Článok 95 BPR

Článok 95 BPR

Na trhu EÚ nesmie byť od 1. septembra 2015 sprístupňovaný biocídny výrobok s účinnou látkou, ktorej dodávateľ, alebo dodávateľ biocídneho výrobku s touto účinnou látkou, nie je uvedený na zozname ECHA.

Dôvodom je, aby tie subjekty, ktoré nijako neprispievajú do pracovného programu hodnotenia účinných látok, požívali výhody prechodných ustanovení až vtedy, keď priamo alebo nepriamo participujú na programe.

Čl. 95(2) BPR: Prechodné opatrenia o prístupe k dokumentácii o účinnej látke

Od 1. septembra 2015 nebude na trhu sprístupnený biocídny výrobok, ktorý pozostáva z príslušnej látky zaradenej do zoznamu uvedeného v odseku 1, ktorý obsahuje takúto látku alebo ju vytvára, ak dodávateľ látky alebo dodávateľ výrobku nie je zaradený do zoznamu uvedeného v odseku 1 pre typ(y) výrobkov, ku ktorým výrobok patrí.

Biocídy 1. september 2015 - Konajte teraz a zostaňte na trhu

Povinnosti držiteľov rozhodnutí o zápise do registra biocídnych výrobkov (podľa § 20 biocídneho zákona)

Zabezpečiť, aby účinné látky v biocídnom výrobku alebo samotný biocídny výrobok pochádzali zo zdroja uvedeného na zozname ECHA - List of active substances and suppliers (Article 95 list).

Lehota podľa článku 95 BPR: 1. september 2015

Čl. 95 BPR neposkytuje žiadnu dodatočnú lehotu na zneškodnenie a používanie existujúcich zásob biocídnych výrobkov, ktoré sú už na trhu a nespĺňajú požiadavky čl. 95.

Presadzovanie povinnosti z čl. 95 BPR:

1.  Nové žiadosti o zápis biocídneho výrobku do registra biocídnych výrobkov podľa biocídneho zákona s dátumom podania od 1.9.2015:

K žiadosti je nutné predložiť prehlásenie o splnení podmienok ustanovených článkom 95 BPR v znení, ktoré zodpovedá Vašej individuálnej situácii. Prehlásenia/potvrdenia v anglickom jazyku sú postačujúce.

2.  Biocídne výrobky zapísané do registra biocídnych výrobkov podľa biocídneho zákona s dátumom podania žiadosti pred 1.9.2015 alebo biocídne výrobky autorizované podľa BPR:

Presadzovanie čl. 95 je v kompetencii príslušného kontrolného orgánu – Slovenská obchodná inšpekcia.

 

Anglické verzie prehlásení a potvrdení na internetovej stránke Európskej komisie CIRCABC:

"Prehľadávanie kategórií" - "European Commission" - "Health and Food Safety" - "Biocides - Regulation 528/2012 - Public" - "Knižnica" - "Documents Finalised at CA meetings" - "CA-May15-Doc.4.13 - Annex - Final - Article 95 implementation and enforcement.doc"

Slovenské verzie prehlásení a potvrdení Vám poskytneme na adrese: biocides(zavináč)mhsr.sk

Čl. 95 Dôvody

Na základe BPR prebieha pracovný program na systematické skúmanie všetkých existujúcich účinných látok nachádzajúcich sa v biocídnych výrobkoch. Cieľom je zabezpečiť, aby účinné látky a biocídne výrobky, ktoré ich obsahujú, nespôsobili neprijateľné riziká pre zdravie ľudí, zdravie zvierat alebo životné prostredie.

So zaradením účinnej látky do pracovného programu sú spojené značné finančné náklady účastníkov programu. Hlavným prínosom zaradenia účinnej látky do pracovného programu je možnosť sprístupňovať biocídne výrobky s touto účinnou látkou podľa vnútroštátnych predpisov (čl. 89(2) BPR). Z tohto profitujú všetci dodávatelia účinnej látky a biocídnych výrobkov, ktoré ju obsahujú.

Niektoré spoločnosti predložili údaje v rámci kontrolného programu, aby účinná látka bola hodnotená a schválená, pričom iné spoločnosti, ktoré uvádzajú rovnaké účinné látky na trh EU toto neurobili. Malo to za následok nevyvážené podmienky na trhu, kedy niektoré spoločnosti znášali všetky náklady v prospech ostatných, pretože i spoločnosti, ktoré nevstúpili do kontrolného programu mohli naďalej pokračovať s predajom účinných látok podporovaných v rámci pracovného programu bez toho, aby znášali nejaké náklady na preskúmanie týchto účinných látok. Preto BPR obsahuje špecifické ustanovenia zaisťujúce vyrovnané podmienky na trhu.

Subjekty, ktoré investovali do podpory schválenia účinnej látky alebo do autorizácie biocídneho výrobku, by mali mať možnosť získať späť časť svojich nákladov na údaje nevyhnutné pre schválenie účinnej látky alebo autorizáciu biocídneho výrobku. Subjekty, ktoré využívajú výhodu sprístupňovania biocídneho výrobku na trh na základe vnútroštátnych predpisov a nepodieľali by sa na nákladoch, by boli zjavne zvýhodnené. Ustanovenia čl. 95 BPR zabezpečujú vyrovnané podmienky na trhu tým, že požadujú od spoločností, ktoré sa nezúčastňujú pracovného programu, ale majú prospech z účasti iných subjektov v ňom, aby prispeli na náklady rokovaním o prístupe k údajom alebo poskytli vlastné údaje.

Na tento účel, Európska chemická agentúra (ECHA) vedie zoznam výrobcov, resp. dodávateľov, spĺňajúcich podmienky čl. 95 BPR.

Ďalšie informácie nájdete na web stránke ECHA.

Zdroj:

Európska chemická agentúra

EUROPEAN COMMISSION, HEALTH AND FOOD SAFETY DIRECTORATE GENERAL

CIRCA BC – Biocides - Regulation 528/2012 - Public - the Interest Group 'Biocides - Regulation 528/2012 - Public' - CA-May15-Doc.4.13-Final

 

Slovenský preklad: CCHLP

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk