Usmernenia

Európske nariadenie č. 528/2013 (BPR) upravuje používanie a uvádzanie biocídov na trh. V roku 2013 bolo uplatňovanie tohto nariadenia a manažovanie všetkých procesov, ktoré sa týkajú biocídov, zverené na celoeurópskej úrovni Európskej chemickej agentúre (ECHA). Táto inštitúcia má bohaté skúsenosti s riadením procesov podľa nariadení REACH a CLP a obzvlášť s manažovaním prípravy podporných dokumentov – usmernení. Cieľom usmernení k nariadeniu BPR je uľahčiť plnenie povinností, ktoré toto nariadenie ukladá. Postupne začala ECHA na svojej internetovej stránke zverejňovať usmernenia pre uplatňovanie nariadenia BPR.

Doteraz vydala ECHA 4 usmernenia k nariadeniu BPR:

·  Usmernenie k hodnoteniu rizík pre zdravie ľudí

   (Guidance for Human Health Risk Assessment)

·  Usmernenie k žiadostiam o technickú ekvivalenciu

   (Guidance on applications for technical equivalence)

·  Usmernenie k požiadavkám na informácie

   (Guidance on information requirements)

·  Usmernenie o dodávateľoch účinných látok

   (Guidance on active substance suppliers)

ECHA pripravuje sériu ďalších usmernení združených do štyroch oblastí a jedného zväzku pre špecifické otázky:

-   I zväzok:     Identita, fyzikálno-chemické a analytické metódy

-   II zväzok:    Účinnosť

-   II zväzok:    Ľudské zdravie

-   IV zväzok:   Životné prostredie

-   V zväzok:    Špecifické usmernenia

Každá oblasť bude pokrývať tri témy – požiadavky na informácie; expozícia, posúdenie účinku, nebezpečnosti a rizika; a hodnotenie. Pre každú oblasť a tému majú vzniknúť dve praktické príručky pre účinné látky a biocídne výrobky. Tieto praktické príručky budú vysvetľovať legislatívu, jednotlivé procesy a povinnosti žiadateľov. V piatom zväzku špecifických usmernení budú usmernenia o technickej ekvivalencii, mikroorganizmoch a o dodávateľoch účinných látok (článok 95 BPR).

Ďalšie relevantné usmernenie vydané ECHA:

·  Usmernenie k spoločnému zdieľaniu údajov

   (Guidance on data sharing)

   Toto usmernenie bolo pripravené pre potreby nariadenia REACH. ECHA vydala k tomuto usmerneniu dokument, ktorý vysvetľuje aplikovanie usmernenia pre potreby nariadenia BPR.

V súčasnosti zverejnila ECHA ďalšie štyri tzv. „prechodné“ usmernenia, ktorých vznik bol iniciovaný ešte v minulosti a majú pomôcť preklenúť obdobie do vydania nových usmernení:

·  Prechodné usmernenie o posúdení účinnosti biocídnych výrobkov typu 22 - výrobky na balzamovanie

   (Transitional Guidance on Efficacy Assessment for Product Type 22 Embalming Products)

·  Prechodné usmernenie o posúdení účinnosti biocídnych výrobkov typu 21 - výrobky proti hnilobe

   (Transitional Guidance on Efficacy Assessment for Product Type 21 Antifouling Products)

·  Prechodné usmernenie o posúdení účinnosti konzervačných prostriedkov

   (Transitional Guidance on Efficacy Assessment of Preservatives)

·  Prechodné usmernenie o posúdení toxicity zmesí biocídnych výrobkov pre životné prostredie

   (Transitional Guidance on mixture toxicity assessment for biocidal products for the environment)

Na internetovej stránke ECHA sú dostupné aj Praktické príručky (Practical Guides), ktoré poskytujú praktické informácie o požiadavkách BPR a ako ich splniť.

Okrem toho na stránkach ECHA nájdete aj materiály skôr propagačného zamerania – napr. letáky (Leaflets) (napr. ECHA – všeobecne, Nariadenie o biocídnych výrobkoch: Čo sa zmenilo od 1. septembra 2013 ?, IUCLID 5, Národné asistenčné pracoviská - k vašim službám - vo vašom jazyku atď.).

Keďže v súčasnosti dobiehajú niektoré procesy, ktoré začali ešte pred nadobudnutím účinnosti nariadenia BPR, ECHA zverejnila na svojej internetovej stránke aj podporné dokumenty vzniknuté a používané v minulosti na uplatňovanie požiadaviek podľa smernice o biocídoch (č. 98/8/ES)(BPD). Patria medzi ne technické usmernenia (Technical Notes for Guidance - TNsG), príručky pre rôzne procesy, príručka rozhodnutí, ktorá rieši hraničné prípady medzi smernicou BPD a inými smernicami, a IT nástroje používané pri hodnotení rizík biocídov.

Uvádzať úplný zoznam všetkých usmernení, návodov a príručiek je kontraproduktívne, pretože vzhľadom na naše možnosti nemôžeme zabezpečiť aktuálnosť takýmto spôsobom zverejnených informácií a, okrem toho, všetky aktuálne znenia podporných dokumentov sú zverejnené na internetovej stránke ECHA.

Nie je jednoduché zvládnuť množstvo informácií vo všetkých usmerneniach a dokonca je problém sa vôbec orientovať v nich. Je však nespochybniteľné, že prinášajú dôležité a veľmi prospešné informácie. Dá sa dokonca povedať, že bez používania usmernení, návodov a príručiek nie je možné zotrvávať v istote, že všetky povinnosti sú splnené predpísaným spôsobom bez rizika neskorších problémov.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk