Ciele a výsledky projektu

Ciele a výsledky projektu

 

Hlavné ciele:

Cieľom projektu je vybudovanie rezortného centra zdieľaných služieb, ktoré sprístupní hlavné skupiny elektronických služieb (informačné, transakčné, interaktívneho poradenstva) a zabezpečí ich všeobecnú použiteľnosť.

Strategické ciele:

Stratégia informatizácie verejnej správy vymedzila niekoľko významných strategických cieľov, ktoré je potrebné pri budovaní eGovernmentu neustále sledovať. Tieto strategické ciele sú aj v dnešných dňoch aktuálne a stále platné:

 

§ zvýšenie spokojnosti občanov, podnikateľov a ostatnej verejnosti s verejnou správou, elektronizácia procesov verejnej správy,

 

§ zefektívnenie a zvýšenie výkonnosti verejnej správy,

 

§ zvýšenie kompetentnosti verejnej správy.

 

Revízia budovania eGovernmentu (strednodobý plán implementácie priorít) ešte viac zdôrazňuje nasledujúce aspekty zakotvené v už spomínanej Stratégii informatizácie verejnej správy:

 

§ dôraz na riešenie životných situácií a ich zjednodušovanie pre verejnosť,

 

§ proaktívne a automatické poskytovanie elektronických služieb verejnosti,

 

§ optimalizácia procesov a zabránenie konzervovania ich súčasného nevyhovujúceho stavu a ich následná automatizácia,

 

§ prenesenie bremena administratívnej náročnosti z občanov a podnikateľov na efektívnu verejnú správu.

Špecifické ciele:

Elektronizácia služieb MH SR plne prispieva k naplneniu vízie eGovernmentu v SR a smeruje k dosiahnutiu strategických cieľov.

 

Klienti rezortu hospodárstva, ktorými sú predovšetkým podnikatelia, ale aj občania, získavajú ako beneficienti eGovernmentu odľahčenie ich administratívneho zaťaženia pri vybavovaní svojich podaní. Očakávaným cieľom je okrem časovej úspory aj zvýšenie transparentnosti využívaných služieb. Optimalizované a zjednodušené procesy zabezpečujú zvýšenie transparentnosti poskytovania služieb, podporujú automatizáciu procesného riadenia a poskytovanie proaktívnych služieb.

Výsledky a vplyvy projektu:

Výsledkom projektu je rezortné centrum zdieľaných služieb, ktoré zabezpečuje elektronizáciu vybraných služieb pre verejnosť a zároveň zefektívňuje vnútorné procesy rezortu. Riešenie výrazne zvyšuje dostupnosť služieb rezortu prostredníctvom dostupných komunikačných technológií.

 

Pridaná hodnota riešenia spočíva mimo iné aj v samotnej optimalizácii procesov a pracovných postupov. Procesy je možné sledovať prostredníctvom vybraných indikátorov, čím je zabezpečované kontinuálne zlepšovanie pracovných činností s pozitívnym efektom na trvalú udržateľnosť riešenia.

 

Elektronizácia služieb je zabezpečená prostredníctvom vybudovaného IIS MH SR. Systém je v súčasnosti prepojený s dostupnými základnými centrálnymi registrami verejnej správy a s dostupnými funkcionalitami Ústredného portálu verejnej správy.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk