrozeniu a zraniteľnosti voči negatívnym ekonomickým, environmentálnym a sociálnym vplyvom, vrátane negatívneho vplyvu na zamestnanosť.

Podpora je určená pre veľké podniky na obstaranie strojov, prístrojov, zariadení a dlhodobého nehmotného majetku (priemyselné práva, licencie, know-how).

Pomoc je poskytovaná prostredníctvom nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) a predstavuje doplnkový zdroj financovania investičných zámerov pre tých žiadateľov, ktorí sú zároveň prijímateľmi regionálnej investičnej pomoci (napr. úľavy na dani z príjmu) poskytovanej zo štátneho rozpočtu SR na podporu realizácie investičných zámerov podľa zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regionálnej investičnej pomoci“).

Alokácia výzvy je 36 013 000 EUR, z toho 22 136 429 EUR je určených pre projekty realizované v okresoch Partizánske a Prievidza a 13 876 571 EUR je určených pre projekty realizované v okresoch Košice I., Košice II., Košice III., Košice IV., Košice - Okolie, Michalovce

Dátum vyhlásenia výzvy: 29. 09. 2023

Typ výzvy: Otvorená

Minimálna výška NFP na projekt je 200 000 EUR. Maximálna výška NFP na projekt je obmedzená disponibilnou alokáciou výzvy a dodržaním stropu pomoci podľa čl. 4 ods. 1 písm. a) nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014

Viac informácií môžete získať elektronickou formou prostredníctvom mailu vyzvy@mhsr.sk alebo telefonicky na čísle 02/ 48 54 1413 v konzultačných hodinách:

Pondelok             9:00 – 11:00 a 12:00 – 15:00

Utorok                  9:00 – 11:00

Streda                  12:00 – 15:00

Štvrtok                 9:00 – 11:00

Dokumentácia výzvy je zverejnená na nasledovnom linku:

Výzva zameraná na synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc PSK-MH-001-2023-DV-FST

Dokument výzvy a všetky prílohy nájdete v ITMS v záložke  Doplňujúce informácie a dokumenty.

Základné informácie o výzve PSK-MH-001-2023-DV-FST v skratke (PDF 585 kB)

 

Zmena č. 1

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko 2021 - 2027 vydalo Zmenu č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorá je zameraná na synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc s kódom PSK-MH-001-2023-DV-FST.

Predmetom zmeny č. 1 výzvy je:

  • doplnenie informácií týkajúcich sa minimálnych požiadaviek na obsah a formu plnomocenstva v súvislosti s plnením podmienky doručenia ŽoNFP riadne v prípade, ak za žiadateľa koná splnomocnená osoba,
  • zjednotenie formy stanovenia podmienky DNSH s aktuálnou verziou Metodického usmernenia Riadiaceho orgánu pre Program Slovensko k uplatňovaniu zásady „nespôsobovať významnú škodu“, ako aj s nastavením tejto podmienky v neskôr vyhlásených, resp. pripravovaných výzvach v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky,
  • úprava zrejmých nesprávností.

Právnym základom pre zmenu výzvy je ustanovenie § 14 ods. 4 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevkoch z fondov EÚ“).

Zmena č. 1 sa vzťahuje na všetky ŽoNFP predložené ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmeny č. 1, ako aj na všetky ŽoNFP predložené po nadobudnutí účinnosti Zmeny č. 1.

Zmena č. 1 nadobudla účinnosť 12. 02. 2024.

Dokumentácia Zmeny č. 1 výzvy (Výzva v znení zmeny č. 1, prílohy výzvy v znení zmeny č. 1 a Zmena č. 1 výzvy) je zverejnená na nasledovnom linku: Zmena č. 1 výzvy.

 

Zmena č. 2

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko 2021 - 2027 vydalo Zmenu č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorá je zameraná na synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc s kódom PSK-MH-001-2023-DV-FST.

Predmetom zmeny č. 2 výzvy je zvýšenie hodnoty maximálnej intenzity pomoc pre okresy Prievidza a Partizánske zo 40 % na 50 %, ktoré bolo realizované v nadväznosti na zmeny vykonané v Schéme štátnej pomoci na synergickú podporu produktívnych investícií v platnom znení (ktoré reflektujú na úpravu mapy regionálnej pomoci).

Právnym základom pre zmenu výzvy je ustanovenie § 14 ods. 4 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevkoch z fondov EÚ“).

Zmena č. 2 sa vzťahuje na všetky ŽoNFP predložené po nadobudnutí účinnosti Zmeny č. 2.

Zmena č. 2 nadobudla účinnosť 29. 04. 2024.

Dokumentácia Zmeny č. 2 výzvy (Výzva v znení zmeny č. 2,  príloha č. 1 ŽoNFP – Rozpočet projektu v znení zmeny č. 2 a Zmena č. 2 výzvy) je zverejnená na nasledovnom linku: Zmena č. 2 výzvy.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk