Základná charakteristika projektu

Ministerstvo hospodárstva SR v súvislosti so Zmluvou o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a koncepcie eGovernmentu vykonáva od novembra 2013 riadnu implementáciu národného projektu

„Elektronizácia služieb Ministerstva hospodárstva SR“ 

Cieľom projektu realizovaného v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, prioritná os 1 – Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, opatrenie 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni je vybudovanie rezortného centra zdieľaných služieb a optimalizácie vlastných procesov potrebných vo výkone činností a služieb vo vzťahu k občanom.

Výstupom projektu je umožniť verejnosti využívanie služieb poskytovaných Ministerstvom hospodárstva SR elektronicky. Implementácia projektu počíta s vytvorením 38 unikátnych služieb tak, aby poskytovateľ dokázal pokryť univerzálne široké spektrum užívateľov. Služby budú poskytované v troch hlavných skupinách:

· Informačné služby: pre poskytovanie požadovaných informácií žiadateľom elektronicky

· Transakčné služby: pre dvojstrannú výmenu výstupov v rámci elektronickej komunikácie medzi rezortom a verejnosťou

· Služby proaktívneho poradenstva: pre služby poskytované na základe personalizácie podľa jednotlivých žiadateľov.

Tvorba a poskytovanie týchto služieb prestavuje základný komunikačný prostriedok pri plnení úloh rezortu hospodárstva vo vzťahu ku koncovým užívateľov. Ich úlohou je realizácia výstupov v najkratšom čase, so znížením administratívnej záťaže pri komunikácii s verejnou správou a s maximálnou finančnou úsporou.

Za implementáciu zodpovedá MH SR, pričom SARIO a SBA sú realizačnými a implementačnými partnermi MH SR, podieľajúcimi sa na zabezpečení cieľov projektu, t.j. podieľajúcimi sa na poskytovaní elektronických služieb voči svojím cieľovým skupinám prostredníctvom vybudovaného Integrovaného informačného systému MH SR.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk