Usmernenia

Usmernenia k Nariadeniu CLP obsahujú informácie o tom, ako splniť povinnosti uložené CLP. Informácie v týchto dokumentoch nie sú právnym výkladom CLP.

Usmernenia k CLP bývajú občas aktualizované, aj keď tomu nebýva tak často ako v prípade REACH. Napriek tomu tiež odporúčame, aby ste si aktuálnosť verzie usmernenia, ktorým sa mienite riadiť, skontrolovali.

Aj v prípade CLP sú, okrem základných usmernení, na stránke ECHA zverejnené viaceré typy podporných dokumentov:

 • Usmernenia (Guidances)
 • Usmernenia v kocke (Guidances in nutschell)
 • Informačné letáky k usmerneniu (Guidance Fact Sheets)
 • Praktické príručky (Practical Guides)
 • Príručky na predkladanie údajov (Data Submission Manuals)
 • Používateľské príručky REACH-IT pre priemysel (REACH-IT Industry User Manuals)

Doteraz boli vydané 4 základné usmernenia k nariadeniu CLP:

 • Úvodné usmernenie k nariadeniu o CLP (Introductory Guidance on the CLP Regulation)

 • Usmernenie o uplatňovaní CLP kritérií (Guidance on the Application of the CLP Criteria)
 • Usmernenie o označovaní a balení v súlade s CLP (Guidance on Labelling and Packaging in accordance with CLP)
 • Usmernenie k príprave dokumentácií o harmonizovanej klasifikácii a označovaní (Guidance on the preparation of dossiers for harmonised classification and labelling)

Pre tých, ktorí sa iba začínajú oboznamovať s nariadením CLP a nemajú skúsenosti s jeho uplatňovaním, odporúčame začať s Úvodným usmernením k nariadeniu CLP. Neznamená to ale, že informácie v tomto usmernení nie sú prospešné aj pre odborníkov s väčšími skúsenosťami. Vzhľadom na usporiadanie informácií v tomto usmernení je možné, že prehľadávanie textu môže byť pri hľadaní špecifickej informácie rýchlejšou alternatívou.

Podrobné inštrukcie o klasifikovaní látok a zmesí sú v Usmernení o uplatňovaní CLP kritérií, ktoré je určené najmä skúseným expertom, ktorí sa zaoberajú klasifikáciou chemikálií. V mnohých prípadoch sú informácie podrobnejšie a komplexnejšie rozpracované ako text samotného nariadenia CLP. Usmernenie o aplikovaní kritérií CLP je mimoriadne rozsiahle a nie je dostupné v slovenskej verzii.

Usmernenie o označovaní a balení v súlade s CLP je určené najmä tým, ktorí klasifikáciu chemikálie poznajú a ich cieľom je aplikovať pravidlá vyplývajúce z klasifikácie na označenie a balenie chemikálií.

V slovenskej verzii nie je dostupné ani Usmernenie k príprave dokumentácií o harmonizovanej klasifikácii a označovaní. Toto usmernenie je určené príslušným orgánom členských štátov, výrobcom, dovozcom a následným užívateľom, ktorí mienia predložiť návrh harmonizovanej klasifikácie a označenia látky. Obsahuje pokyny ako návrh predložiť a postup, ktorým prechádza dokumentácia po predložení.

Pre uplatňovanie požiadaviek nariadenia CLP môžu byť dôležité aj niektoré usmernenia všeobecného charakteru zaraďované medzi usmernenia k REACH. Medzi takéto usmernenia patrí napr.:

 • Usmernenie k identifikácii a pomenovaniu látok podľa nariadení REACH a CLP

  (Guidance for identification and naming of substances under REACH and CLP) 

Pre nariadenie CLP sú špecifické napr. tieto menej rozsiahle podporné materiály:

 • Praktická príručka 7: Postup oznamovania látok do zoznamu klasifikácie a označovania

  (Practical Guide 7: How to Notify Substances to the C&L Inventory)

 • Príručka na predkladanie údajov: Časť 12: Ako pripraviť a predložiť oznámenie klasifikácie a označovania pomocou aplikácie IUCLID

  (Data Submission Manual: Part 12: How to prepare and submit C&L notification using IUCLID)

 • Príručka na predkladanie údajov: Časť 14: Ako pripraviť a predložiť žiadosť o použitie alternatívneho chemického názvu pre látku v zmesi pomocou aplikácie IUCLID 5

  (Data Submission Manual: Part 14: How to prepare and submit a Request for Use of an Alternative Chemical Name for a Substance in a Mixture using IUCLID 5)

 • Používateľská príručka REACH-IT pre priemysel: Časť 16: Ako vytvoriť a predložiť oznámenie klasifikácie a označovania pomocou online nástroja REACH-IT

  (REACH-IT Industry User Manual: Part 16: How to create and submit a C&L notification using the REACH-IT online tool) 

Okrem toho na stránkach ECHA nájdete aj materiály skôr propagačného zamerania – napr. letáky (Leaflets) (napr. ECHA – všeobecne, Národné asistenčné pracoviská - k vašim službám - vo vašom jazyku; REACH - Nové právne predpisy EÚ o chemických látkach, atď.).

Uvádzať úplný zoznam všetkých usmernení, návodov a príručiek je kontraproduktívne, pretože vzhľadom na naše možnosti nemôžeme zabezpečiť aktuálnosť takýmto spôsobom zverejnených informácií a, okrem toho, všetky aktuálne znenia podporných dokumentov sú zverejnené na internetovej stránke ECHA.

Nie je jednoduché zvládnuť množstvo informácií vo všetkých usmerneniach a dokonca je problém sa vôbec orientovať v nich. Je však nespochybniteľné, že prinášajú dôležité a veľmi prospešné informácie. Dá sa dokonca povedať, že bez používania usmernení, návodov a príručiek nie je možné zotrvávať v istote, že všetky povinnosti sú splnené predpísaným spôsobom bez rizika neskorších problémov. Väčšina týchto podporných materiálov je k dispozícii aj v slovenskom jazyku, aj keď väčšinou s oneskorením za aktuálnou anglickou verziou. Pokiaľ je to možné, odporúčame pracovať s anglickými verziami, ktoré okrem toho že sú aktuálne majú aj najvyššiu terminologickú konzistentnosť a sú najzrozumiteľnejšie, pretože v tomto jazyku boli vytvorené.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk