Aerosóly

Aerosól je heterogénna zmes častíc pevnej alebo kvapalnej látky (veľkosť častíc od 10 nm do 100 μm) v plynnej látke. Aerosólový rozprašovač je obal vyrobený z kovu, skla alebo plastu obsahujúci stlačený, skvapalnený alebo rozpustený plyn pod tlakom s kvapalinou, pastou, práškom alebo bez nich a je vybavený vypúšťacím zariadením umožňujúcim vypustiť jeho obsah; nie je určený na opätovné použitie. Používa sa najmä na aplikáciu insekticídov, náterov, osviežovačov vzduchu, dezodorantov, či na inhalačné zmesi.

Požiadavky na aerosólové rozprašovače upravuje Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 46/2009 Z.z. Smernica Rady 75/324/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa aerosólových rozprašovačov bola transponovaná týmto nariadením vlády, v ktorom sú špecifikované požiadavky uvedenia aerosólového rozprašovača na trh, jeho označovanie, ako aj povinnosti osôb zodpovedných za uvedenie aerosólového rozprašovača na trh. Sú v ňom uvedené tiež technické požiadavky na odolnosť obalu, ako napríklad požiadavky na testovací tlak pre obaly/nádoby, prípadne podmienky plnenia pre jednotlivé druhy rozprašovačov. Ak aerosólový rozprašovač spĺňa požiadavky tohto nariadenia, osoba, ktorá aerosólový rozprašovač uvádza na trh, označí ho pred jeho uvedením na trh symbolom „з“ (obrátený epsilon).

 

Na každom obale aerosólového rozprašovača musia byť uvedené tieto údaje:

a) identifikácia osoby, ktorá je zodpovedná za uvedenie aerosólového rozprašovača na trh

b) symbol „з“

c) kódové označenie šarže náplne

d) výstražné slovo „Pozor“ alebo „Nebezpečenstvo“, bezpečnostné upozornenie P102 („Uchovávajte mimo dosahu detí“) ak je aerosólový rozprašovač spotrebným výrobkom a ďalšie upozornenia o zaobchádzaní (príloha č.1, bod 2.2.)

e) menovitý objem výrobku v aerosólovom rozprašovači

f) celkový menovitý objem nádoby tak, aby nedošlo k jeho zámene s menovitým objemom výrobku

 

Aerosól sa považuje za mimoriadne horľavý, horľavý alebo nehorľavý podľa jeho chemického spalného tepla a hmotnostného obsahu horľavých zložiek. Obsah aerosólov sa považuje za horľavý, ak obsahuje niektorú zo zložiek, ktorá je klasifikovaná ako horľavá vo forme horľavej kvapaliny, horľavej tuhej látky, horľavého plynu.

Zároveň sa na aerosóly vzťahuje aj európske nariadenie č.1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (CLP). Sú v ňom napr. uvedené prvky označovania pre aerosóly (tabuľka 2.3.1 prílohy I); či informácia, že aerosóly vybavené utesneným rozprašovačom, obsahujúce chemikálie predstavujúce aspiračné nebezpečenstvo, nemusia byť označené v súvislosti s týmto nebezpečenstvom (článok 23 CLP a oddiel 1.3.3.prílohy I).

V prípade otázok a nejasností odporúčame kontaktovať Odbor chemických látok Centra pre chemické látky a prípravky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom asistenčného pracoviska (Helpdesk) časť CLP, prípadne prostredníctvom emailovej adresy chemicals@mhsr.sk.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk