Usmernenia

Okrem textu samotného nariadenia o detergentoch existujú aj usmernenia k tomuto nariadeniu, ktorých cieľom je pomôcť dotknutým osobám (priemyslu) plniť povinnosti, ktoré nariadenie predpisuje. Na rozdiel od samotného nariadenia ponúkajú prehľadnejšie a zrozumiteľnejšie podané informácie. Tieto usmernenia pripravili priemyselné združenia, ktoré sú za ne aj zodpovedné. Je však nespochybniteľné, že sú prínosom pri uplatňovaní nariadenia o detergentoch.

Priemyselné združenia, ktoré sa zúčastnili prípravy usmernení v tejto oblasti (A.I.S.E., CESIO, ECOSOL a FECC), zastupujú záujmy tých priemyselných odvetví, ktorých sa európska legislatíva v oblasti detergentov týka. A.I.S.E. (Assotiation Internationale de la Savonnerie, de la Détergence et des Produits d´Entretien - International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products) zastupuje výrobcov detergentov a povrchovo aktívnych látok v Európe. CEFIC (The European Chemical Industry Council) v Európe zastupuje chemický priemysel. Združuje množstvo sektorov chemického priemyslu. Jednými zo sektorových skupín CEFIC sú CESIO a ECOSOL. CESIO (European Committee of Organic Surfactants and their Intermediates) je európsky výbor pre organické povrchovo aktívne látky a ich medziprodukty a ECOSOL (European Centre of Studies on LAB/LAS) zastupuje európskych výrobcov lineárnych alkylbenzénov (LAB) a lineárnych alkylbenzénsulfonátov (LAS). FECC (European Association of Chemical Distributors) zastupuje priemyselné odvetvie pokrývajúce distribúciu chemikálií v Európe.

Návod A.I.S.E. na implementáciu nariadenia o detergentoch (A.I.S.E. Guidelines on the implementation of the Detergents Regulation) je základným dokumentom, ktorý odporúčame ako najkomplexnejšie usmernenie zaoberajúce sa touto problematikou. Postihuje všetky aspekty povinností, ktoré európske nariadenie o detergentoch ustanovuje. Nájdete v ňom aj zoznam alergénnych zložiek vonných látok, ktoré musia byť povinne uvedené na označení detergentu, zoznam medzinárodných INCI názvov konzervačných prostriedkov, ktoré sa bežne v čistiacich prostriedkoch nachádzajú, návod na vyjadrenie množstva pracieho prostriedku potrebného na účinné pranie rôzne znečistených materiálov a množstvo ďalších užitočných informácií.

CESIO usmernenie k uplatňovaniu čl. 9(2) nariadenia 648/2004/ES o dôkaze biologickej odbúrateľnosti (CESIO Guidance Document on the Application of Article 9(2) about the Evidence of Biodegradability for Regulation (EC) No 648/2004 on Detergents & Updating of MSDS documents) je špecifické usmernenie týkajúce sa povinnosti dokazovať biologickú odbúrateľnosť povrchovo aktívnych látok v rámci celého dodávateľského reťazca, ktorý môže prechádzať cez viaceré členské štáty EÚ a tým podliehať kontrole viacerých národných kontrolných orgánov. Je to iba odporúčanie, akým spôsobom vyjadriť v karte bezpečnostných údajov splnenie povinnosti na biologickú odbúrateľnosť povrchovo aktívnych látok.

Spoločné usmernenie A.I.S.E./CESIO/ECOSOL/FECC o implementácii nariadenia o detergentoch s ohľadom na biologickú odbúrateľnosť povrchovo aktívnych látok a odovzdávanie informácií o biologickej odbúrateľnosti povrchovo aktívnych látok (A joint A.I.S.E./CESIO/ECOSOL/FECC Guideline on Implementation of the Detergent Regulation with regard to the Biodegradability of Surfactants and Transmission of information for Surfactants Biodegradability) je komplexnejším usmernením a zaoberá sa všeobecne povinnosťou stanovovať a dokazovať biologickú odbúrateľnosť povrchovo aktívnych látok.

Uvedené usmernenia, ale aj ďalšie informácie, nájdete na internetovej stránke Európskej komisie.

Ďalšie užitočné informácie nájdete aj na internetových stránkach A.I.S.E., CEFIC, CESIO, ECOSOL, FECC, ERASM HERA.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk