SR

Jediným autentickým znením slovenských právnych predpisov s právnymi účinkami je ich znenie uverejnené v Zbierke zákonov SR.


NÁRODNÁ LEGISLATÍVA O DETERGENTOCH

Slovenské právne predpisy sú zverejňované v Zbierke zákonov SR. Ich znenie v elektronickej podobe nájdete na Právnom a informačnom portáli Slov-Lex.

 

Chemický zákon (č. 67/2010)
o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prvé – pôvodné vydanie chemického zákona z 02.02.2010 nadobudlo účinnosť 01.04.2010.
Uvádzaním detergentov na trh sa zaoberá najmä § 8, ktorý odkazuje na príslušné ustanovenia európskeho nariadenia o detergentoch (648/2004/ES).

Chemický zákon bol upravený ďalšími právnymi predpismi:

Zákon 319/2013          (biocídny zákon)           (účinnosť od 01.11.2013,

                                                                       § 20 ods. 9 až 11 nadobudol účinnosť 01.01.2014)

 

Vykonávacie predpisy k chemickému zákonu:

Výnos MH SR 2/2010                                      (účinnosť od 01.05.2010)

ktorým sa ustanovuje Zoznam no-longer polymers, ktorým bolo priradené číslo Európskeho spoločenstva (NLP)

 

Vykonávacie predpisy k chemickému zákonu (najmä výnos MH SR 3/2010 v znení výnosu MH SR 4/2013) transponovali do slovenskej legislatívy ustanovenia staršieho systému klasifikácie, označovania a balenia zavedeného európskymi smernicami 67/548/EHS a 1999/45/ES. Ich platnosť skončila 31.05.2017.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk