Jediným autentickým znením európskych právnych predpisov s právnymi účinkami je úradný vestník EÚ (Official Journal of the European Union) vydávaný v tlačenej a v zmysle nariadenia (EÚ) č. 216/2013 i v elektronickej podobe (Eur-Lex).


 

 EURÓPSKA LEGISLATÍVA O KLASIFIKOVANÍ, OZNAČOVANÍ A BALENÍ CHEMIKÁLIÍ

Európske právne predpisy sú zverejňované v elektronickom vydaní Úradného vestníka EÚ (EUR-Lex). Nájdete tam všetky relevantné právne predpisy aj ich preklady do slovenského jazyka. Okrem toho tam nájdete s určitým oneskorením po novelizovaní aj rekonštruované texty (konsolidované znenia) základných právnych predpisov, ktoré obsahujú zapracované zmeny. Tieto konsolidované znenia sa nezverejňujú v Úradnom vestníku EÚ, sú však veľmi praktickou pomôckou, ktorá podáva kompaktnú informáciu o platnom znení príslušného právneho predpisu. Autentickým elektronickým dokumentom s právnymi účinkami je však iba text právneho predpisu zverejnený v elektronickom vydaní Úradného vestníka EÚ.

Nariadenie CLP (č. 1272/2008/ES)

o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006

Prvé – pôvodné vydanie nariadenia CLP bolo zverejnené 31.12.2008 a nadobudlo účinnosť 20.01.2009. Hlavy II, III a IV sa uplatňujú od 01.12.2010, pokiaľ ide o látky, a od 01.06.2015, pokiaľ ide o zmesi. Znamená to, že látky sa majú od 01.12.2010 do 01.06.2015 klasifikovať podľa smernice 67/548/EHS aj nariadenia CLP a označovať a baliť podľa CLP. Zmesi sa majú do 01.06.2015 klasifikovať, označovať a baliť podľa smernice 1999/45/ES a od 01.06.2015 podľa CLP. V prechodnom období je možné používať za špecifikovaných podmienok oba systémy klasifikácie a označovania.

Nariadenie CLP bolo upravené ďalšími právnymi predpismi:

1.

Nariadenie 790/2009/ES

(účinnosť od 25.09.2009, uplatňovanie od 01.12.2010)

 

- úprava textu Prílohy VI v súvislosti s 30. a 31. ATP smernice 67/548/EHS

2.

Nariadenie 286/2011/EÚ

(účinnosť od 19.04.2011, uplatňovanie od 01.12.2012 pre látky a od 01.06.2015 pre zmesi)

 

- úprava textu čl. 25 a 26 a Príloh I až VII

3.

Nariadenie 618/2012/EÚ

(účinnosť od 31.07.2012, uplatňovanie od 01.12.2013)

 

- úprava textu časti 3 Prílohy VI

4.

Nariadenie 487/2013/EÚ

(účinnosť od 21.06.2013, uplatň. od 01.12.2014 pre látky a od 01.06.2015 pre zmesi)

 

- úprava textu čl. 14 a 23 a Príloh I až VII CLP

5.

Nariadenie 517/2013/EÚ

(účinnosť od 1.7.2013)

 

- úprava textu CLP s ohľadom na pristúpenie Chorvátska do EÚ

6.

Nariadenie 758/2013/EÚ

(účinnosť od 13.08.2013)

 

- oprava textu Prílohy VI

7.

Nariadenie 944/2013/EÚ

(účinnosť od 23.10.2013, uplatňovanie od 01.12.2014, resp. od 01.06.2015)

 

- oprava textu Prílohy IV a VI CLP

8.

Nariadenie 605/2014/EÚ

(účinnosť od 26.06.2014, uplatňovanie zmien v prílohe VI od 01.04.2015)

 

- zavedenia výstražných a bezpečnostných upozornení v chorvátskom jazyku a zmena prílohy VI CLP

9.

Nariadenie 1297/2014/EÚ

(účinnosť od 26.12.2014, uplatňovanie od 01.06.2015)

 

- zmeny textu CLP v súvislosti s tekutými spotrebiteľskými detergentmi určenými na pranie v rozpustnom obale na jedno použitie

10.

Nariadenie 2015/1221/EÚ

(účinnosť od 14.08.2015, uplatňovanie od 01.01.2017)

 

- úprava textu časti 3 Prílohy VI

11.

Nariadenie 2016/918/EÚ

(účinnosť od 4.7.2016, uplatňovanie od 1.2.2018)

 

- úprava textu Príloh I až VII CLP

12.

Nariadenie 2016/1179/EÚ

(účinnosť od 9.8.2016, uplatňovanie od 1.6.2017 a 1.3.2018)

 

- úprava textu časti 3 Prílohy VI

13.

Nariadenie 2017/542/EÚ

(účinnosť od 12.4.2017, uplatňovanie od 1.1.2020)

 

- dopĺňa sa Príloha VIII CLP

14.

Nariadenie 2017/776/EÚ

(účinnosť od 25.5.2017, uplatňovanie od 1.6.2017 a od 1.12.2018)

 

- úprava textu Prílohy VI

V súvislosti s nariadením CLP bolo potrebné vykonať určité zmeny v niektorých ďalších právnych predpisoch:

1.

Smernica 2008/112/ES

(účinnosť od 12.01.2009)

 

- vykonala zmeny v smerniciach 76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES, 2000/53/ES, 2002/96/ES a 2004/42/ES

2.

Nariadenie 1336/2008/ES

(účinnosť od 20.01.2008, uplatňovanie čl. 1 body 2 a 3 od 01.06.2015)

 

- vykonalo zmeny v nariadení o detergentoch (648/2004/ES)

3.

Rozhodnutie komisie 2012/49/EÚ

 

- vykonalo zmeny v rozhodnutiach 2011/263/EÚ a 2011/264/EÚ

4.

Smernica 2013/10/EÚ

(účinnosť od 09.04.2013)

 

- vykonala zmeny v smernici 75/324/EHS

5.

Rozhodnutie 2014/313/EÚ

(uplatňovanie od 01.12.2012 v prípade látok)

 

- vykonalo zmeny v rozhodnutiach 2011/263/EÚ, 2011/264/EÚ, 2011/382/EÚ, 2011/383/EÚ, 2012/720/EÚ a 2012/721/EÚ

Ďalšie súvisiace právne predpisy: 

1.

Smernica 67/548/EHS

 

 

o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok

2.

Smernica 1999/45/ES

(účinnosť od 30.07.1999)

 

o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných prípravkov

3.

Odporúčanie komisie 2003/361/ES

 

 

ktoré sa týka definície mikro, malých a stredných podnikov

4.

Nariadenie 440/2010/EÚ

(účinnosť od 25.05.2010)

 

o poplatkoch Európskej chemickej agentúre podľa nariadenia CLP

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk