EURÓPSKA LEGISLATÍVA O PODMIENKACH UVÁDZANIA BIOCÍDOV NA TRH

Jediným autentickým znením európskych právnych predpisov s právnymi účinkami je úradný vestník EÚ (Official Journal of the European Union) vydávaný v tlačenej a v zmysle nariadenia (EÚ) č. 216/2013 i v elektronickej podobe (Eur-Lex).

 


 

EURÓPSKA LEGISLATÍVA O PODMIENKACH UVÁDZANIA BIOCÍDOV NA TRH

Európske právne predpisy sú zverejňované v elektronickom vydaní Úradného vestníka EÚ (EUR-Lex). Nájdete tam všetky relevantné právne predpisy aj ich preklady do slovenského jazyka. Okrem toho tam nájdete s určitým oneskorením po novelizovaní aj rekonštruované texty (konsolidované znenia) základných právnych predpisov, ktoré obsahujú zapracované zmeny. Tieto konsolidované znenia sa nezverejňujú v Úradnom vestníku EÚ, sú však veľmi praktickou pomôckou, ktorá podáva kompaktnú informáciu o platnom znení príslušného právneho predpisu. Autentickým elektronickým dokumentom s právnymi účinkami je však iba text právneho predpisu zverejnený v elektronickom vydaní Úradného vestníka EÚ.

 

Nariadenie BPR (č. 528/2012/EÚ)

sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (SK/EN)

Pôvodné vydanie nariadenia BPR bolo zverejnené 27.06.2012 a nadobudlo účinnosť 17.07.2012. Uplatňuje sa od 01.09.2013.

Nariadenie BPR bolo upravené ďalšími právnymi predpismi:

1.   Delegované nariadenie Komisie 736/2013/EÚ (SK/EN)     

      ktorým sa mení nariadenie BPR, pokiaľ ide o trvanie pracovného programu na preskúmavanie existujúcich biocídnych účinných látok (účinnosť od 20.08.2013)

2.   Delegované nariadenie Komisie 837/2013/EÚ (SK/EN)     

      ktorým sa mení a dopĺňa príloha III k nariadeniu BPR, pokiaľ ide o požiadavky na informácie k autorizácii biocídnych výrobkov (účinnosť od 23.09.2013)

3.   Nariadenie európskeho parlamentu a rady 334/2014/EÚ (SK/EN)

      ktorým sa mení nariadenie BPR vzhľadom na určité podmienky prístupu na trh (účinnosť od 25.04.2014, nahradenie čl. 94 a 95 sa uplatňuje od 01.09.2013)

4.   Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2016/2318/EÚ (SK/EN)

      o výnimke zo vzájomného uznávania autorizácií biocídnych výrobkov obsahujúcich brodifakum zo strany Španielska v súlade s článkom 37 nariadenia BPR

Ďalšie súvisiace právne predpisy:

1.   Vykonávacie nariadenie Komisie 354/2013/EÚ (SK/EN)

      o zmenách biocídnych výrobkov autorizovaných podľa nariadenia BPR (účinnosť od 09.05.2013, uplatňovanie od 01.09.2013)

2.   Vykonávacie nariadenie Komisie 414/2013/EÚ (SK/EN)

      ktorým sa spresňuje postup autorizácie rovnakých biocídnych výrobkov v súlade s nariadením BPR (účinnosť od 27.05.2013, uplatňovanie od 10.09.2013)

      Bolo zmenené a doplnené nariadením 2016/1802/EÚ (SK/EN) (účinnosť od 1.11.2016)

3.   Vykonávacie nariadenie Komisie 564/2013/EÚ (SK/EN)

      o poplatkoch splatných ECHA podľa nariadenia BPR (účinnosť od 09.07.2013)

4.   Vykonávacie nariadenie Komisie 88/2014/EÚ (SK/EN)

      ktorým sa podrobne stanovuje postup na zmenu prílohy I k nariadeniu BPR (účinnosť od 21.02.2014)

5.   Delegované nariadenie Komisie 492/2014/EÚ (SK/EN)    

      ktorým sa dopĺňa nariadenie BPR, pokiaľ ide o pravidlá obnovovania autorizácií biocídnych výrobkov, ktoré podliehajú vzájomnému uznávaniu (účinnosť od 03.06.2014)

6.   Delegované nariadenie Komisie 1062/2014/EÚ (SK/EN)

      o pracovnom programe na systematické skúmanie všetkých existujúcich účinných látok nachádzajúcich sa v biocídnych výrobkoch uvedených v nariadení BPR (účinnosť od 30.10.2014)

7.   Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2016/1950/EÚ (SK/EN

      o neschválení určitých biocídnych účinných látok podľa nariadenia BPR (účinnosť od 28.11.2016)

Smernica BPD (č. 98/8/ES)

uvádzaní biocídnych výrobkov na trh

Smernica BPD bola zverejnená 24.04.1998 a nadobudla účinnosť 14.05.1998. Bez toho, aby boli dotknuté články 86, 89, 90, 91 a 92 nariadenia BPR bola smernica BPD zrušená nariadením BPR od 1. septembra 2013.

Ďalšie súvisiace právne predpisy:

1.   Nariadenie 1896/2000/ES

      o prvej etape programu uvedeného v článku 16(2) smernice BPD (účinnosť od 28.09.2000)

2.   Nariadenie 1451/2007/ES

      o druhej fáze desaťročného pracovného programu uvedeného v článku 16(2) smernice BPD (účinnosť od 31.12.2007, zrušenie od 30.10.2014 nariadením 1062/2014/EÚ)

 

      Bolo zmenené a doplnené nariadením 298/2010/EÚ (SK/EN) (účinnosť od 30.04.2010) a nariadením 613/2013/EÚ (SK/EN) (účinnosť od 16.07.2013)

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk