O nás

 

Chemikálie sú súčasťou každodenného života. Prinášajú nielen úžitok, ale môžu aj nepriaznivo vplývať na zdravie a životné prostredie. Právne predpisy majú zabezpečiť, aby sa minimalizovalo riziko spojené s používaním chemikálii. Slovensko uplatňuje európske nariadenia o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH); o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (CLP); o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (BPR), o detergentoch, ako aj smernicu o aerosólových rozprašovačoch.

Centrum pre chemické látky a prípravky sa podieľa na implementácii a príprave chemickej a biocídnej legislatívy týkajúcej sa uvádzania chemických látok, zmesí, detergentov a aerosólov na trh, ako aj sprístupňovania biocídnych výrobkov na trhu. Na národnej úrovni poskytujeme poradenstvo a informácie spojené s uplatňovaním uvedenej legislatívy.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Centrum pre chemické látky a prípravky
Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212
Sekretariát tel.: 00421 2 4854 4511
Biocídy tel.: 00421 907 957 583

Otázky k REACH, CLP, BPR, detergentom a aerosólom nám môžete zasielať cez Helpdesk.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk