Ročné platby

Úhrada ročných platieb v roku 2024 sa týka biocídnych výrobkov s dátumom rozhodnutia pred 31. 12. 2023.

Lehota na úhradu: do 30. 06. 2024

Dodatočná lehota s dvojnásobnou sadzbou: do 30. 09. 2024

Dôsledok neuhradenia: výmaz biocídneho výrobku od 01. 10. 2024

Ročné platby sú splatné bez výzvy každoročne do 30. júna kalendárneho roka nasledujúceho po roku nadobudnutia účinnosti rozhodnutia o registrácii alebo autorizácii. Pri pochybnostiach o vzniku povinnosti zaplatiť prvú ročnú platbu v danom kalendárnom roku nás kontaktujte.

Ročné platby je možné platiť kedykoľvek počas prvých 6 mesiacov kalendárneho roka v dostatočnom časovom predstihu pred 30. júnom.

Po zaplatení ročnej platby v správnej výške sa ročná platba vzťahuje na celý kalendárny rok, v ktorom bola zaplatená.

Právna úprava ročných platieb je v § 14 ods. 11 až 18 zákona č. 319/2013 Z.z. (biocídny zákon)

Sadzby ročných platieb sú v § 1(3) nariadenia vlády č. 340/2013 Z.z. a v prílohe nariadenia vlády

Pre jednoznačné priradenie došlej platby je potrebné:

-       Platby platiť individuálne k jednotlivým zapísaným biocídnym výrobkom alebo autorizáciám

-       Venovať zvýšenú pozornosť bankovým detailom.

-       Pri platbe uviesť

o   variabilný symbol vytvorený z číslic registračného alebo autorizačného čísla vynechaním písmen a ostatných znakov.

o   v správe pre prijímateľa len úplný názov biocídneho výrobku.

o   2024 ako špecifický symbol.

 

Najčastejšie sadzby ročných platieb:

-       Prechodné registrácie: 150 €

-       Autorizácie na základe vzájomného uznania, vrátane autorizácií rovnakých biocídnych výrobkov:

o   Individuálny biocídny výrobok: 300 €

o   Skupina biocídnych výrobkov: 400 €

 Otázky: biocides@mhsr.sk

Bankové údaje Ministerstva hospodárstva SR pre ročné platby pri úhrade z EÚ:

 

SEPA platby

IBAN

SK55 8180 0000 0070 0049 8015

SWIFT

SPSRSKBAXXX

Názov účtu

PÚ-INP CHLP, MH SR

Banka príjemcu

STATNA POKLADNICA

Radlinskeho 32

810 05 Bratislava

Slovenská republika

Príjemca

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Centrum pre chemické látky a prípravky

Mlynské nivy 44/a

827 15 Bratislava 212

Slovenská republika

Bankové údaje pre ročné platby sú rovnaké od roku 2014.

Venujte pozornosť bankovým detailom úhrady ročných platieb SK55 8180 0000 0070 0049 8015, predovšetkým ak ste v minulosti už platili v súvislosti s biocídnymi výrobkami iné typy poplatkov na iné bankové účty.

Bankový poplatok platí platiteľ.

Príklady tvorby variabilného symbolu z registračného čísla

bio/1234/D/12/CCHLP ð 123412

bio/56789/D/07/1/CCHLP ð 56789071

Príklady tvorby variabilného symbolu z autorizačného čísla

SK20-123 ð 20123

SK14-MRS-123-456/14 ð 14123

2010/1234/5678/SK/MA/10223 ð 20101234

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk