Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS)

Národný projekt „Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku a hodnotenie politík v kompetencii Ministerstva hospodárstva SR“

 

aktualizované dňa: 25. 01. 2022

 

OP EVS - ESF

 

Národný projekt „Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku a hodnotenie politík v kompetencii Ministerstva hospodárstva SR“
Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom
Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS).
Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na http://www.opevs.eu/.

  

Prijímateľ: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské Nivy 44/A, 827 15 Bratislava
Výška poskytnutého NFP: 3 628 545,37 EUR
Dátum rozhodnutia o poskytnutí NFP: 25.6.2018
Dátum nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP: 25.8.2018

Prioritná os 1: 1. Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS
Špecifický cieľ 1.1: Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS

Špecifický cieľ 1.2: Modernizované RĽZ a zvýšené kompetencie zamestnancov

Riadiaci orgán OP EVS: Ministerstvo vnútra SR
Miesto realizácie projektu: celé územie Slovenskej republiky
Termín realizácie projektu: 10/2015 - 12/2021

Kód projektu: 314011P828

Zmluva: CRZ

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝZVA - prihlasovanie sa do zoznamu expertov - 25.1.2022

MH SR hľadá mimoriadne kvalifikovaných expertov, ktorí budú zaradení do zoznamu expertov v rámci národného projektu „Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku a hodnotenie politík v kompetencii Ministerstva hospodárstva SR“ konkrétne jeho hlavnej aktivity č. 6: Komplexné analýzy podnikateľského prostredia v SR zamerané najmä na oblasti v kompetencii MH SR.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUÁLNE INFORMÁCIE k 1.1.2022

Realizáciu národného projektu v roku 2020 negatívne ovplyvnila najmä situácia v súvislosti s pandémiou COVID-19 a s ňou súvisiaca potreba riešiť aktuálne problémy podnikateľského prostredia. Z uvedeného dôvodu, ako i z dôvodu racionalizácie a lepšej realizovateľnosti jednotlivých hlavných aktivít MH SR vypracovalo a v prvom polroku 2021 zaslalo Riadiacemu orgánu pre OP EVS (ďalej "RO") návrh komplexnej zmeny národného projektu. Po zapracovaní pripomienok RO bola aktualizovaná žiadosť predmetom rokovania Monitorovacieho výboru OP EVS dňa 30. 9. 2021. RO na základe uznesenia MV OP EVS akceptoval zmenu projektu z vecného hľadiska a na základe následne doručených finalizovaných podkladov pristúpil k uzatvoreniu dodatku č. 2, ktorý bol zverejnený v Centrálnom registri zmlúv dňa 14. 12. 2021.

Na základe uvedeného došlo k viacerým podstatným zmenám hlavných aktivít národného projektu, ktorého realizácia bude pokračovať do 08/2023.

Bližšie informácie budú doplnené v priebehu februára 2022.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Opis projektu

Národný projekt je zameraný na reformu agendy lepšej regulácie, ktorá je v kompetencii Ministerstva hospodárstva SR. Základom pre realizáciu reformy sú uznesenie vlády SR č. 32/2018 k RIA 2020 – Stratégia lepšej regulácie a akčný plán jej implementácie.

Cieľom národného projektu je optimalizovať regulačné prostredie v SR prostredníctvom aktivít týkajúcich sa všetkých častí regulačného cyklu v jeho prípravnej aj implementačnej fáze. Aktivity projektu sa týkajú vzdelávania a zvyšovanie povedomia o procese posudzovania vplyvov, činnosti komisie pre posudzovanie vplyvov, tvorby strategických dokumentov, analýzy a hodnotenia procesov lepšej regulácie, dizajnu procesov a služieb s ohľadom na ich použitie v IT platforme lepšej regulácie, analýz podnikateľského prostredia v SR a vytvorenia analytického modelu pre lepšiu reguláciu.

Realizáciou aktivít národného projektu, podporeného Operačným programom Efektívna verejná správa, dôjde k významnému zvýšeniu kvality procesu posudzovania vplyvov a súčasne bude zavedené do praxe komplexné hodnotenie regulácie vrátane ex post hodnotenia s prepojením na IT platformu lepšej regulácie. Vzdelávanie zamestnancov štátnej správy k lepšej regulácii zabezpečuje udržateľnosť projektu aj u iných zainteresovaných subjektov. Okrem toho je cieľom projektu aj informovanie verejnosti o dôležitosti lepšej regulácie a možnostiach zapojenia do jej procesov. Výsledky národného projektu v rámci OP EVS budú využité pri metodickom usmerňovaní lepšej regulácie v SR, ale aj pri analyzovaní a hodnotení efektivity realizácie procesov za účelom kontinuálneho zvyšovania ich kvality. V mnohých prípadoch MH SR najprv uskutoční pilotné aktivity pre oblasti vo svojej kompetencii, napr. ex post hodnotenie svojich politík. Projekt zaistí aj fungovanie Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády SR na posudzovanie vybraných vplyvov a jednou z jeho aktivít bude aj navrhnutie dizajnu procesov a služieb s ohľadom na ich použitie v rámci komplexnej IT platformy lepšej regulácie. Nemenej dôležité bude aj vytvorenie analytického modelu zohľadňujúceho špecifiká slovenskej ekonomiky, ktorý bude využitý ako báza dát pre potreby posudzovania vplyvov a na porovnanie stavu na začiatku reformy a po jej implementácii.

Zvyšovanie kvality podnikateľského prostredia bolo a je v kompetencii MH SR, čo tvorí základný predpoklad udržateľnosti výsledkov národného projektu po jeho skončení. Existencia národného projektu posunie realizáciu aktivít spojených s optimalizáciou regulačného prostredia v SR na vyššiu kvalitatívnu úroveň.

 

Hlavnými aktivitami projektu sú:

 

  1. Vzdelávanie a zvyšovanie povedomia zamestnancov štátnej správy a ostatných relevantných subjektov o procese a obsahu posudzovania vplyvov regulačných rámcov a nelegislatívnych návrhov

  2. Zabezpečenie fungovania národného koordinátora pre posudzovanie vplyvov  v SR - Stála pracovná komisia Legislatívnej rady vlády SR na posudzovanie vybraných vplyvov

  3. Vytvorenie, implementácia a aktualizácia komplexnej stratégie RIA 2020 a metodík a nástrojov vychádzajúcich zo stratégie RIA 2020, vrátane Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov

  4. Analýza a hodnotenie efektivity procesu lepšej regulácie (ex ante a ex post nástroje lepšej regulácie) a návrhy na aktualizáciu metodík a nástrojov lepšej regulácie

  5. Dizajn procesov a služieb s ohľadom na ich použitie v rámci komplexnej IT platformy lepšej regulácie

  6. Komplexné analýzy podnikateľského prostredia v SR zamerané najmä na oblasti v kompetencii MH SR

  7. Vytvorenie analytického modelu zohľadňujúceho špecifiká slovenskej ekonomiky, ktorý bude využitý v procese tvorby a optimalizácie politík

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk