Často kladené otázky

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Nariadenie č. 528/2013 (BPR) pokrýva oblasť uvádzania biocídov na trh a ich používania. Jeho aplikácia do praxe prináša množstvo problémov a nejasností, ktoré si vyžadujú vysvetlenie. Najdôležitejším nástrojom, ktorý uplatňovanie ustanovení BPR rieši, sú usmernenia ECHA. Nie sú síce právne záväzné, ale odporúčania v nich sú dôležité a pomáhajú podnikateľskému prostrediu splniť povinnosti, ktoré im BPR ukladá.

databáze otázok a harmonizovaných odpovedí na internetovej stránke ECHA (Q&As Support - FAQ and Q&As) možno nájsť riešenie špecifického problému, ktoré nie je zrejmé zo samotného nariadenia BPR alebo z usmernení.

Podľa nariadenia BPR by mali členské štáty EÚ na národnej úrovni poskytovať poradenstvo najmä malým a stredným podnikom ako doplnok k poradenstvu, ktoré poskytuje napr. vo forme usmernení ECHA. V Slovenskej republike túto úlohu plní asistenčné pracovisko CCHLP (Helpdesk). Logickým dôsledkom práce takýchto poradenských centier v jednotlivých členských štátoch je dosiahnutie čo najvyššej miery harmonizácie pri riešení problémov, ktoré uplatňovanie BPR prináša, a dosiahnutie jednotných prístupov pri odpovedaní na otázky na celom území EÚ. Z týchto dôvodov vznikla sieť poradenských centier – HelpNet, v rámci ktorej si vymieňajú skúsenosti odborníci vo viacerých špecializovaných odboroch zo všetkých členských štátov. Okrem toho je HelpNet aj fórom pre komunikáciu medzi členskými štátmi, Európskou komisiou a ECHA pri riešení problémov implementácie s priamou väzbou na podnikateľské prostredie. HelpNet bol pôvodne zriadený pre REACH, neskôr bol rozšírený aj pre CLP a v roku 2014 bol opäť rozšírený aj pre oblasť biocídov (BPR). Pre priemysel je najdôležitejším výstupom práce HelpNet príprava často kladených otázok a odpovedí, ktoré zverejňuje na svojej internetovej stránke ECHA. Databáza otázok a odpovedí sa priebežne dopĺňa a preto predstavuje najrýchlejší návod na riešenie problémov, ktoré boli identifikované poradenskými centrami v členských štátoch EÚ.

V súčasnosti ECHA sústredila všetky otázky a odpovede týkajúce sa nariadení REACH, CLP a BPR v jednej databáze (Q&As Support - FAQ and Q&As), ktorú zverejnila na svojej internetovej stránke. V tejto databáze sa dá vyhľadávať pomocou kľúčových slov, výberu viacerých oblastí (BPR, REACH, CLP, REACH-IT, CHESAR, IUCLID, R4BP), výberu procesu, povinnosti alebo úlohy priemyslu podľa BPR (napr. Active substance suppliers, BPR General, Data Sharing, In-situ generated a.s., Simplified authorisation, Treated articles). Otázky a odpovede sú dostupné v anglickom jazyku. Táto databáza predstavuje mimoriadne účinný nástroj vznikajúci priebežne ako odozva na problémy podnikateľského prostredia s uplatňovaním BPR.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk