Základná charakteristika projektu

„Elektronizácia služieb Ministerstva hospodárstva SR – fáza II“

 

Ministerstvo hospodárstva SR uzatvorilo dňa 09.03.2016 s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v zastúpení Ministerstvom financií SR zmluvy o poskytovaní nenávratného finančného príspevku vo výške 1 173 390,99 EUR s DPH. Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností strán vo vzťahu k realizácii projektu s názvom Elektronizácia služieb Ministerstva hospodárstva SR – 2. fáza, v rámci výzvy OPII-2015/7/9-FP. Zmluva nadobudla účinnosť dňa 11.03.2016, pričom do konca marca 2016 boli všetky hlavné aktivity riadne ukončené.

 

Výstupy projektu sú zameraná na vybrané služby rezortu hospodárstva. Cieľ projektu vychádzal z nedostatku integrácie jednotlivých autonómnych systémov verejnej správy. Miera elektronizácie týchto systémov bola na relatívne nízkej úrovni, pričom verejnosť nemala možnosť vykonávať relevantné úkony elektronicky. Z uvedeného dôvodu bol zámer druhej fázy projektu vypracovaný tak, aby nasadenie vytvoreného riešenia zabezpečilo riadnu implementáciu integrovaného informačného systému Ministerstva hospodárstva SR do jeho pracovných procesov.

 

Druhá fáza projektu vychádzala z realizovaných opatrení projektu Elektronizácia služieb Ministerstva hospodárstva SR, v rámci ktorého boli vykonané základné analytické a vývojové práce. Z dôvodu časovej náročnosti realizácie však bolo nevyhnutné uvedený projekt postúpiť do fázovania, pričom rozdelenie projektu bolo navrhované s ohľadom na identifikáciu fáz z fyzického a finančného hľadiska. Osobitným cieľom druhej fázy bolo overenie funkčností vyvinutých aplikačných komponentov IIS MHSR testovaním a ich uvedenie do produkčnej prevádzky v rozsahu plánovaných služieb.

 

V súčasnosti je výsledkom projektu vybudovanie rezortného centra zdieľaných služieb a optimalizácia vlastných procesov potrebných na výkon činností a služieb vo vzťahu k občanom. Výstupom projektu je umožniť verejnosti využívanie služieb poskytovaných Ministerstvom hospodárstva SR elektronicky. Implementácia projektu a jeho ukončením v druhej fáze bolo vytvorenie 38 unikátnych služieb tak, aby poskytovateľ dokázal pokryť univerzálne široké spektrum užívateľov. Služby sú poskytované v troch hlavných skupinách – (i) Informačné služby, (ii) Transakčné služby a (iii) Služby proaktívneho poradenstva.

 

Elektronické služby Ministerstva hospodárstva SR sú dostupné prostredníctvom portálu www.slovensko.sk a https://portal.mhsr.sk/sk/

 

Projekt sa realizoval v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

 

Adresa Prijímateľa:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
Mlynské nivy 44/a
827 15 Bratislava 212

 


Odkazy: 

https://europa.eu/european-union/index_sk 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sk/funding/erdf

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk