SR

NÁRODNÁ LEGISLATÍVA O KLASIFIKOVANÍ, OZNAČOVANÍ A BALENÍ CHEMIKÁLIÍ

Slovenské právne predpisy sú zverejňované v Zbierke zákonov SR. Ich znenie v elektronickej podobe nájdete na Právnom a informačnom portále Slov-Lex Ministerstva spravodlivosti SR.

 

Chemický zákon (č. 67/2010)

o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prvé – pôvodné vydanie chemického zákona bolo zverejnené 27.2.2010 a nadobudlo účinnosť 1.4.2010.

Klasifikáciou, označovaním a balením látok a zmesí sa zaoberajú najmä § 3 a 4, ktoré odkazujú na príslušné ustanovenia európskeho nariadenia CLP.

Okrem toho túto oblasť pokrývajú aj prechodné ustanovenia v § 41 až 48, ktoré umožňujú aplikovať pravidlá klasifikácie, označovania a balenia podľa staršieho systému zavedeného európskymi smernicami 67/548/EHS a 1999/45/ES. Platnosť prechodných ustanovení postupne končí a úplne zanikne 1.6.2015. Po tomto dátume sa budú musieť látky aj zmesi klasifikovať, označovať a baliť podľa pravidiel nariadenia CLP. Jedinou výnimkou budú zmesi, ktoré už boli klasifikované, označené a balené pred týmto dátumom. Takéto zmesi sa nemusia do 1.6.2017 znova označovať a baliť podľa nariadenia CLP.

Vykonávacie predpisy k chemickému zákonu (najmä výnos MH SR 3/2010 v znení výnosu MH SR 4/2013) transponujú do slovenskej legislatívy ustanovenia staršieho systému klasifikácie, označovania a balenia zavedeného európskymi smernicami 67/548/EHS a 1999/45/ES. Ich platnosť skončí 31.5.2017.

Chemický zákon bol upravený ďalšími právnymi predpismi:

1.   Zákon 339/2012                               (účinnosť od 1.12.2012, zrušenie od 1.11.2013)

      - doplnenie § 22(2)

2.   Zákon 319/2013                               (účinnosť od 1.11.2013)

      - zmena § 24, 26, 31, 33, 46, 47, 48 a 49

Vykonávacie predpisy k chemickému zákonu:

1.   Výnos MH SR 2/2010                         (účinnosť od 1.5.2010)

      ktorým sa ustanovuje Zoznam no-longer polymers, ktorým bolo priradené číslo Európskeho spoločenstva (NLP)

2.   Výnos MH SR 3/2010                         (účinnosť od 1.5.2010, zrušenie od 31.5.2017)

      ktorým sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných požiadavkách na klasifikáciu, označovanie a balenie nebezpečných látok a zmesí

      Výnos MH SR 4/2013                         (účinnosť od 15.11.2013)

      ktorým sa mení a dopĺňa výnos MH SR č. 3/2010

Ďalšie súvisiace právne predpisy:

1.   Výnos MH SR 8/2003                         (účinnosť od 1.1.2004, zrušenie k 1. júnu 2015)

      o Európskom zozname existujúcich komerčných chemických látok (EINECS)

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk