Plán prác na odstránenie environmentálnej záťaže pre lokalitu Podbrezová - bývalá antimónová huta Vajsková

 Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou 

Logá MŽP SR, OP KŽP, SAŽP, Kohézny fond EÚ

Tento projekt je podporený z Kohézneho fondu prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia

 

Názov projektu: Plán prác na odstránenie environmentálnej záťaže pre lokalitu Podbrezová - bývalá antimónová huta Vajsková

Prijímateľ: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Hlavný cieľ projektu: Zabezpečenie vypracovania plánu prác na vybranej prioritnej lokalite, ktorá predstavuje vysoké riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Sprostredkovateľský orgán: Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

Výška poskytnutého NFP: 59 137,36 EUR

Dátum nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP: 24.10.2023

Kód projektu: 310010DIY1

Termín realizácie projektu: 09/2023 – 12/2023

Opis a cieľ projektu

Dotknuté územie je lokalizované v Banskobystrickom kraji, v okrese Brezno a v katastrálnom území obce Vajsková. Predmetom zákazky je spracovanie Plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže, kde predprojektová/projektová dokumentácia nebola doposiaľ vypracovaná. Lokalita je zaradená v dokumente Štátny program sanácie environmentálnych záťaží (2022 – 2027) medzi lokality s environmentálnou záťažou odporúčané na sanáciu. Cieľové územie je situované v opustenej priemyselnej lokalite, ktoré bolo využívané na výrobnú činnosť.

Výsledky projektu

Výsledkom projektu bude vypracovanie predprojektovej a projektovej dokumentácie - Plán prác. Súčasťou plánu prác bude: podrobná geografická identifikácia územia, časové a vecné vymedzenie geologického prieskumu životného prostredia, časové a vecné vymedzenie sanácie environmentálnej záťaže, špecifikácia činností odborného geologického dohľadu, časové a vecné vymedzenie posanačného monitoringu. Plán prác bude obsahovať údaje o geologických prácach, ktoré je potrebné ešte vykonať po zohľadnení už zrealizovaných geologických prác.