Služby a životné situácie

Služby a životné situácie

ID

Názov služby

Rezort

Okruh životnej situácie

Životná situácia

ES 01

Služby vzdelávania pre exportérov

SARIO

Podpora podnikania / Podnikanie

Iná podpora, slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti a archívy / Služby / Tovary

ES 02

Prihlasovanie voľných nehnuteľností do databázy

SARIO

Podpora podnikania / Podnikanie

Iná podpora, slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti a archívy / Služby / Tovary

ES 03

Vypracovanie ponuky nehnuteľností pre investora

SARIO

Podpora podnikania / Podnikanie

Iná podpora, slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti a archívy / Služby / Tovary

ES 04

Prijímanie hlásení od prevádzkovateľov, ktorí sa zúčastňujú na umiestňovaní určených látok na trh

MHSR

Administratívny a ekonomický chod podniku

Štatistiky a iné ohlasovacie a spravodajské povinnosti

ES 05

Poradenstvo pri nadväzovaní spolupráce MSP s partnermi

SBA

Podpora podnikania

Iná podpora, slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti a archívy

ES 06

Poskytovanie poradenstva a vzdelávania pre podnikateľov a záujemcov o podnikanie

SBA

Podpora podnikania

Dotácie

ES 07

Poskytovanie špecializovaného poradenstva pre MSP

SBA

Podpora podnikania

Iná podpora, slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti a archívy

ES 08

Poskytovanie všeobecného poradenstva pre MSP

SBA

Podpora podnikania

Iná podpora, slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti a archívy

ES 09

Prihlasovanie sa na podujatia organizované NARMSP

SBA

Podpora podnikania

Iná podpora, slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti a archívy

ES 10

Individuálne poradenstvo investorom ohľadne investovania v SR

SARIO

Podpora podnikania / Podnikanie

Iná podpora, slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti a archívy / Služby / Tovary

 

ES 11

Poskytovanie podpory existujúcim investorom

SARIO

Podpora podnikania / Podnikanie

Iná podpora, slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti a archívy / Služby / Tovary

ES 12

Podpora podnikateľov pri vyhľadávaní zahraničných partnerov

SARIO

Podpora podnikania / Podnikanie

Iná podpora, slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti a archívy / Služby / Tovary

ES 13

Prihlasovanie sa do Katalógu kooperačných príležitostí (KATKA)

SARIO

Podpora podnikania / Podnikanie

Iná podpora, slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti a archívy / Služby / Tovary

ES 14

Prihlasovanie sa na podujatia SARIO

SARIO, MHSR

Podpora podnikania / Podnikanie

Iná podpora, slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti a archívy / Služby / Tovary

ES 15

Poskytovanie služieb držiteľovi licencie cezhraničnej prepravy

MHSR

Administratívny a ekonomický chod podniku

Štatistiky a iné ohlasovacie a spravodajské povinnosti

ES 16

Poskytovanie vyhlásenia o konečnom užívateľovi určených výrobkov

MHSR

Informácia v MetaIS nie je uvedená

Informácia v MetaIS nie je uvedená

ES 17

Vydávanie osvedčení o súlade investičného zámeru s dlhodobou koncepciou energetickej politiky

MHSR

Začatie podnikania / Zodpovedné podnikanie

Doklady potrebné k začatiu podnikania / Udržateľnosť a ďalšie dimenzie

ES 18

Vydávanie osvedčení o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení alebo jej časti s dlhodobou koncepciou energetickej politiky

MHSR

Začatie podnikania / Zodpovedné podnikanie

Doklady potrebné k začatiu podnikania / Udržateľnosť a ďalšie dimenzie

ES 19

Licencovanie cezhraničnej prepravy určených výrobkov

MHSR

Začatie podnikania / Podnikanie

Doklady potrebné k začatiu podnikania / Tovary

ES 20

Poskytovanie dovozného certifikátu k dovoznej licencii

MHSR

Podnikanie

Tovary

ES 21

Zapisovanie fyzických osôb do zoznamu energetických audítorov

MHSR

Začatie podnikania / Podnikanie

Doklady potrebné k začatiu podnikania / Služby

ES 22

Informovanie o aktivitách a výstupoch MH SR

MHSR

Podpora podnikania / Občan a štát

Iná podpora, slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti a archívy / Slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti, archívy

ES 23

Informovanie o kritériách pre vydanie osvedčenia na zabezpečenie súladu s dlhodobou koncepciou energetickej politiky

MHSR

Podpora podnikania / Občan a štát

Iná podpora, slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti a archívy / Slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti, archívy

ES 24

Informovanie poskytovateľov a príjemcov služieb o ich právach a povinnostiach v elektronickom obchode

MHSR

Podpora podnikania / Podnikanie / Občan a štát

Iná podpora, slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti a archívy / Služby / Slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti, archívy

ES 25

Zverejňovanie zoznamu energetických audítorov

MHSR

Podpora podnikania / Podnikanie / Občan a štát

Iná podpora, slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti a archívy / Tovary / Slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti, archívy

ES 26

Informovanie o možnostiach nadviazania spolupráce MSP s partnermi

SBA

Podpora podnikania

Iná podpora, slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti a archívy

ES 27

Informovanie o možnostiach podpory podnikania

SBA

Podpora podnikania

Iná podpora, slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti a archívy

ES 28

Informovanie o investičných seminároch a podujatiach SARIO

SARIO

Podpora podnikania / Občan a štát

Iná podpora, slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti a archívy / Slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti, archívy

ES 29

Informovanie o medzinárodných tendroch

SARIO

Podpora podnikania / Podnikanie

Iná podpora, slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti a archívy / Služby / Tovary

ES 30

Informovanie o možnostiach a výhodách investovania v SR

SARIO

Podpora podnikania / Podnikanie

Iná podpora, slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti a archívy / Služby / Tovary

ES 31

Informovanie o podnikateľskom prostredí na Slovensku a regionálnych a vybraných sektorových analýzach

SARIO

Podpora podnikania / Podnikanie / Občan a štát

Iná podpora, slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti a archívy / Služby / Tovary / Slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti, archívy

ES 32

Informovanie o podnikateľských misiách a veľtrhoch

SARIO, MHSR

Podpora podnikania / Podnikanie

Iná podpora, slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti a archívy / Služby / Tovary

ES 33

Informovanie o voľných nehnuteľnostiach a priemyselných parkoch pre investorov

SARIO

Podpora podnikania / Podnikanie

Iná podpora, slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti a archívy / Služby / Tovary

ES 34

Poskytovanie informácií pre exportérov

SARIO

Podpora podnikania / Podnikanie

Iná podpora, slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti a archívy / Služby / Tovary

ES 35

Zverejňovanie zoznamu vydaných osvedčení o súlade s dlhodobou koncepciou energetickej politiky

MHSR

Podpora podnikania / Podnikanie / Občan a štát

Iná podpora, slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti a archívy / Služby / Tovary / Slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti, archívy

ES 36

Poskytovanie finančných príspevkov na prevádzku inkubátorov a poskytovanie dotácií v pôsobnosti MH SR*

MHSR, SBA

Podpora podnikania

Dotácie

ES 37

Poskytovanie mikropôžičky

SBA

Podpora podnikania

Iná podpora, slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti a archívy

ES 38

Poskytovanie nenávratných finančných príspevkov na vzdelávanie MSP

SBA

Podpora podnikania

Dotácie

*počas realizácie projektu došlo k rozšíreniu tejto služby

- pod tabuľkou bude upload výzvy (aby si občan mohol pozrieť zoznam vyššie uvedených služieb priamo zo zdroja)

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk