Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti a protikorupčná linka MH SR

Podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti (ďalej len „protispoločenská činnosť“), práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti upravuje
zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 54/2019 Z. z.").

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v súlade s § 10 a 11 zákona č. 54/2019 Z. z. vydalo vnútorný predpis - Smernicu č. 6/2019 o podávaní, preverovaní a evidencií oznámení v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. (ďalej len „smernica“). Smernica určuje podrobnosti o podávaní oznámení, zodpovednú osobu a jej povinnosti pri evidovaní a preverovaní oznámení o protispoločenskej činnosti a o zabezpečení podmienok poskytovania ochrany osobám pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach ministerstva.

V súlade s § 10 ods. 2 zákona č. 54/2019 Z. z. ministerstvo prostredníctvom zodpovednej osoby plní úlohy aj pre vybrané právnické osoby v pôsobnosti ministerstva zamestnávajúce menej ako 50 zamestnancov, ktorými sú:

-       Puncový úrad Slovenskej republiky,

-       Múzeum obchodu Bratislava,

-       Rudné bane štátny podnik, štátny podnik, Banská Bystrica,

-       MH Manažment, a. s.,

-       Národný jadrový fond.

Zodpovedná osoba plní úlohy zamestnávateľa pri podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení súvisiacich s protispoločenskou činnosťou aj v spoločnostiach, ktorými sú:

-       MH Invest, s.r.o.,

-       MH Invest II, s.r.o.,

-       Valaliky Industrial Park, s. r. o.,

v prípade, že nemajú zavedený vlastný vnútorný systém podávania, preverovania a evidovania oznámení súvisiacich s protispoločenskou činnosťou ako aj určenú zodpovednú osobu.  

 

Zodpovedná osoba je riaditeľ odboru kontroly a prevencie korupcie ministerstva v priamom riadení ministra, ktorý plní úlohy zamestnávateľa pri podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení súvisiacich s protispoločenskou činnosťou.

Oznámenie je uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti.

Kvalifikované oznámenie je oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchateľa.

Oznamovateľ je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie ministerstvu – orgánu príslušnému na prijatie oznámenia alebo zamestnávateľovi; za oznamovateľa sa považuje aj blízka osoba oznamovateľa, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi ako oznamovateľ, k zamestnávateľovi, ktorý je závislou osobou vo vzťahu k zamestnávateľovi oznamovateľa alebo k zamestnávateľovi, ktorý je založený alebo zriadený zamestnávateľom oznamovateľa.

Chránený oznamovateľ je osoba, ktorá podľa zákona č. 54/2019 Z. z. urobila kvalifikované oznámenie, o čom jej prokurátor alebo orgán, ktorý je príslušný na konanie o správnom delikte, doručí písomné oznámenie o poskytnutí ochrany.

Závažnou protispoločenskou činnosťou je:

trestný čin:

1.    poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 až 263 Trestného zákona,

2.    machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 až 268 Trestného zákona,

3.    verejných činiteľov podľa § 326 až 327a Trestného zákona

4.    korupcie podľa:

  • prijímania úplatku podľa § 328 - 331 Trestného zákona,
  • podplácania podľa § 332 – 335 Trestného zákona,
  • nepriamej korupcie podľa § 336 Trestného zákona,

5.    za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky,

a správny delikt:

1.    za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom, alebo

2.    za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 eur.

Oznámenie týkajúce sa protispoločenskej činnosti je možné podať v zmysle článku 4 smernice písomne a osobne zodpovednej osobe alebo elektronickou poštou na protikorupčnú linku:

oznamenie@mhsr.sk

Aby bolo možné Vaše oznámenie hodnoverne preveriť, musí obsahovať aktuálne, konkrétne a overiteľné informácie, ktoré nasvedčujú spáchaniu niektorého z vyššie uvedených trestných činov a správnych deliktov.

Na protikorupčnú linku nie je možné podávať:

  • podania/sťažnosti podľa osobitných predpisov, napr. zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov,
  • podania v zmysle iných všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. podania v rámci správneho konania, žiadosti v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a pod.),
  • trestné oznámenia, ktoré patria do kompetencie orgánov činných v trestnom konaní, t.j. polície a prokuratúry.

Ministerstvo sa nebude zaoberať neúplnými, nejasnými, príp. nezrozumiteľnými podaniami alebo podaniami/sťažnosťami, ktoré sú namierené proti iným orgánom štátnej správy.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk