NÁRODNÁ LEGISLATÍVA O PODMIENKACH UVÁDZANIA BIOCÍDOV NA TRH

Jediným autentickým znením slovenských právnych predpisov s právnymi účinkami je ich znenie uverejnené v Zbierke zákonov SR.


NÁRODNÁ LEGISLATÍVA O PODMIENKACH UVÁDZANIA BIOCÍDOV NA TRH

Slovenské právne predpisy sú zverejňované v Zbierke zákonov SR. Ich znenie v elektronickej podobe nájdete na Právnom a informačnom portále Slov-Lex Ministerstva spravodlivosti SR.

 

Biocídny zákon (č. 319/2013)

o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (SK/EN)

Biocídny zákon bol zverejnený 17.10.2013 a nadobudol účinnosť 1.11.2013, okrem § 20 ods. 9 až 11, ktoré nadobudli účinnosť 1.1.2014.

Ďalšie súvisiace právne predpisy:

1.   Nariadenie vlády SR č. 340/2013 (SK/EN)

 

      ktorým sa ustanovuje predmet, náležitosti a sadzba úhrad a ročných platieb za sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie (účinnosť od 1.11.2013)

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk