Často kladené otázky

Podobne ako v iných oblastiach európskej legislatívy aj pri uvádzaní detergentov na trh môžu vzniknúť pochybnosti o správnom uplatňovaní ustanovení nariadenia o detergentoch. Napriek skutočnosti, že táto oblasť legislatívy nie je mimoriadne zložitá, niektoré aspekty implementácie si môžu vyžadovať podrobnejšie vysvetlenie. Preto vzniklo na pôde priemyselných združení viacero usmernení, ktoré majú výrobcom, dovozcom, distribútorom a používateľom detergentov umožniť plnenie povinností, ktoré im nariadenie o detergentoch ukladá. Pochopiteľne, samotné nariadenie je základným dokumentom, z ktorého treba vychádzať, ale usmernenia poskytujú informácie zrozumiteľnejším spôsobom. Predstavujú dôležitý zdroj informácií o uplatňovaní nariadenia o detergentoch a mali by byť prednostne využívané, ak dotknutej osobe nie je jasné ako svoje povinnosti plniť.

Okrem toho existujú aj otázky a odpovede (FAQ), ktoré sú istým výkladom nariadenia o detergentoch. Tento dokument vznikol na pôde pracovnej skupiny pre detergenty, ktorej sa zúčastňujú útvary Európskej komisie a zástupcovia členských štátov. Odpovede boli touto pracovnou skupinou odsúhlasené a poskytujú usmernenie členským štátom aj priemyslu. Nepredstavujú ale žiadny formálny záväzok zo strany Komisie. Autoritatívny výklad legislatívy Spoločenstva môže poskytnúť len Európsky súdny dvor. Nájdete ich na internetovej stránke Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a malé a stredné podniky (DG Growth).

V dokumente obsahujúcom otázky a odpovede o implementácii nariadenia o detergentoch sú riešené problematické prípady, či sa na niektoré špecifické produkty vzťahuje toto nariadenie, vysvetlenia viacerých definícií a otázky súvisiace s požiadavkami označovania detergentov. Dokument je pravidelne aktualizovaný a dopĺňaný.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk