Ciele a výsledky projektu

  

Realizáciou sa projektu Fáza 1: IT platforma lepšej regulácie podľa stratégie RIA 2020 sa naplnia špecifické ciele Operačného programu Integrovaná infraštruktúra nasledovným spôsobom:

 

 • 7.3 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov
  1. Merateľný ukazovateľ: Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre podnikateľov: 2
   1. Analýza, implementácia, testovanie a nasadenie služieb pre informovanie sa o regulačnom prostredí a pre zapájanie sa do jeho zlepšovania prostredníctvom konzultácií a poskytovania spätnej väzby: V agende lepšej regulácie sa zoptimalizujú biznis procesy pre lepšie informovanie podnikateľov o plánovaných regulačných zmenách a o vplyvoch nových regulácií vďaka interaktívnym vizualizáciám zanalyzovaných vplyvov. Podnikatelia vďaka poskytnutým službám si budú vedieť efektívnejšie vyriešiť svoje životné situácie súvisiace s dodržiavaním regulácií a dávať účinnejšie podnety na zlepšovanie regulačného rámca, čo povedie nárastu konkurencieschopnosti podnikateľského prostredia. Služby budú implementované ako proaktívne, to znamená, že podnikateľ sa automaticky dozvie o reguláciách, ktoré su preňho relevantné a bude informovaný o ich zmenách a dôvodoch na zmenu. Implementované služby tak prispejú k:
    • výraznému zvýšeniu inovačného potenciálu digitálnej ekonomiky vďaka sprehľadneniu regulačného rámca a dopytu po inovatívnych technológiách ako dátová analýza a umelá inteligencia.
    • zavádzaniu inovatívnych elektronických služieb pre podnikateľov, ktoré budú využívať inteligentného chatbota a interaktívne vizualizácie.
   2. V ďalšej fáze projektu je plánované aj prepájanie spôsobu dodržiavania regulácií cez navigáciu využívania elektronických služieb na ústrednom portáli verejnej správy, čo bude mať za následok zvýšenie používania služieb eGovernmentu, ktoré sú sledované pomocou Digital Agenda Scoreboard.
  2. Merateľný ukazovateľ: Neopodstatnená administratívna záťaž: Zníženie o 5 percent
   1. Analýza, implementácia, testovanie a nasadenie Registra regulácií v rozsahu vybraných právnych predpisov, ktoré pokrývajú 80 percent neopodstatnenej administratívnej záťaže
   2. Analýza, implementácia, testovanie a nasadenie Správy znalostí a odporúčaní pre znižovanie administratívnej záťaže regulácii

 

Súčasťou projektu v rámci špecifického cieľa 7.3 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov bude aj implementácia mobilnej aplikácie pre informovanie sa o regulačnom prostredí a pre zapájanie sa do jeho zlepšovania na základe požiadaviek. Každý dotknutý subjekt, regulátor, odborná a laická verejnosť sa budú môcť zapojiť podľa vopred nastavených pravidiel, prispôsobených danému subjektu. Platforma bude inkluzívna, interaktívna a umožní zúčastňovať sa na rozhodovaní vďaka najnovším mobilným technológiám.
Každá fyzická a právnická osoba vstupujúca do procesu RIA alebo využívajúca služby Registra regulácií v kolaboračnej platforme bude pristupovať k údajom buď cez webový portál, alebo mobilnú aplikáciu.

 

 • 7.5 Zlepšovanie celkovej dostupnosti dát verejnej správy vo forme otvorených dát
  1. Merateľný ukazovateľ: Počet nových datasetov publikovaných vo formáte s vysokým potenciálom na opätovné použitie: 4,17 (Sémantický rozklad zákonov na informačné povinnosti v registri regulácií (pôjde o zákony predstavujúce 80 percent administratívnej záťaže))
   1. Analýza, implementácia, testovanie a nasadenie Registra regulácií v rozsahu vybraných právnych predpisov, ktoré pokrývajú 80 percent neopodstatnenej administratívnej záťaže: V rámci aktivít sa okrem iného implementujú aj nástroje pre vytváranie nového typu prelinkovaných otvorených dát - konkrétne pre zverejňovanie sémantického rozkladu zákonov. Realizáciou týchto aktivít sa prispeje k:
    • zvýšeniu miery transparentnosti verejnej správy v oblasti regulácií a dôvodu ich prijímania
    • využívaniu otvorených údajov pri tvorbe lepších analýz vplyvov regulácie,
    • k vytvoreniu zaujímavých datasetov, nad ktorými môžu vznikať ďalšie služby, napríklad v oblasti automatizovaného právneho poradenstva alebo poradenstva pri zakladaní podnikov.
 • 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami
  1. Merateľný ukazovateľ: Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy: 1
   1. Analýza, implementácia, testovanie a nasadenie procesov ex-ante posudzovania vplyvov a ex-post hodnotenia účelnosti a efektívnosti regulácií: V rámci týchto aktivít sa nasadí podporný systém vnútornej správy (software as a service), ktorý bude pomáhať zamestnancom verejnej správy zefektívniť proces posudzovania vplyvov regulácie na základe Jednotnej metodiky.
   2. Analýza, implementácia, testovanie a nasadenie výmeny informácií cez kolaboračnú platformu: V rámci týchto aktivít sa nasadí podporný systém vnútornej správy (software as a service), ktorý bude pomáhať zamestnancom verejnej správy efektívnejšie pripravovať doložky vybraných vplyvov k predkladaným materiálom a vykonávať potrebné konzultácie. Realizovaním týchto aktivít sa prispeje k:
    • zvýšeniu spokojnosti občanov a podnikateľov s fungovaním verejnej správy,
    • zníženiu vynakladaných zdrojov občanov, podnikateľov a verejnej správy,
    • zvýšeniu efektivity zamestnancov verejnej správy,
    • zvýšeniu rýchlosti prijatia rozhodnutia pre konania,
    • optimalizácii vykonávania agendových a rozvojových činností verejnej správy v oblasti lepšej regulácie,
    • optimálnej podpore štandardizovaných a optimalizovaných procesov verejnej správy centrálnymi informačnými systémami nasadenými v cloude.
  2. Merateľný ukazovateľ: Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami: 1
   1. Analýza, implementácia, testovanie a nasadenie komplexných modelov posudzovania vybraných vplyvov: Uvedené aktivity povedú k podpore tvorby a využívania znalostí vo verejnej správe - konkrétne pôjde o znalosti o možných vplyvoch regulácií na podnikateľské prostredie, o analytických modeloch týchto vplyvov a o možných nápravných opatreniach, ktoré možno overiť v simuláciách. Realizovaním týchto aktivít sa prispeje k:
    • nasadeniu moderných IKT riešení do kontaktu a procesu obsluhy občanov a podnikateľov, ktorí sa zaujímajú o vplyvy regulácií,
    • zvýšeniu spokojnosti občanov a podnikateľov s fungovaním verejnej správy,
    • zníženiu vynakladaných zdrojov občanov, podnikateľov a verejnej správy,
    • zvýšeniu využívania dát v procesoch a pri tvorbe regulácií.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk