Sanácia EZ v lokalite Trstená – bývalý sklad pohonných hmôt – Hámričky

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Logá MŽP SR, OP KŽP, SAŽP, Kohézny fond EÚ

Tento projekt je podporený z Kohézneho fondu prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia

Názov projektu: Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Trstená – bývalý sklad pohonných hmôt – Hámričky (SK/EZ/TS/973) 

Prijímateľ: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Hlavný cieľ projektu: Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou)

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Sprostredkovateľský orgán: Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

Výška poskytnutého NFP: 6 277 743,14 EUR

Dátum nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP: 17.10.2020

Kód projektu: 310011ACN6

Termín realizácie projektu: 12/2020 – 12/2023

Opis a cieľ projektu

Cieľom projektu s názvom Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Trstená - bývalý sklad pohonných hmôt - Hámričky (SK/EZ/TS/973) je eliminovať vypočítané environmentálne a zdravotné riziká. Pravdepodobnú environmentálnu záťaž TS (005) / TRSTENÁ - BÝVALÝ SKLAD POHONNÝCH HMÔT - HÁMRIČKY predstavuje bývalý areál rafinérie petrolejov, ktorý ukončil svoju činnosť v roku 1927. Následne bola predmetná lokalita využívaná a prevádzkovaná ako obchodný terminál Benzinolu. Po ukončení obchodnej činnosti Benzinolu zmenila predmetná lokalita vlastníka, pričom technologické zariadenia – podzemné nádrže a rozvody neboli zlikvidované. Cieľ projektu bude naplnený prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity projektu, ktorou je Sanácia environmentálnych záťaží a podpornej aktivity projektu.

Miesto realizácie projektu je lokalizované v Žilinskom kraji v okrese Tvrdošín, v katastrálnom území Trstená a Tvrdošín. 

Výsledky projektu

Sanáciou environmentálnej záťaže bude dosiahnuté zníženie a obmedzenie kontaminácie sanovanej oblasti na úroveň akceptovateľného rizika s ohľadom na súčasné a budúce využitie územia (dosiahnutie cieľových hodnôt sanácie znečisteného územia).

Vplyvom realizácie projektu, hlavných aktivít projektu, sa dosiahne naplnenie merateľných ukazovateľov:

  • celkový povrch rekultivovanej pôdy – 2,0931 ha,
  • počet sanovaných environmentálnych záťaží – 1. 

 

 Fotografia veľkoplošného pútača

Obr.1 Veľkoplošný pútač na lokalite v Trstenej.