Register zámerov

REGISTER ZÁMEROV

ECHA v súlade s článkom 69(5) REACH vedie zoznam látok, pre ktoré členský štát alebo ECHA pripravujú alebo plánujú pripraviť dokumentáciu podľa prílohy XV REACH. Cieľom prípravy takejto dokumentácia je návrh na zaradenie látok medzi látky vzbudzujúce veľké obavy (SVHC) alebo návrh na obmedzenie alebo návrh na harmonizovanú klasifikáciu a označenie. V každom prípade ide o látky, ktoré sa v neskoršej fáze s veľkou pravdepodobnosťou budú nejakým spôsobom regulovať.

Register zámerov zverejňuje na svojej internetovej stránke ECHA. Dôvodom zverejnenia je včasné informovanie zúčastnených strán o úmysle iniciovať niektorý z procesov manažmentu rizík pre látku, aby sa zúčastnené strany mohli pripraviť na predkladanie pripomienok v neskoršej fáze procesu.

Okrem toho je dôležité aj to, aby iné členské štáty vedeli o takejto aktivite niektorého z členských štátov alebo ECHA a paralelne nepripravovali z toho istého dôvodu dokumentáciu podľa Prílohy XV REACH. Ak mali podobný úmysel alebo majú iné dôležité informácie o látke, môžu sa zapojiť do tohto procesu a spolupracovať s tým členským štátom, ktorý proces inicioval. V tomto prípade je cieľom zefektívniť proces prijímania opatrenia manažmentu rizík a podporiť spoluprácu členských štátov. Účelom registra zámerov je tiež možnosť overiť si, či v minulosti niektorý z členských štátov alebo ECHA nepripravovali takúto dokumentáciu.

Register zámerov zverejnený na internetovej stránke ECHA je rozdelený na tri sekcie. Prvá obsahuje látky, pre ktoré v súčasnosti vyjadrili členské štáty zámer pripraviť dokumentáciu podľa prílohy XV REACH. V druhej sekcii sú látky, pre ktoré už dokumentácia bola pripravená a v súčasnosti je v niektorom zo schvaľovacích procesov prijatia opatrenia manažmentu rizík. V tretej sekcii sú látky, u ktorých členské štáty alebo ECHA prehodnotili svoj zámer a vzdali sa ho. Každá z týchto sekcií je rozdelená na tri zoznamy podľa typu pripravovaného opatrenia manažmentu rizík: návrhy na zaradenie látok medzi látky SVHC, návrhy na obmedzenie a návrhy na harmonizovanú klasifikáciu a označenie.

Upozorňujeme, že tieto látky, ak prejdú predpísanými procesmi schvaľovania, budú môcť byť zaradené do Autorizačného zoznamu, alebo ich použitie bude obmedzené, alebo budú povinne klasifikované a označené. Látky podliehajúce autorizácii sú v prílohe XIV REACH, látky, ktorých použitie je obmedzené, sú v prílohe XVII REACH a látky s harmonizovanou klasifikáciou a označením sú v prílohe VI CLP.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk