Obmedzenia

Pri procese obmedzenia výroby, uvádzania na trh a používania látky predstavujúcej neprijateľné riziko, ktoré je potrebné riešiť, sa toto riziko posudzuje a po schválení môže byť látka úplne alebo čiastočne zakázaná alebo iným spôsobom obmedzená.

 

Jednou z možností začatia procesu obmedzenia je uvedenie látky v registri zámerov (dôvodom je „včasné varovanie“ zúčastnených strán). Členský štát alebo na žiadosť Európskej komisie ECHA týmto spôsobom vyjadrujú svoj zámer pripraviť dokumentáciu podľa prílohy XV REACH a predložiť návrh na obmedzenie. Dôvodom na takúto reguláciu môže byť domnienka, že použitie tejto látky predstavuje riziko pre zdravie ľudí alebo životné prostredie, ktoré nie je primerane kontrolované a obmedzenie je vhodnejším nástrojom regulácie ako autorizácia látky. Návrh na obmedzenie by mal byť predložený do 12 mesiacoch po vyjadrení zámeru návrh pripraviť.

 

Návrh na obmedzenie môže vyplynúť aj z hodnotenia látky a proces obmedzenia nasleduje po ukončení procesu hodnotenia, ktorý vykonávajú členské štáty. Tak isto môže proces obmedzenia nasledovať po uplynutí dátumu zákazu („sunset date“) pre látku, ktorej použitie bolo podmienené autorizáciou. V tomto prípade ECHA zváži, či použitie látky vo výrobkoch predstavuje neprimerané riziko pre zdravie ľudí alebo životné prostredie a či pripraví návrh na obmedzenie.

 

Po predložení návrhu na obmedzenie sa spustí schvaľovací proces, ktorý predchádza zaradeniu látky do prílohy XVII REACH a skladá sa z viacerých fáz. Výbory ECHA skontrolujú, či je návrh v súlade s požiadavkami prílohy XV REACH a v prípade súladu návrh zverejnia. Po zverejnení nasleduje verejná konzultácia, ktorá trvá šesť mesiacov. K návrhu na obmedzenie látky sa môže vyjadriť ktokoľvek. Môžu to byť subjekty vyrábajúce alebo používajúce látku, priemyselné združenia, nezávislé organizácie, verejné inštitúcie aj jednotlivci. Odporúča sa, aby boli pripomienky predložené počas prvých troch mesiacov verejnej konzultácie, pretože stretnutie Výboru pre hodnotenie rizík (RAC Risk Assessment Committee) a Výboru pre sociálno-ekonomickú analýzu (SEAC – Socio-Economic Analysis Committee) agentúry ECHA sa má uskutočniť tri mesiace po uverejnení návrhu.

 

RAC aj SEAC na základe informácií dostupných v návrhu a na základe predložených pripomienok prijmú stanovisko do deviatich mesiacov od uverejnenia návrhu na obmedzenie. Po uverejnení návrhu stanoviska výboru SEAC, ktorý posudzuje sociálno-ekonomické dôsledky obmedzenia, je ďalšia verejná konzultácia k návrhu stanoviska výboru SEAC, ktorá trvá 60 dní. Iné pripomienky sa už v tejto fáze nezohľadňujú. SEAC zohľadní predložené pripomienky a prijme konečné stanovisko do 12 mesiacov od začiatku prvej verejnej konzultácie.

 

ECHA stanoviská týchto vedeckých výborov predloží Európskej komisii, ktorá zohľadní identifikované riziká, prínosy a náklady a do troch mesiacov pripraví legislatívny návrh zmeny a doplnenia prílohy XVII REACH. Ak Rada ministrov EÚ alebo Európsky parlament nepredložia námietku proti obmedzeniu, obmedzenie sa prijme.

Okrem toho môže aj Európska komisia navrhnúť obmedzenie pre CMR látky bez toho, aby do procesu zahrnula výbory RAC a SEAC.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk