Úvod

Hodnotenie nasleduje po registrácii látky, v rámci ktorej výrobca alebo dovozca predkladá Európskej chemickej agentúre (ECHA) dokumentáciu k registrácii, a delí sa na dva procesy: hodnotenie dokumentácie a hodnotenie látky.

Cieľom hodnotenia dokumentácie je preskúmať, či boli v rámci registrácie predložené všetky informácie požadované podľa nariadenia REACH a či je nutné získať chýbajúce informácie testovaním.

Pri hodnotení látky sa posudzujú všetky dostupné informácie s cieľom zistiť, či látka predstavuje neprijateľné riziko pre zdravie ľudí alebo pre životné prostredie a či nie je potrebné prijať opatrenia manažmentu rizík na úrovni EÚ.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk