Sanácia EZ v lokalite Pohronský Ruskov – Mazutové hospodárstvo bývalého cukrovaru

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou        

 Logá MŽP SR, OP KŽP, SAŽP, Kohézny fond EÚ

Tento projekt je podporený z Kohézneho fondu prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia

Názov projektu: Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Pohronský Ruskov - Mazutové hospodárstvo bývalého cukrovaru (SK/EZ/LV/440)

Prijímateľ: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Hlavný cieľ projektu: Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou)

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Sprostredkovateľský orgán: Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

Výška poskytnutého NFP: 1 549 772,73 EUR

Dátum nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP: 17.10. 2020

Kód projektu: 310011ACN7

Termín realizácie projektu: 12/2020 - 06/2023

Opis a cieľ projektu

Cieľom projektu s názvom Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Pohronský Ruskov - Mazutové hospodárstvo bývalého cukrovaru (SK/EZ/LV/440) bude najmä eliminovať neprijateľné environmentálne riziko prenikania voľnej fázy ropných látok z pásma prevzdušnenia do podzemnej vody plynúce z výskytu voľnej fázy ropných látok (ťažký vykurovací olej) na povrchu terénu a v nezabezpečených podzemných šachtách a znížiť identifikované riziká pre zdravie ľudí súvisiace s kontamináciou horninového prostredia v kontaktnej zóne s cieľom budúceho využitia na spoločensky prijateľnej úrovni. Cieľ projektu bude naplnený prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity projektu, ktorou je Sanácia environmentálnych záťaží a podpornej aktivity projektu.

Miesto realizácie projektu je lokalizované v Nitrianskom kraji v okrese Levice, v katastrálnom území Pohronský Ruskov. Environmentálna záťaž sa nachádza v rozľahlom areáli bývalého cukrovaru v Pohronskom Ruskove, ktorý je už dlhodobo neprevádzkovaný. Časť jeho územia je využívaná na podnikateľské aktivity. Predmetná lokalita je klasifikovaná ako opustená priemyselná lokalita.

Výsledky projektu

Sanáciou environmentálnej záťaže bude dosiahnuté zníženie a obmedzenie kontaminácie sanovanej oblasti na úroveň akceptovateľného rizika s ohľadom na súčasné a budúce využitie územia (dosiahnutie cieľových hodnôt sanácie znečisteného územia).

Vplyvom realizácie projektu, hlavných aktivít projektu, sa dosiahne naplnenie merateľných ukazovateľov:

  • celkový povrch rekultivovanej pôdy – 0,3197 ha,
  • počet sanovaných environmentálnych záťaží – 1.