Hodnotenie látky

HODNOTENIE LÁTKY

Proces hodnotenia látok koordinuje ECHA a spolu s príslušnými orgánmi členských štátov EÚ pripravuje priebežný akčný plán Spoločenstva (CoRAP). Z priebežného akčného plánu Spoločenstva si jednotlivé štáty vyberú látky, ktoré budú hodnotiť. Hodnotiaci členský štát pri hodnotení látky môže spolupracovať s registrujúcim. Záverom hodnotenia látky je posúdenie potreby prijatia niektorého z opatrení manažmentu rizík (napr. prijatie harmonizovanej klasifikácie a označenia, identifikácia látky ako látky vzbudzujúcej veľké obavy (SVHC), alebo obmedzenie jej použitia).

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk