Jediným autentickým znením európskych právnych predpisov s právnymi účinkami je úradný vestník EÚ (Official Journal of the European Union) vydávaný v tlačenej a v zmysle nariadenia (EÚ) č. 216/2013 i v elektronickej podobe (Eur-Lex).


 EURÓPSKA LEGISLATÍVA O PODMIENKACH UVÁDZANIA CHEMIKÁLIÍ NA TRH

Európske právne predpisy sú zverejňované v elektronickom vydaní Úradného vestníka EÚ (EUR-Lex). Nájdete tam všetky relevantné právne predpisy aj ich preklady do slovenského jazyka. Okrem toho tam nájdete s určitým oneskorením po novelizovaní aj rekonštruované texty (konsolidované znenia) základných právnych predpisov, ktoré obsahujú zapracované zmeny. Tieto konsolidované znenia sa nezverejňujú v Úradnom vestníku EÚ, sú však veľmi praktickou pomôckou, ktorá podáva kompaktnú informáciu o platnom znení príslušného právneho predpisu. Autentickým elektronickým dokumentom s právnymi účinkami je však iba text právneho predpisu zverejnený v elektronickom vydaní Úradného vestníka EÚ.

Nariadenie REACH (č. 1907/2006/ES

o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady č. 793/93/EHS a nariadenia Komisie č. 1488/94/ES, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

Prvé – pôvodné vydanie nariadenia REACH bolo zverejnené 30.12.2006 a nadobudlo účinnosť 01.06.2007. Hlavy II, III, V, VI, VII, XI a XII, ako aj články 128 a 136 sa uplatňujú od 01.06.2008. Článok 135 sa uplatňuje od 01.08.2008. Hlava VIII a príloha XVII sa uplatňujú od 01.06.2009.

Prvé korigendum zverejnené 29.05.2007 opravilo text pôvodného nariadenia REACH. Druhé korigendum zverejnené 31.05.2008 zmenilo definíciu zavedených látok a bolo zrušené a nahradené tretím korigendom zverejneným 05.02.2009, ktoré tiež upravilo definíciu zavedených látok.

V súvislosti s nariadením REACH bolo potrebné vykonať určité zmeny v smernici 67/548/EHS. Smernica 2006/121/ES, ktorá nadobudla účinnosť 19.01.2007 a uplatňuje sa od 01.06.2008, upravila text smernice 67/548/EHS.

Nariadenie REACH bolo upravené ďalšími právnymi predpismi:

1.

Nariadenie 1354/2007/ES

(účinnosť od 23.11.2007)

 

- úprava textu REACH s ohľadom na pristúpenie Bulharska a Rumunska do EÚ

2.

Nariadenie 987/2008/ES

(účinnosť od 12.10.2008)

 

- úprava textu Príloh IV a V (výnimky z registrácie)

3.

Nariadenie 1272/2008/ES

(účinnosť od 20.1.2009)

 

- články 57, 58 a 59 nariadenia CLP zmenili text nariadenia REACH a jeho príloh

4.

Nariadenie 134/2009/ES

(účinnosť od 20.2.2009)

 

- úprava textu Prílohy XI (štandardný testovací režim)

5.

Nariadenie 552/2009/ES

(účinnosť od 27.6.2009)

 

- úprava textu Prílohy XVII (Obmedzenia)

6.

Nariadenie 276/2010/EÚ

(účinnosť od 2.4.2010)

 

- úprava textu Prílohy XVII (Obm. pre dichlórmetán, lampové oleje, tekuté podpaľovače grilov a organociničité zlúčeniny)

7.

Nariadenie 453/2010/EÚ

(účinnosť od 20.6.2010, uplatň. od 1.12.2010 pre látky a 1.6.2015 pre zmesi)

 

- úprava textu Prílohy II (Karta bezpečnostných údajov)

8.

Nariadenie 143/2011/EÚ

(účinnosť od 21.2.2011)

 

- úprava textu Prílohy XIV (Autorizačný zoznam)

 

Korigendum k nariadeniu 143/2011/EÚ

9.

Nariadenie 207/2011/EÚ

(účinnosť od 6.3.2011)

 

- úprava textu Prílohy XVII (Obmedzenia pre difenyléter, pentabrómderivát a PFOS)

10.

Nariadenie 252/2011/EÚ

(účinnosť od 5.4.2011, uplatňovanie od 5.5.2011)

 

- úprava textu Prílohy I (Správa o chemickej bezpečnosti)

11.

Nariadenie 253/2011/EÚ

(účinnosť od 19.3.2011)

 

- úprava textu Prílohy XIII (Kritériá PBT a vPvB látok)

12.

Nariadenie 366/2011/EÚ

(účinnosť od 5.5.2011)

 

- úprava textu Prílohy XVII (Obmedzenia pre akrylamid)

13.

Nariadenie 494/2011/EÚ

(účinnosť od 10.6.2011, uplatňovanie od 10.1.2012)

 

- úprava textu Prílohy XVII (Obmedzenia pre kadmium)

 

Korigendum k nariadeniu 494/2011/EÚ

14.

Nariadenie 109/2012/EÚ

(účinnosť od 1.3.2012, uplatňovanie od 1.6.2012)

 

- úprava textu Prílohy XVII (Obmedzenia pre CMR látky)

15.

Nariadenie 125/2012/EÚ

(účinnosť od 18.2.2012)

 

- úprava textu Prílohy XIV (Autorizačný zoznam)

16.

Nariadenie 412/2012/EÚ

(účinnosť od 5.6.2012)

 

- úprava textu Prílohy XVII (Obmedzenia pre dimetylfumarát)

17.

Nariadenie 835/2012/EÚ

(účinnosť od 19.9.2012, uplatňovanie od 10.12.2011)

 

- úprava textu Prílohy XVII (Obmedzenia pre kadmium)

18.

Nariadenie 836/2012/EÚ

(účinnosť od 9.10.2012)

 

- úprava textu Prílohy XVII (Obmedzenia pre olovo)

19.

Nariadenie 847/2012/EÚ

(účinnosť od 10.10.2012, uplatňovanie od 10.4.2014)

 

- úprava textu Prílohy XVII (Obmedzenia pre ortuť)

20.

Nariadenie 848/2012/EÚ

(účinnosť od 10.10.2012, uplatňovanie od 10.10.2017)

 

- úprava textu Prílohy XVII (Obmedzenia pre zlúčeniny fenylortuti)

21.

Nariadenie 126/2013/EÚ

(účinnosť od 6.3.2013)

 

- úprava textu Prílohy XVII (Obmedzenia)

22.

Nariadenie 348/2013/EÚ

(účinnosť od 21.4.2013)

 

- úprava textu Prílohy XIV (Autorizačný zoznam)

23.

Nariadenie 517/2013/EÚ

(účinnosť od 1.7.2013)

 

- úprava textu REACH s ohľadom na pristúpenie Chorvátska do EÚ

24.

Nariadenie 1272/2013/EÚ

(účinnosť od 27.12.2013, uplatňovanie od 27.12.2015)

 

- úprava textu Prílohy XVII (Obmedzenia pre polycyklické aromatické uhľovodíky)

25.

Nariadenie 301/2014/EÚ

(účinnosť od 15.4.2014, uplatňovanie od 1.5.2015)

 

- úprava textu Prílohy XVII (Ďalšie obmedzenia pre zlúčeniny šesťmocného chrómu)

26.

Nariadenie 317/2014/EÚ

(účinnosť od 17.4.2014, uplatň. od 1.4.2014 (príl. I), 1.1.2015 (príl. II) a 1.4.2016 (príl. III))

 

- úprava textu Prílohy XVII (Obmedzenia pre CMR látky)

27.

Nariadenie 474/2014/EÚ

(účinnosť od 29.5.2014, uplatňovanie od 1.6.2015)

 

- úprava textu Prílohy XVII (Obmedzenia pre 1,4-dichlórbenzén)

28.

Nariadenie 895/2014/EÚ

(účinnosť od 22.8.2014)

 

- úprava textu Prílohy XIV (Autorizačný zoznam)

29.

Nariadenie 2015/282/EÚ

(účinnosť od 13.3.2015)

 

- úprava textu Príloh VIII, IX a X v súvislosti s rozšírenou jednogeneračnou štúdiou reprodukčnej toxicity

30.

Nariadenie 2015/326/EÚ

(účinnosť od 23.3.2015)

 

- úprava textu Prílohy XVII (úprava obmedzení pre polycyklické aromatické uhľovodíky a niektoré ftaláty)

31.

Nariadenie 2015/628/EÚ

(účinnosť od 13.5.2015)

 

- úprava textu Prílohy XVII (Obmedzenia pre olovo a jeho zlúčeniny)

32.

Nariadenie 2015/830/EÚ

(účinnosť aj uplatňovanie od 1.6.2015)

 

- úprava textu Prílohy II (Karta bezpečnostných údajov)

33.

Nariadenie 2015/1494/EÚ

(účinnosť od 25.9.2015)

 

- úprava textu Prílohy XVII (Obmedzenia pre benzén)

34.

Nariadenie 2016/26/EÚ

(účinnosť od 3.2.2016)

 

- úprava textu Prílohy XVII (Obmedzenia pre nonylfenol-etoxyláty)

35.

Nariadenie 2016/217/EÚ

(účinnosť od 8.3.2016)

 

- úprava textu Prílohy XVII (Obmedzenia pre kadmium)

36.

Nariadenie 2016/863/EÚ

(účinnosť od 21.6.2016)

 

- úprava textu Prílohy VII a VIII (Štandardné požiadavky na informácie)

37.

Nariadenie 2016/1005/EÚ

(účinnosť od 13.7.2016)

 

- úprava textu Prílohy XVII (Obmedzenia pre azbestové vlákna (chryzotil))

38.

Nariadenie 2016/1017/EÚ

(účinnosť od 14.7.2016)

 

- úprava textu Prílohy XVII (Obmedzenia pre anorganické amónne soli)

39.

Nariadenie 2016/1688/EÚ

(účinnosť od 11.10.2016 do 10.5.2017)

 

- úprava textu Prílohy VII (Štandardné požiadavky na informácie)

40.

Nariadenie 2016/2235/EÚ

(účinnosť od 2.1.2017)

 

- úprava textu Prílohy XVII (Obmedzenia pre bisfenol A)

41.

Nariadenie 2017/227/EÚ

(účinnosť od 2.3.2017)

 

- úprava textu Prílohy XVII (Obmedzenia pre bis (pentabrómfenyl)éter)

42.

Nariadenie 2017/706/EÚ

(účinnosť od 10.5.2017, uplatňovanie od 11.10.2016)

 

- úprava textu Prílohy VII (Štandardné požiadavky na informácie) a zrušenie nariadenia 2016/1688/EÚ

43.

Nariadenie 2017/999/EÚ

(účinnosť od 4.7.2017)

 

- úprava textu Prílohy XIV (Autorizačný zoznam)

44.

Nariadenie 2017/1000/EÚ

(účinnosť od 4.7.2017)

 

- úprava textu Prílohy XVII (Obmedzenia pre kyselinu perfluoroktánovú (PFOA), jej soli a látky súvisiace s PFOA)

45.

Nariadenie 2017/1510/EÚ

(účinnosť od 20.9.2017, uplatňovanie od účinnosti a od 1.3.2018)

 

- úprava dodatkov k Prílohe XVII (CMR látky)

46.

Nariadenie 2018/35/EÚ

(účinnosť od 31.1.2018)

 

- úprava textu Prílohy XVII (Obmedzenia pre oktametylcyklotetrasiloxán („D4“) a dekametylcyklopentasiloxán („D5“))

 Ďalšie súvisiace právne predpisy: 

1.

Odporúčanie komisie 2003/361/ES 

 

 

ktoré sa týka definície mikro, malých a stredných podnikov

2.

Nariadenie 1238/2007/ES

(účinnosť od 24.10.2007)

 

ktorým sa stanovujú pravidlá kvalifikácií členov odvolacej rady ECHA

3.

Nariadenie 340/2008/ES

(účinnosť od 20.4.2008)

 

o poplatkoch ECHA podľa nariadenia REACH

 

Bolo zmenené a doplnené nariadením 254/2013/EÚ (účinnosť od 22.3.2013) a vykonávacím nariadením Komisie 2015/864/EÚ (účinnosť od 25.6.2015). Slovenské znenie bolo opravené vykonávacím nariadením Komisie 211/2014/EÚ (účinnosť od 10.3.2014)

4.

Nariadenie 440/2008/ES

(účinnosť aj uplatňovanie od 1.6.2008)

 

ktorým sa ustanovujú testovacie metódy podľa nariadenia REACH

 

Bolo zmenené a doplnené nariadeniami 761/2009/ES (účinnosť od 27.8.2009), 1152/2010/EÚ (účinnosť od 12.12.2010), 640/2012/EÚ (účinnosť od 23.7.2012), 260/2014/EÚ (účinnosť od 22.3.2014), 900/2014/EÚ (účinnosť od 24.8.2014), 266/2016/EÚ (účinnosť od 4.3.2016) a 735/2017/EÚ (účinnosť od 18.5.2017).

5.

Nariadenie 771/2008/ES

(účinnosť od 5.8.2008)

 

ktorým sa stanovujú pravidlá organizácie a postupov odvolacej rady ECHA

6.

Odporúčanie komisie 2011/696/EÚ

 

 

o vymedzení pojmu nanomateriál

7.

Nariadenie 649/2012/EÚ

(účinnosť od 16.8.2012, uplatňovanie od 1.3.2014)

 

o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií

 

Bolo zmenené a doplnené delegovanými nariadeniami Komisie 1078/2014/EÚ (účinnosť od 4.11.2014, uplatňovanie od 1.12.2014) a 2015/2229/EÚ (účinnosť od 23.12.2015, uplatňovanie od 1.2.2016).

8.

Vykon. nariadenie Komisie 2016/9/EÚ

(účinnosť od 26.1.2016)

 

o spoločnom predkladaní a zdieľaní údajov v súlade s nariadením REACH

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk