Jediným autentickým znením európskych právnych predpisov s právnymi účinkami je úradný vestník EÚ (Official Journal of the European Union) vydávaný v tlačenej a v zmysle nariadenia (EÚ) č. 216/2013 i v elektronickej podobe (Eur-Lex).


 

 EURÓPSKA LEGISLATÍVA O KLASIFIKOVANÍ, OZNAČOVANÍ A BALENÍ CHEMIKÁLIÍ

Európske právne predpisy sú zverejňované v elektronickom vydaní Úradného vestníka EÚ. Ich znenie je dostupné na portáli EUR-Lex. Nájdete tam všetky relevantné právne predpisy aj ich preklady do slovenského jazyka. Okrem toho tam nájdete s určitým oneskorením po novelizovaní aj rekonštruované texty (konsolidované znenia) základných právnych predpisov, ktoré obsahujú zapracované zmeny. Tieto konsolidované znenia nemajú žiadny právny účinok a nezverejňujú sa v Úradnom vestníku EÚ, sú však veľmi praktickou pomôckou, ktorá podáva kompaktnú informáciu o platnom znení príslušného právneho predpisu. Autentickým elektronickým dokumentom s právnymi účinkami je však iba text právneho predpisu zverejnený v elektronickom vydaní Úradného vestníka EÚ (dostupné na portáli EUR-Lex). Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v konsolidovanom dokumente.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1272/2008/ES (CLP)

klasifikáciioznačovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006.

Prvé – pôvodné vydanie nariadenia CLP bolo zverejnené 31. 12. 2008 a nadobudlo účinnosť 20. 01. 2009. Od tohto dátumu bolo nariadenie CLP aktualizované viacerými legislatívnymi predpismi. Pokiaľ sa zmeny týkajú prílohy VI (Harmonizovaná klasifikácia a označovanie) tohto nariadenia, ide najmä o prispôsobenie sa technickému a vedeckému pokroku; tzv. ATP.

Nariadenie CLP bolo upravené niektorými významnými právnymi predpismi napríklad:

 -       Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/217 zo 4. októbra 2019

(účinnosť od 4. októbra 2019, uplatňovanie 1. októbra 2021) – úprava textu časti 3 Prílohy VI (14. ATP k CLP)

-       Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1677

(účinnosť od 31. augusta 2020, uplatňovanie – rôzne dátumy, najskorší 1. január 2021) - 2. revízia Prílohy VIII nariadenia CLP

-      Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2023/707 pokiaľ ide o triedy nebezpečnosti a kritériá klasifikácie, označovania a balenia látok a zmesí (ED, PBT/vPvB, PMT/vPvM)

(účinnosť od 20. apríla 2023, uplatňovanie – rôzne dátumy – najskôr od 1. mája 2025)

V súčasnosti prebieha rozsiahla revízia nariadenia CLP. Jej cieľmi sú lepšia identifikácia a klasifikácia nebezpečných chemikálií; zlepšenie informovania o chemických nebezpečenstvách; riešenie medzier v právnych predpisoch a vysokej miery nedodržiavania pravidiel.   

Ďalšie súvisiace právne predpisy

-       Odporúčanie komisie 2003/361/ES, ktoré sa týka definície mikro, malých a stredných podnikov

-      Nariadenie 440/2010/EÚ, o poplatkoch Európskej chemickej agentúre podľa nariadenia CLP (účinnosť od 25. 05. 2019)

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk