Jediným autentickým znením európskych právnych predpisov s právnymi účinkami je úradný vestník EÚ (Official Journal of the European Union) vydávaný v tlačenej a v zmysle nariadenia (EÚ) č. 216/2013 i v elektronickej podobe (Eur-Lex).

 


 

 

EURÓPSKA LEGISLATÍVA O DETERGENTOCH

 

Európske právne predpisy sú zverejňované v elektronickom vydaní Úradného vestníka EÚ (EUR-Lex). Nájdete tam všetky relevantné právne predpisy aj ich preklady do slovenského jazyka. Okrem toho tam nájdete s určitým oneskorením po novelizovaní aj rekonštruované texty (konsolidované znenia) základných právnych predpisov, ktoré obsahujú zapracované zmeny. Tieto konsolidované znenia sa nezverejňujú v Úradnom vestníku EÚ, sú však veľmi praktickou pomôckou, ktorá podáva kompaktnú informáciu o platnom znení príslušného právneho predpisu. Autentickým elektronickým dokumentom s právnymi účinkami je však iba text právneho predpisu zverejnený v elektronickom vydaní Úradného vestníka EÚ.

Nariadenie o detergentoch (č. 648/2004/ES)

Prvé – pôvodné vydanie nariadenia o detergentoch bolo zverejnené 8.4.2004 a nadobudlo účinnosť 8.10.2005.

Nariadenie o detergentoch bolo upravené ďalšími právnymi predpismi:

1.  Nariadenie 907/2006/ES                   (účinnosť od 11.7.2006)

      ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o detergentoch s cieľom upraviť jeho prílohy III a VII

2.  Nariadenie 1336/2008/ES                 (účinnosť od 20.1.2009, uplatňovanie čl. 1, body 2 a 3 od 1.6.2015)

      ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o detergentoch s cieľom prispôsobiť ho nariadeniu CLP (1272/2008/ES)

3.  Nariadenie 219/2009/ES                   (účinnosť od 20.4.2009)

      o prispôsobení určitých nástrojov, na ktoré sa vzťahuje postup uvedený v článku 251 zmluvy, rozhodnutiu Rady 1999/468/ES, pokiaľ ide o regulačný postup s kontrolou

4.  Nariadenie 551/2009/ES                   (účinnosť od 27.6.2009)

      ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o detergentoch s cieľom upraviť prílohy V a VI k tomuto nariadeniu (výnimka pre povrchovo aktívnu látku)

5.  Nariadenie 259/2012/EÚ                  (účinnosť od 19.4.2012, uplatňovanie obmedzenia obsahu fosfátov a iných zlúčenín fosforu v spotrebiteľských detergentoch určených na pranie od 30.6.2013 a v spotrebiteľských detergentoch pre automatické umývačky riadu od 1.1.2017)

      ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o detergentoch, pokiaľ ide o používanie fosfátov a iných zlúčenín fosforu v spotrebiteľských detergentoch určených na pranie a spotrebiteľských detergentoch pre automatické umývačky riadu

Ďalšie súvisiace právne predpisy:

1.  Odporúčanie komisie z 23.12.2005 o technických pokynoch viacúrovňového prístupu na účely implementácie nariadenia o detergentoch – konečné rozhodnutie K (2005) 5677

      - metodika testovania v súvislosti s Prílohou IV nariadenia o detergentoch (dokument je určený kompetentným orgánom členských štátov EÚ a výrobcom žiadajúcich o výnimku z úplnej biologickej odbúrateľnosti povrchovo aktívnych látok podľa čl. 5 nariadenia o detergentoch)

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk