Ročné platby

 ROČNÉ PLATBY

 Kontaktný e-mail pre otázky k ročným platbám: biocides(zavináč)mhsr.sk

Ročné platby sú splatné bez výzvy každoročne do 30. júna kalendárneho roka nasledujúceho po roku vydania rozhodnutia o registrácii alebo autorizácii. Úhrada ročných platieb sa v roku 2022 týka biocídnych výrobkov s dátumom účinnosti rozhodnutia pred 31.12.2021 (vrátane).

Lehota na úhradu ročných platieb: do 30.6.2022

Dodatočná lehota na úhradu ročných platieb s dvojnásobnou sadzbou: do 30.9.2022

Dôsledok neuhradenia ročnej platby: výmaz biocídneho výrobku účinný od 1.10.2022

Právna úprava ročných platieb: § 14 ods. 11 až 18 zákona č. 319/2013 Z. z. („biocídny zákon“)

Sadzby ročných platieb: § 1(3) nariadenia vlády č. 340/2013 Z. z. („nariadenie vlády“)

Najčastejšie sadzby ročných platieb:

(i) Prechodné registrácie podľa § 20 biocídneho zákona a § 1(3)(f) nariadenia vlády: 150 €

(ii) Autorizácie na základe vzájomného uznania, vrátane autorizácií rovnakých biocídnych výrobkov (Nariadenie EÚ č. 528/2012):

(ii)(a) Individuálny biocídny výrobok - § 1(3)(c) nariadenia vlády: 300 €

(ii)(b) Skupina biocídnych výrobkov - § 1(3)(d) nariadenia vlády: 400 €

Ďalšie informácie k úhrade ročných platieb:

Ročné platby sa uhrádzajú individuálne pre jednotlivé biocídne výrobky s uvedením príslušného variabilného symbolu identifikujúceho príslušný biocídny výrobok (§ 2(2) nariadenia vlády).

Informáciu, či použiť SEPA platbu Vám poskytne Vaša banka.

Bankový poplatok hradí platiteľ.

Identifikácia ročnej platby: uveďte VARIABILNÝ SYMBOL.

Tvorba variabilného symbolu:

Prechodné registrácie: Variabilný symbol je tvorený číslicami registračného čísla po vynechaní písmen a lomiek.

Príklady: Registračné číslo bio/XXX/D/YY/Z/CCHLP: variabilný symbol XXXYYZ; alebo Registračné číslo bio/XXXX/D/YY/CCHLP: variabilný symbol XXXXYY

Autorizácie: Prvých 5 až 10 číslic z autorizačného čísla po vynechaní písmen a lomiek.

Príklady: č. autorizácie SK14-MRS-010-451/14: variabilný symbol 14010; alebo

č. autorizácie 2010/1349/8153/SK/MA/10552: variabilný symbol 201013498,  a podobne.

Špecifický symbol: 2022

Správa pre prijímateľa: Názov biocídneho výrobku

Bankové údaje Ministerstva hospodárstva SR pre ročné platby:

 

 

SEPA platby

Iné ako SEPA platby

IBAN

SK55 8180 0000 0070 0049 8015

SK55 8180 0000 0070 0049 8015

SWIFT

SPSRSKBAXXX

SUBASKBXXXX

Názov účtu

PÚ-INP CHLP, MH SR

PÚ-INP CHLP, MH SR

Banka príjemcu

STATNA POKLADNICA

Radlinskeho 32

810 05 Bratislava

Slovenská republika

STATNA POKLADNICA

Radlinskeho 32

810 05 Bratislava

Slovenská republika

Sprostredkujúca banka príjemcu

 

Vseobecna uverova banka a.s.

Mlynske Nivy 1

829 90 Bratislava

Slovenská republika

Príjemca

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Centrum pre chemické látky a prípravky

Mlynské nivy 44/a

827 15 Bratislava 212

Slovenská republika

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Centrum pre chemické látky a prípravky

Mlynské nivy 44/a

827 15 Bratislava 212

Slovenská republika

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk