Poskytovanie informácií o nebezpečných zmesiach a UFI kódy

Veľké množstvo produktov s obsahom chemických látok (napr. čistiace prostriedky, farby, lepidlá a pod.) pre každodenné spotrebiteľské, ale aj profesionálne použitia, sa považujú za bezpečné, ak sa používajú v súlade s pokynmi na ich používanie. Ak však dôjde k neúmyselnej expozícií chemikáliám, pre zdravotnícky personál je veľmi dôležitý okamžitý prístup k informáciám o nebezpečných účinkoch chemikálií.

Príloha VIII nariadenia CLP ustanovuje požiadavku na predloženie informácii súvisiacich s ohrozením zdravia v jednotnom (harmonizovanom) formáte EÚ (tzv. Poison Centre Notification – PCN). Požiadavka sa týka spoločností, ktoré uvádzajú na trh zmesi klasifikované ako nebezpečné na základe ich účinkov na zdravie alebo na základe fyzikálnych účinkov. Zároveň je daná povinnosť (čl. 25 ods. 7 a príloha VIII CLP) uvádzať na obale (etikete) jednoznačné identifikátory zloženia, tzv. UFI kódy (16-znakové alfanumerické kódy), ktorých cieľom je vytvoriť jednoznačné prepojenie medzi poskytnutými informáciami a zmesou uvádzanou na trh.

Povinnosť platí od 1. januára 2021 pre zmesi určené na spotrebiteľské a profesionálne použitia a od 1. januára 2024 na priemyselné použitia. Pre zmesi, ktoré už boli oznámené podľa doterajších predpisov (do 31. decembra 2020), platí prechodné obdobie do 1. januára 2025.

Národné Toxikologické Informačné Centrum (NTIC) je ustanoveným orgánom na Slovensku (čl. 45 CLP a §19 chemického zákona), ktorému sa predkladajú informácie prostredníctvom centrálneho portálu Európskej chemickej agentúry (tzv. ECHA Submission portal). Informácie sa poskytujú v slovenskom jazyku a bez poplatku. Podrobnejšie informácie súvisiace s uvedenými povinnosťami sú k dispozícii na internetovej stránke ECHA, ktorá je venovaná tejto problematike.

Subjekty (dovozcovia, následní užívatelia a v určitých prípadoch aj distribútori), ktorých sa povinnosť týka, majú naďalej poskytovať informácie o látkach a zmesiach aj podľa národnej legislatívy. Na Slovensku sa predkladá NTIC karta bezpečnostných údajov (KBÚ) (§6 chemického zákona). Viac informácii je dostupných na internetovej stránke NTIC.

Detailnejšie informácie k požiadavkám podľa Prílohy VIII CLP sú uvedené v Usmernení k harmonizovaným informáciám súvisiacim s reakciou na ohrozenie zdravia – Príloha VIII k nariadeniu CLP. Aktuálne informácie o pripravenosti jednotlivých členských štátov EÚ na uplatňovanie prílohy VIII, o jazyku predkladania harmonizovaných informácií, ako aj ďalšie informácie možno nájsť v dokumente s názvom Prehľad rozhodnutí členských štátov týkajúcich sa vykonávania Prílohy VIII k nariadeniu CLP, ktorý je k dispozícii na internetovej stránke ECHA

V prípade otázok a nejasností odporúčame kontaktovať asistenčné pracovisko (helpdesk) Centra pre chemické látky a prípravky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk