Jediným autentickým znením európskych právnych predpisov s právnymi účinkami je úradný vestník EÚ (Official Journal of the European Union) vydávaný v tlačenej a v zmysle nariadenia (EÚ) č. 216/2013 i v elektronickej podobe (Eur-Lex).

 


 

 

EURÓPSKA LEGISLATÍVA O DETERGENTOCH

 

Európske právne predpisy sú zverejňované v elektronickom vydaní Úradného vestníka EÚ (EUR-Lex). Nájdete tam všetky relevantné právne predpisy aj ich preklady do slovenského jazyka. Okrem toho tam nájdete s určitým oneskorením po novelizovaní aj rekonštruované texty (konsolidované znenia) základných právnych predpisov, ktoré obsahujú zapracované zmeny. Tieto konsolidované znenia sa nezverejňujú v Úradnom vestníku EÚ, sú však veľmi praktickou pomôckou, ktorá podáva kompaktnú informáciu o platnom znení príslušného právneho predpisu. Autentickým elektronickým dokumentom s právnymi účinkami je však iba text právneho predpisu zverejnený v elektronickom vydaní Úradného vestníka EÚ.

Nariadenie o detergentoch (č. 648/2004/ES)

Prvé – pôvodné vydanie nariadenia o detergentoch bolo zverejnené 08. 04. 2004 a nadobudlo účinnosť 08. 10. 2005.

Nariadenie o detergentoch bolo upravené ďalšími právnymi predpismi:

1.   Nariadenie 907/2006/ES           (účinnosť od 11.07.2006)

      ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o detergentoch s cieľom upraviť jeho prílohy III a VII

2.   Nariadenie 1336/2008/ES         (účinnosť od 20.01.2009, uplatňovanie čl. 1, body 2 a 3 od 01.06.2015)

      ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o detergentoch s cieľom prispôsobiť ho nariadeniu CLP (1272/2008/ES)

3.   Nariadenie 219/2009/ES            (účinnosť od 20.04.2009)

     o prispôsobení určitých nástrojov, na ktoré sa vzťahuje postup uvedený v článku 251 zmluvy, rozhodnutiu Rady 1999/468/ES, pokiaľ ide o regulačný postup s kontrolou

4.   Nariadenie 551/2009/ES            (účinnosť od 27.06.2009)

      ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o detergentoch s cieľom upraviť prílohy V a VI k tomuto nariadeniu (výnimka pre povrchovo aktívnu látku)

5.   Nariadenie 259/2012/EÚ           (účinnosť od 19.04.2012, uplatňovanie obmedzenia obsahu fosfátov a iných zlúčenín fosforu v spotrebiteľských detergentoch určených na pranie od 30.06.2013 a v spotrebiteľských detergentoch pre automatické umývačky riadu od 01.01.2017)

     ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o detergentoch, pokiaľ ide o používanie fosfátov a iných zlúčenín fosforu v spotrebiteľských detergentoch určených na pranie a spotrebiteľských detergentoch pre automatické umývačky riadu

Aktuálne sa pripravuje revízia nariadenia o detergentoch. Uvažuje sa najmä o zavedení mikrobiálnych detergentov a o zrušení povinnosti poskytnúť kartu údajov o zložkách pre nebezpečné detergenty.

Ďalšie súvisiace právne predpisy:

1.   Odporúčanie komisie z 23.12.2005 o technických pokynoch viacúrovňového prístupu na účely implementácie nariadenia o detergentoch – konečné rozhodnutie K (2005) 5677

            - metodika testovania v súvislosti s Prílohou IV nariadenia o detergentoch (dokument je určený kompetentným orgánom členských štátov EÚ a výrobcom žiadajúcich o výnimku z úplnej biologickej odbúrateľnosti povrchovo aktívnych látok podľa čl. 5 nariadenia o detergentoch)

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk