Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti a protikorupčná linka MH SR

Podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu alebo v inom obdobnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti[1] (ďalej len „protispoločenská činnosť“), práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti upravuje
zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 189/2023 Z. z. (ďalej len „zákon“).

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v súlade s § 10 ods. 9 zákona vydalo vnútorný predpis - Smernicu č. 2/2023 o podávaní, prijímaní, preverovaní a evidencii oznámení v zmysle zákona  (ďalej len „smernica“). Smernica určuje podrobnosti o podávaní, evidovaní, prijímaní, preverovaní a vybavovaní oznámení o protispoločenskej činnosti (ďalej len „oznámenia“), povinnostiach a oprávneniach zodpovednej osoby, prijímaní opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri preverovaní oznámení a komunikácii s oznamovateľom vo veci týchto opatrení, prijímaní opatrení proti bráneniu v oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach ministerstva (tzv. odvetné opatrenia a odvetná činnosť), ochrane oznamovateľa, zachovaní mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa a totožnosti dotknutej osoby, spracúvaní osobných údajov uvedených v oznámení a ochrane osobných údajov oznamovateľa a vzťah k vybraným právnickým osobám v pôsobnosti ministerstva.

Zamestnávateľ podľa § 10 ods. 1 zákona, ktorý je orgánom verejnej moci, plní úlohu podľa § 10 ods. 9 zákona a prostredníctvom zodpovednej osoby plní úlohy podľa § 10 odsekov 5 až 8 a § 11 ods. 1 zákona, t. j. v súlade s § 10 ods. 3 zákona aj k

-       Puncovému úradu Slovenskej republiky,

-       Múzeu obchodu Bratislava,

-       Rudným baniam, štátny podnik, Banská Štiavnica,

-       MH Manažmentu, a. s.,

-       Národnému jadrovému fondu.

Zodpovedná osoba plní úlohy zamestnávateľa podľa § 10 odsekov 5 až 8 a § 11 ods. 1 zákona aj v právnických osobách:

-       MH Invest, s.r.o.,

-       MH Invest II, s.r.o. a

-       Valaliky Industrial Park, s. r. o.

v prípade, že tieto právnické osoby zamestnávajú menej ako 50 zamestnancov, nemajú zavedený vlastný vnútorný systém preverovania oznámení súvisiacich s protispoločenskou činnosťou ako aj určenú zodpovednú osobu.

Zodpovedná osoba je riaditeľ odboru kontroly a prevencie korupcie ministerstva prostredníctvom odboru kontroly a prevencie korupcie ministerstva v priamom riadení ministra, ktorý plní úlohy zamestnávateľa podľa § 10 odsekov 5 až 8 a § 11 ods. 1 zákona, t. j. pri podávaní, prijímaní, preverovaní a evidovaní oznámení súvisiacich s protispoločenskou činnosťou na ministerstve a vo vzťahu k vybraným právnickým osobám v pôsobnosti ministerstva. Zodpovedná osoba môže poveriť osoby, ktoré sú zaradené do organizačného útvaru zodpovednej osoby plnením niektorých úloh zodpovednej osoby na základe písomného poverenia zodpovednej osoby.

Protispoločenská činnosť je konanie, ktoré je priestupkom alebo iným správnym deliktom; za inú protispoločenskú činnosť sa považuje aj také konanie, ktoré nie je priestupkom alebo iným správnym deliktom, ale pôsobí negatívne na spoločnosť,[2]

Závažná protispoločenská činnosť:

1.     trestné činy podľa § 2 písm. d) bod 1 zákona,

2.    trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby   prevyšujúcou dva roky,

3.     správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom, alebo

4.     správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 eur.

Oznámenie obsahuje informáciu o protispoločenskej činnosti, o ktorej sa oznamovateľ dozvedel v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom alebo iným obdobným vzťahom a v dobrej viere sa domnieva, že ohrozuje verejný záujem, hospodárenie či dobré meno zamestnávateľa.

Oznámenie musí byť čitateľné, formálne aj obsahovo zrozumiteľné a musí byť z neho zrejmé, na akú protispoločenskú činnosť oznamovateľ poukazuje.

Podávanie oznámení:

Nikomu nesmie byť bránené v oznamovaní protispoločenskej činnosti; bránením podaniu oznámenia sa rozumie napríklad odmietnutie prijatia oznámenia alebo akékoľvek konanie, ktorého cieľom je zmariť, sťažiť alebo spomaliť podanie oznámenia. Konanie osoby, ktorá bude brániť podaniu oznámenia, sa vzhľadom na okolnosti konkrétneho prípadu môže považovať za závažné alebo menej závažné porušenie služobnej alebo pracovnej disciplíny. V prípade, ak oznamovateľovi bolo bránené podať oznámenie, môže túto skutočnosť oznámiť priamo ministrovi, ktorý preverí postup zodpovednej osoby prípadne inej osoby, ktorá mala brániť v oznámení protispoločenskej činnosti.

Oznámenie môže oznamovateľ podať:

a)   písomne poštou na adresu:

      Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

      zodpovedná osoba

      odbor kontroly a prevencie korupcie

      Mlynské nivy 44/a

      827 15 Bratislava 212

  Písomné oznámenie oznamovateľ podáva v uzatvorenej obálke s označením:

  „NEOTVÁRAŤ – OZNÁMENIE PROTISPSOLOČENSKEJ ČINNOSTI“, na základe čoho sú zamestnanci podateľne povinní uvedenú zásielku neotvárať, naskenovať ju do elektronického systému správy registratúry (fabasoftu) neotvorenú a súčasne v neporušenom stave ju postúpiť priamo zodpovednej osobe. Oznámenie, ktoré prijala osoba odlišná od zodpovednej osoby, je táto povinná bezodkladne postúpiť na vybavenie zodpovednej osobe.

b)   elektronicky nepretržite prostredníctvom protikorupčnej linky – e-mailová adresa:

oznamenie@mhsr.sk

Protikorupčná linka – e-mailová adresa: oznamenie@mhsr.sk neslúži na podávanie sťažností, petícií, oznámení podľa osobitných predpisov (napríklad podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a pod.), ani na priame podávanie trestných oznámení, ktoré patria do kompetencie orgánov činných v trestnom konaní (polícia, prokuratúra). 

c)  ústne, kedy oznamovateľ môže požiadať o osobné stretnutie, pričom zodpovedná osoba je povinná uskutočniť stretnutie bezodkladne, najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa požiadania. Zodpovedná osoba pri ústnom oznámení skutočností vyhotoví zápisnicu o ústnom oznámení, pričom ponúkne oznamovateľovi možnosť skontrolovať jej obsah, prípadne ho opraviť a potvrdiť ju svojím podpisom.

Ak oznamovateľ podá oznámenie anonymne, môže zodpovednej osobe uviesť anonymnú e-mailovú adresu, prostredníctvom ktorej môže naďalej komunikovať a zodpovedať na prípadné otázky. Zodpovedná osoba je zároveň povinná potvrdiť prijatie oznámenia a informovať oznamovateľa o výsledku preverenia oznámenia prostredníctvom tejto e-mailovej adresy.

Oznámenie možno podať aj externými kanálmi, resp. prostredníctvom iného orgánu príslušného na prijatie oznámenia podľa § 2 písm. g) zákona.

Ochrana oznamovateľa pri oznamovaní závažnej protispoločenskej činnosti:

Oznamovateľ, ktorý podal oznámenie o závažnej protispoločenskej činnosti orgánu činnému v trestnom konaní alebo správnemu orgánu, ktorý je príslušný na konanie o správnom delikte, môže požiadať o poskytnutie ochrany (postavenie chráneného oznamovateľa) podľa § 3 a 4 zákona v rámci trestného konania alebo podľa § 5 a 6 zákona v rámci konania o správnom delikte.

Oznamovateľ sa stáva chráneným oznamovateľom v okamihu doručenia oznámenia o poskytnutí ochrany oznamovateľovi, zamestnávateľovi a Úradu na ochranu oznamovateľov (ďalej len „Úrad“) podľa § 4 ods. 1 zákona v rámci trestného konania alebo § 6 ods. 1 zákona v rámci konania o správnom delikte.

Zamestnávateľ môže urobiť právny úkon alebo vydať rozhodnutie v pracovnoprávnom vzťahu (ďalej len „pracovnoprávny úkon“) voči chránenému oznamovateľovi, na ktorý chránený oznamovateľ nedal súhlas, len so súhlasom Úradu. Súhlas Úradu sa nevyžaduje ak sa pracovnoprávnym úkonom priznáva nárok alebo ak ide o pracovnoprávny úkon súvisiaci, so skončením pracovnoprávneho vzťahu, ktorý je dôsledkom právnej skutočnosti, ktorá nezávisí od posúdenia zamestnávateľa.[3])

Ak sa oznamovateľ domnieva, že v súvislosti s oznámením bol voči nemu urobený pracovnoprávny úkon, s ktorým nesúhlasí, môže požiadať Úrad do 15 dní odo dňa, keď sa dozvedel o pracovnoprávnom úkone, o pozastavenie účinnosti tohto pracovnoprávneho úkonu podľa § 12 zákona.     

Chránenému oznamovateľovi poskytnutá ochrana podľa § 7 zákona (postavenie chráneného oznamovateľa) zaniká podľa § 8 zákona.[1] § 3 písm. b) a c) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[2] § 3 písm. c) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[3] Napríklad § 55 ods. 2 a 4, § 60, § 63 ods. 1 písm. a), c) a d) prvý až tretí bod, § 68 ods. 1 písm. a) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

§ 64 ods. 2 a 5, § 65, § 66, § 72, § 75 ods. 1 písm. a) a § 82 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk