Slovak Business Agency

Slovak Business Agency (SBA) je záujmové združenie právnických osôb podľa ustanovenia § 20f a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktoré povinne nevytvára základné imanie. Slovak Business Agency predstavuje v SR kľúčovú a najstaršiu špecializovanú inštitúciu z hľadiska podpory malého a stredného podnikania. Vznikla v roku 1993 spoločnou iniciatívou EÚ a vlády SR. Je to jedinečná platforma verejného a súkromného sektora.

Zakladajúci členovia: 

   

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk