Sanácia EZ v lokalite Bardejov – areál podniku JAS

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Logá Ministerstva životného prostredia, Operačný program Kvalita životného prostredia, Slovenská agentúra životného prostredia, Kohézny fond EÚ  

Tento projekt je podporený z Kohézneho fondu prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia

Názov projektu: Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Bardejov - areál podniku JAS (SK/EZ/BJ/23)

Prijímateľ: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Hlavný cieľ projektu: Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou)

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Sprostredkovateľský orgán: Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

Výška poskytnutého NFP: 3 985 607,80 EUR

Dátum nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP: 21.10. 2020

Kód projektu: 310011ACN5

Termín realizácie projektu: 12/2020 – 12/2023

Opis a cieľ projektu

Cieľom projektu s názvom Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Bardejov - areál podniku JAS (SK/EZ/BJ/23) je eliminovať vypočítané environmentálne a zdravotné riziká. Eliminácia súčasných zdrojov znečistenia v areáli bude mať priaznivý efekt aj pre širšie okolie, kam bolo dlhodobým pôsobením zdrojov znečistenie prenesené. Environmentálna záťaž vznikla ako dôsledok priemyselnej výroby – obuvníckej výroby, pred r. 1992. Pri výrobnej činnosti sa používali rôzne lepidlá, odmasťovače, plasty, farbivá s obsahom organických zlúčenín, ďalej ropné látky, chlórované uhľovodíky a iné. Tieto boli skladované v nevhodných priestoroch a pri likvidácii výroby ako odpad zneškodnené zakopaním v areáli JAS. Cieľ projektu bude naplnený prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity projektu, ktorou je Sanácia environmentálnych záťaží a podpornej aktivity projektu. 

Miesto realizácie projektu je lokalizované v Prešovskom kraji v okrese Bardejov, v katastrálnom území Bardejov. Predmetom sanácie je environmentálna záťaž nachádzajúca sa v priestore areálu bývalého podniku JAS Bardejov, ktorý leží v severnej časti intravilánu mesta Bardejov, v jeho priemyselnej zóne. Predmetná lokalita je klasifikovaná ako mestské prostredie.

Výsledky projektu

Sanáciou environmentálnej záťaže bude dosiahnuté zníženie a obmedzenie kontaminácie sanovanej oblasti na úroveň akceptovateľného rizika s ohľadom na súčasné a budúce využitie územia (dosiahnutie cieľových hodnôt sanácie znečisteného územia).

Vplyvom realizácie projektu, hlavných aktivít projektu, sa dosiahne naplnenie merateľných ukazovateľov:

  • celkový povrch rekultivovanej pôdy – 2,2750 ha,
  • počet sanovaných environmentálnych záťaží – 1.