SR

 

Jediným autentickým znením slovenských právnych predpisov s právnymi účinkami je ich znenie uverejnené v Zbierke zákonov SR.

 


 

 

NÁRODNÁ LEGISLATÍVA O KLASIFIKOVANÍ, OZNAČOVANÍ A BALENÍ CHEMIKÁLIÍ

 

Slovenské právne predpisy sú zverejňované v Zbierke zákonov SR. Ich znenie v elektronickej podobe nájdete na Právnom a informačnom portáli Slov-Lex.

 

 

Chemický zákon (č. 67/2010)

 

o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prvé – pôvodné vydanie chemického zákona z  02. 02. 2010 nadobudlo účinnosť 01. 04. 2010.

Klasifikáciou, označovaním a balením látok a zmesí sa zaoberajú najmä § 3 a § 4, ktoré odkazujú na príslušné ustanovenia európskeho nariadenia CLP.

Okrem toho túto oblasť pokrývajú aj prechodné ustanovenia v § 41 až 48, ktoré umožňujú aplikovať pravidlá klasifikácie, označovania a balenia podľa staršieho systému zavedeného európskymi smernicami 67/548/EHS a 1999/45/ES. Platnosť prechodných ustanovení postupne končí a úplne zanikne 1.6.2015. Po tomto dátume sa budú musieť látky aj zmesi klasifikovať, označovať a baliť podľa pravidiel nariadenia CLP. Jedinou výnimkou budú zmesi, ktoré už boli klasifikované, označené a balené pred týmto dátumom. Takéto zmesi sa nemusia do 1.6.2017 znova označovať a baliť podľa nariadenia CLP.

Vykonávacie predpisy k chemickému zákonu (najmä výnos MH SR 3/2010 v znení výnosu MH SR 4/2013) transponujú do slovenskej legislatívy ustanovenia staršieho systému klasifikácie, označovania a balenia zavedeného európskymi smernicami 67/548/EHS a 1999/45/ES. Ich platnosť skončí 31.5.2017.

Chemický zákon bol upravený ďalšími právnymi predpismi:

 

1.   Zákon 319/2013   (biocídny zákon)          (účinnosť od 01. 11. 2013,

                                                                       § 20 ods. 9 až 11 nadobudol účinnosť 1.1.2014)

Vykonávacie predpisy k chemickému zákonu:

Výnos MH SR 2/2010                                      (účinnosť od 01. 05. 2010)

ktorým sa ustanovuje Zoznam no-longer polymers, ktorým bolo priradené číslo Európskeho spoločenstva (NLP)

Vykonávacie predpisy k chemickému zákonu (najmä výnos MH SR 3/2010 v znení výnosu MH SR 4/2013) transponovali do slovenskej legislatívy ustanovenia staršieho systému klasifikácie, označovania a balenia zavedeného európskymi smernicami 67/548/EHS a 1999/45/ES. Ich platnosť skončila 31. 05. 2017.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk