Prechodné registrácie

Dátum platnosti rozhodnutia o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh je 14. máj 2014. Ako ďalej postupovať ?

Dňa 1.11.2013 vstúpil do platnosti nový zákon o biocídych výrobkoch - Zákon č. 319/2013 Z. z. Ustanovenia týkajúce sa prechodných registrácií sú zakotvené v § 20 tohto zákona. Podľa § 20, ods. 1 Zákona č. 319/2013 Z. z. boli všetky prechodne registrované biocídne výrobky s platným rozhodnutím o uvedení na trh v SR (ku dňu 1.11.2013) automaticky presunuté do nového Registra biocídnych výrobkov.

Od vstupu Zákona č. 319/2013 Z. z. do platnosti, teda od 1.11.2013, už nie je dátum platnosti uvedený na pôvodne vydaných rozhodnutiach prechodných registrácií (rozhodnutia vydané pred 1.11.2013) aktuálny. Nakoľko v novom Registri biocídnych výrobkov sa dátum platnosti rozhodnutia neuvádza, nie je možné požiadať o predĺženie dátumu platnosti prechodnej registrácie.

Konkrétny dátum do kedy sa biocídny výrobok môže legálne sprístupňovať na trhu v SR, je povinný sledovať držiteľ prechodnej registrácie, ktorý je zodpovedný za legálne sprístupňovanie biocídu na trh. Držiteľ prechodnej registrácie je povinný sledovať európsku legislatívu ohľadne účinných látok (UL) nachádzajúcich sa vo výrobku (rozhodnutia o nezaradení UL, nariadenia o schválení UL) a postupovať podľa § 20, ods. 1, písm. b) až e) Zákona č. 319/2013 Z. z.

Rozhodnutia o nezaradení jednotlivých účinných látok a zoznam schválených účinných látok nájdete na internetových stránkach Európskej chemickej agentúry (ECHA) alebo Európskej komisie.

Kontrolným orgánom biocídnych výrobkov nachádzajúcich sa na trhu v SR je Slovenská obchodná inšpekcia. 

Žiadosť o zápis do registra - Request to register

Register biocídnych výrobkov - Register for biocidal products

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk