Základná charakteristika projektu

 

Ministerstvo hospodárstva SR uzatvorilo dňa 4.6.2019 s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v zastúpení Ministerstvom financií SR zmluvy o poskytovaní nenávratného finančného príspevku vo výške 6 023 746,50  EUR s DPH. Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností strán vo vzťahu k realizácii projektu s názvom

 

 Fáza 1: IT platforma lepšej regulácie podľa stratégie RIA 2020, v rámci výzvy PII-2018/7/10-NP.

   

Platforma lepšej regulácie podnikateľom a občanom ukáže, aké sú ich povinnosti a práva, t.j. ktoré slovenské aj európske predpisy, zákony a regulácie sa ich týkajú. Projekt spriehľadní informačné povinnosti podnikateľov predstavujúce 80 percent neopodstatnenej administratívnej záťaže.

 

Výstupom projektu je register právnych predpisov, ale aj konkrétnych regulácií, ktorý na základe svojich vedomostí o prihlásenom používateľovi zistí, aké povinnosti voči štátu sa na neho vzťahujú. Podnikatelia budú mať tiež možnosť interaktívnou formou poskytovať spätnú väzbu o tom, aký vplyv má na nich zavedená regulácia a čo by navrhovali zlepšiť. Víziou projektu je vytvoriť modernú a svetovo unikátnu IT platformu lepšej regulácie, ktorá umožní rozhodovanie v oblasti regulácií na základe dôkazov a transparentného zapojenia všetkých zainteresovaných osôb.

 

Projekt sa realizuje v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

 

Adresa Prijímateľa:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
Mlynské nivy 44/a
827 15 Bratislava 212

 

 Odkazy: 

 

https://europa.eu/european-union/index_sk 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sk/funding/erdf

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk