Úvod

Detergenty sa používajú na čistenie a pranie a sú špecifickou skupinou chemikálií, ktorých uvádzanie na trh je regulované špeciálnymi požiadavkami z toho dôvodu, že do kontaktu s nimi prichádza bežná populácia, sú používané celoplošne a bez zvláštnej úpravy sa vypúšťajú do kanalizácie. Neznamená to, že pri uvádzaní detergentov na trh stačí splniť špecifické požiadavky uvedené v európskom nariadení o detergentoch (648/2004/ES), pretože v plnom rozsahu podliehajú aj požiadavkám iných právnych predpisov (napr. európske nariadenia REACH, CLP a chemický zákon).

Keďže s detergentmi prichádzajú do kontaktu takmer všetci aj požiadavky na ochranu špeciálne neškolených malospotrebiteľov musia byť prísnejšie. Pri iných chemikáliách sa predpokladá, že s nimi manipulujú najmä profesionálni pracovníci, ktorí sú vyškolení pre prácu s chemikáliami a ich ochrana je pokrytá najmä právnymi predpismi v oblasti ochrany zdravia pri práci. Malospotrebitelia sú preto zraniteľnejšou skupinou, ktorej ochrana by mala byť zabezpečená najmä informáciami, ktoré majú mať k dispozícii a ktoré preto majú byť uvedené na označení. Z tohto dôvodu kladie nariadenie o detergentoch špeciálne doplnkové požiadavky na označenie detergentov, pretože súčasťou detergentov môžu byť aj látky, ktoré majú nepriaznivý vplyv na zdravie. Sú to napr. senzibilizujúce látky, ktoré môžu vyvolať alergickú reakciu kože. Často sa takéto látky nachádzajú vo vonných zložkách detergentov. Ak je malospotrebiteľ citlivý na kožnú alergiu alebo dokonca pozná látky, ktoré ju u neho vyvolávajú, má mať možnosť nájsť na označení informáciu o tom, že detergent takúto látku obsahuje. Z dôvodu ochrany zdravia malospotrebiteľov musia byť na označení detergentov uvedené aj iné skupiny látok.

Z ochrany zdravia malospotrebiteľov vyplýva z prílohy VII D nariadenia 648/2004 aj povinnosť zverejňovať zložky detergentu na internetovej stránke a poskytovať kartu údajov o zložkách Národnému toxikologickému informačnému centru (§ 8 ods. 2 písm. b zákona č. 67/2010).

Dôvodom prísnejších požiadaviek na ochranu životného prostredia v prípade detergentov je skutočnosť, že po použití vstupujú najmä do vodnej zložky životného prostredia cez kanalizáciu. Povrchovo aktívne látky, ktoré bývajú súčasťou detergentov, môžu ovplyvňovať kvalitu životného prostredia alebo poškodzovať proces biologického čistenia v čističkách odpadových vôd. Preto je dôležité, aby vo vodnom prostredí zotrvávali čo najkratšie a rozložili sa na neškodné látky. To je dôvodom požiadavky na biologickú odbúrateľnosť, ktorá musí byť u povrchovo aktívnych látok testovaná a musí dosahovať predpísané hodnoty. Povrchovo aktívne látky, ktoré nie sú biologicky ľahko odbúrateľné, nesmú byť súčasťou detergentov.

Ako pomôcku pre lepšie pochopenie súvislostí v textoch, ktoré sa týkajú detergentov, uvádzame nasledujúce POJMY (definície) a SKRATKY.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk