Služby a životné situácie

Služby a životné situácie

 

 

ID

Názov služby

Rezort

Okruh životnej situácie

Životná situácia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ES 01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Služby vzdelávania pre exportérov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SARIO

 

 

 

 

 

 

 

        Podpora podnikania / Podnikanie

 

Iná podpora, slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti a archívy / Služby / Tovary

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ES 02

 

 

 

 

 

 

 

Prihlasovanie voľných nehnuteľností do databázy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SARIO

 

 

 

 

 

 

 

        Podpora podnikania / Podnikanie

 

Iná podpora, slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti a archívy / Služby / Tovary

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ES 03

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovanie ponuky nehnuteľností pre investora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SARIO

 

 

 

 

 

 

 

         Podpora podnikania / Podnikanie

 

Iná podpora, slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti a archívy / Služby / Tovary

 

 

 

 

ES 04

 

Prijímanie hlásení od prevádzkovateľov, ktorí sa častňuna umiestňovaní určených látok na trh

 

 

 

 

MHSR

 

Administratívny a ekonomický chod podniku

Štatistiky a iné

ohlasovacie a spravodajské povinnosti

 

 

 

 

 

 

 

ES 05

 

 

 

 

 

 

Poradenstvo pri nadväzovaní spolupráce MSP s partnermi

 

 

 

 

 

 

 

SBA

 

 

 

 

 

 

 

Podpora podnikania

 

Iná podpora, slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti a archívy

 

 

 

ES 06

 

Poskytovanie poradenstva a vzdelávania pre podnikateľov a záujemcov o podnikanie

 

 

 

SBA

 

 

 

Podpora podnikania

 

 

 

Dotácie

 

 

 

 

 

 

 

ES 07

 

 

 

 

 

 

Poskytovanie špecializovaného poradenstva pre

MSP

 

 

 

 

 

 

 

SBA

 

 

 

 

 

 

 

Podpora podnikania

 

Iná podpora, slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti a archívy

 

 

 

 

 

 

 

ES 08

 

 

 

 

 

 

Poskytovanie všeobecného poradenstva pre

MSP

 

 

 

 

 

 

 

SBA

 

 

 

 

 

 

 

Podpora podnikania

 

Iná podpora, slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti a archívy


 

 

 

 

 

 

 

 

ES 09

 

 

 

 

 

 

 

Prihlasovanie sa na podujatia organizované SBA

 

 

 

 

 

 

 

SBA

 

 

 

 

 

 

 

Podpora podnikania

 

Iná podpora, slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti a archívy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ES 10

 

 

 

 

 

 

 

Individuálne poradenstvo investorom oadne investovania v SR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SARIO

 

 

 

 

 

 

 

        Podpora podnikania / Podnikanie

 

Iná podpora, slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti a archívy / Služby / Tovary

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ES 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poskytovanie podpory existujúcim investorom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SARIO

 

 

 

 

 

 

 

        Podpora podnikania / Podnikanie

 

Iná podpora, slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti a archívy / Služby / Tovary

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ES 12

 

 

 

 

 

 

 

Podpora podnikateľov pri vyadávaní zahranných partnerov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SARIO

 

 

 

 

 

 

 

         Podpora podnikania / Podnikanie

 

Iná podpora, slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti a archívy / Služby / Tovary

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ES 13

 

 

 

 

 

 

 

Prihlasovanie sa do Katalógu kooperačných príležitostí (KATKA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SARIO

 

 

 

 

 

 

 

        Podpora podnikania / Podnikanie

 

Iná podpora, slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti a archívy / Služby / Tovary

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ES 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihlasovanie sa na podujatia SARIO a MH SR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARIO, MHS

 

 

 

 

 

 

 

        Podpora podnikania / Podnikanie

 

Iná podpora, slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti a archívy / Služby / Tovary

 

 

 

 

ES 15

 

 

 

Poskytovanie slieb držiteľovi licencie cezhrannej prepravy

 

 

 

 

MHSR

 

Administratívny a ekonomický chod podniku

Štatistiky a iné

ohlasovacie a spravodajské povinnosti

 

 

 

ES 16

 

Poskytovanie vyhlásenia o konnom ívateľovi určených robkov

 

 

 

MHSR

 

Informácia v MetaIS nie je uvedená

 

Informácia v MetaIS

nie je uvedená


 

 

 

 

 

 

 

ES 17

 

 

 

Vydávanie osvedčení o súlade investičného zámeru s dlhodobou koncepciou energetickej politiky

 

 

 

 

 

 

MHSR

 

 

 

 

Začatie podnikania / Zodpovedné podnikanie

 

Doklady potrebné k začatiu podnikania / Udržateľno a ďalšie dimenzie

 

 

 

 

 

 

ES 18

 

Vydávanie osvedčení o súlade pripravovanej stavby sústavy tepelných zariadení alebo jej časti s dlhodobou koncepciou energetickej politiky

 

 

 

 

 

 

MHSR

 

 

 

 

Začatie podnikania / Zodpovedné podnikanie

 

Doklady potrebné k začatiu podnikania / Udržateľno a ďalšie dimenzie

 

 

 

 

ES 19

 

 

 

Licencovanie cezhrannej prepravy určených robkov

 

 

 

 

MHSR

 

 

 

       Začatie podnikania / Podnikanie

 

Doklady potrebné k začatiu podnikania / Tovary

 

ES 20

Poskytovanie dovozného certifikátu k dovoznej

licencii

 

MHSR

 

Podnikanie

 

Tovary

 

 

 

 

ES 21

 

 

 

Vydávanie potvrdení o zapísaní do zoznamu energetických audítorov

 

 

 

 

MHSR

 

 

 

       Začatie podnikania / Podnikanie

 

Doklady potrebné k začatiu podnikania / Služby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ES 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informovanie o aktivitách a stupoch MH SR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MHSR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Podpora podnikania / Občan a štát

 

 

 

Iná podpora, slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti a archívy / Slobodný prístup k

informáciám, utajované skutočnosti, archívy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ES 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informovanie o kritériách pre vydanie osvedčenia na zabezpečenie súladu s dlhodobou koncepciou energetickej politiky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MHSR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

        Podpora podnikania / Občan a štát

 

 

 

Iná podpora, slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti a archívy / Slobodný prístup k

informáciám, utajované skutočnosti, archívy


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ES 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informovanie poskytovateľov, príjemcov slieb a spotrebiteľov o ich pvach a povinnostiach v elektronickom obchode a pri predaji tovaru a poskytovaní slieb na diaľku a mimo prevádzkových priestorov predávajúceho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MHSR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpora podnikania / Podnikanie / Občan a štát

 

 

 

Iná podpora, slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti a archívy / Služby / Slobodný prístup k informáciám, utajované

skutočnosti, archívy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ES 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zverejňovanie zoznamu energetických audítorov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MHSR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpora podnikania / Podnikanie / Občan a štát

 

 

 

Iná podpora, slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti a archívy / Tovary / Slobodný prístup k informáciám, utajované

skutočnosti, archívy

 

 

 

 

 

 

 

ES 26

 

 

 

 

 

 

Informovanie o možnostiach nadviazania spolupráce MSP s partnermi

 

 

 

 

 

 

 

SBA

 

 

 

 

 

 

 

Podpora podnikania

 

Iná podpora, slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti a archívy

 

 

 

 

 

 

 

ES 27

 

 

 

 

 

 

Informovanie o možnostiach podpory podnikania

 

 

 

 

 

 

 

SBA

 

 

 

 

 

 

 

Podpora podnikania

 

Iná podpora, slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti a archívy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ES 28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informovanie o investičných seminároch a podujatiach SARIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SARIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

        Podpora podnikania / Občan a štát

 

 

 

Iná podpora, slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti a archívy / Slobodný prístup k

informáciám, utajované skutočnosti, archívy


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ES 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informovanie o medzinárodných tendroch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SARIO

 

 

 

 

 

 

 

        Podpora podnikania / Podnikanie

 

Iná podpora, slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti a archívy / Služby / Tovary

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ES 30

 

 

 

 

 

 

 

Informovanie o možnostiach a hodách investovania v SR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SARIO

 

 

 

 

 

 

 

         Podpora podnikania / Podnikanie

 

Iná podpora, slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti a archívy / Služby / Tovary

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ES 31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informovanie o podnikateľskom prostredí na Slovensku a regionálnych a vybraných sektorových analýzach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SARIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpora podnikania / Podnikanie / Občan a štát

 

 

 

Iná podpora, slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti a archívy / Služby / Tovary / Slobodný prístup k

informáciám, utajované skutočnosti, archívy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ES 32

 

 

 

 

 

 

 

Informovanie o podnikateľských misiách a veľtrhoch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARIO, MHS

 

 

 

 

 

 

 

         Podpora podnikania / Podnikanie

 

Iná podpora, slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti a archívy / Služby / Tovary

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ES 33

 

 

 

 

 

 

 

Informovanie o voľných nehnuteľnostiach a priemyselných parkoch pre investorov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SARIO

 

 

 

 

 

 

 

         Podpora podnikania / Podnikanie

 

Iná podpora, slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti a archívy / Služby / Tovary

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ES 34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poskytovanie informácií pre exportérov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SARIO

 

 

 

 

 

 

 

         Podpora podnikania / Podnikanie

 

Iná podpora, slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti a archívy / Služby / Tovary


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ES 35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zverejňovanie zoznamu vydaných osvedčení o súlade s dlhodobou koncepciou energetickej politiky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MHSR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpora podnikania / Podnikanie / Občan a štát

 

 

 

Iná podpora, slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti a archívy / Služby / Tovary / Slobodný prístup k

informáciám, utajované skutočnosti, archívy

 

 

 

ES 36

Poskytovanie finančných príspevkov na

prevádzku inkubátorov a poskytovanie dotácií v pôsobnosti MH SR

 

 

 

MHSR, SBA

 

 

 

Podpora podnikania

 

 

 

Dotácie

 

 

 

 

 

 

 

ES 37

 

 

 

 

 

 

 

Poskytovanie mikropôžičky

 

 

 

 

 

 

 

SBA

 

 

 

 

 

 

 

Podpora podnikania

 

Iná podpora, slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti a archívy

 

ES 38

Poskytovanie nenávratných finančných

príspevkov na vzdelávanie MSP

 

SBA

 

Podpora podnikania

 

Dotácie

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk