SR

Jediným autentickým znením európskych právnych predpisov s právnymi účinkami je úradný vestník EÚ (Official Journal of the European Union) vydávaný v tlačenej a v zmysle nariadenia (EÚ) č. 216/2013 i v elektronickej podobe (Eur-Lex).


NÁRODNÁ LEGISLATÍVA O DETERGENTOCH

Slovenské právne predpisy sú zverejňované v Zbierke zákonov SR. Ich znenie v elektronickej podobe nájdete na Právnom a informačnom portále Slov-Lex Ministerstva spravodlivosti SR.

Chemický zákon (č. 67/2010)

o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prvé – pôvodné vydanie chemického zákona bolo zverejnené 27.2.2010 a nadobudlo účinnosť 1.4.2010.

Uvádzaním detergentov na trh sa zaoberá najmä § 8, ktorý odkazuje na príslušné ustanovenia európskeho nariadenia o detergentoch (648/2004/ES).

Chemický zákon bol upravený ďalšími právnymi predpismi:

1.   Zákon 339/2012                               (účinnosť od 1.12.2012, zrušenie od 1.11.2013)

      - doplnenie § 22(2)

2.   Zákon 319/2013                               (účinnosť od 1.11.2013)

      - zmena § 24, 26, 31, 33, 46, 47, 48 a 49

Vykonávacie predpisy k chemickému zákonu:

1.   Výnos MH SR 2/2010                         (účinnosť od 1.5.2010)

      ktorým sa ustanovuje Zoznam no-longer polymers, ktorým bolo priradené číslo Európskeho spoločenstva

2.   Výnos MH SR 3/2010                         (účinnosť od 1.5.2010, zrušenie od 31.5.2017)

      ktorým sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných požiadavkách na klasifikáciu, označovanie a balenie nebezpečných látok a zmesí

      Výnos MH SR 4/2013                         (účinnosť od 15.11.2013)

      ktorým sa mení a dopĺňa výnos MH SR č. 3/2010

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk