Úvod

OPATRENIA MANAŽMENTU RIZÍK

Opatrenia manažmentu rizík majú zabezpečiť, aby bolo pri používaní chemických látok minimalizované riziko poškodenia zdravia alebo životného prostredia. Pod týmto pojmom sa skrývajú dva odlišné súbory opatrení. Opatrenia manažmentu rizík, ktoré sa majú dodržiavať pri zaobchádzaní s chemikáliami na úrovni firmy, a opatrenia manažmentu rizík prijímané na úrovni EÚ.

Medzi opatrenia manažmentu rizík vo firme patria technické a organizačné opatrenia, ktoré majú zabezpečiť minimalizovanie expozície zamestnancov pri manipulovaní s látkou, ale aj osobné ochranné prostriedky a pracovná hygiena. Sú súčasťou informácií, ktoré majú byť poskytované v dodávateľskom reťazci smerom od výrobcu až ku konečnému užívateľovi. Poskytujú sa prostredníctvom karty bezpečnostných údajov a expozičných scenárov, ktoré sú prílohou ku KBÚ, alebo v prípade, že nevznikla povinnosť poskytovať KBÚ, inou vhodnou formou spolu s registračnými číslami a informáciami o platných opatreniach manažmentu rizík na úrovni EÚ. Opatrenia manažmentu rizík vo firme vyplynú z vyhodnotenia informácií zhromaždených pre účely registrácie látok alebo vyplývajúcich z inej legislatívnej oblasti. V prípade povinnosti vypracovať v rámci registrácie aj správu o chemickej bezpečnosti sú súčasťou a výstupom hodnotenia chemickej bezpečnosti.

Opatrenia manažmentu rizík prijímané na úrovni EÚ sa prijímajú v prípade, že je nutné regulovať látku vzhľadom na jej vlastnosti, možnosť expozície a spôsob použitia. Je niekoľko možností ako látku na úrovni EÚ regulovať. Je možné obmedziť použitie látky, použitie podmieniť jej autorizáciou alebo predpísať pre ňu harmonizovanú klasifikáciu a označenie.

Každej z týchto možností predchádza iný proces. Každý z týchto procesov má niekoľko fáz. Prvou fázou je výber látky a výber najvhodnejšieho opatrenia manažmentu rizík. Ďalšou fázou je zhromaždenie informácií a argumentov podporujúcich nutnosť regulácie. Po týchto dvoch fázach sa predkladá návrh na jedno z opatrení formou prípravy dokumentácie podľa prílohy XV REACH a nakoniec prebieha fáza schválenia návrhu, ktorej súčasťou je aj možnosť pripomienkovania návrhu zo strany ECHA, členských štátov a dotknutých strán (napr. výrobcov, dovozcov a priemyselných združení).

Prvým krokom iniciovania prijatia opatrenia manažmentu rizík na úrovni EÚ je zaradenie látky do registra zámerov. V tomto zozname je možné zistiť, pre ktorú látku môže byť v budúcnosti prijaté niektoré z opatrení manažmentu rizík.

Dôvodom na prijatie harmonizovanej klasifikácie a označovania sú najmä vlastnosti látky. Ak je možné dokázať, že látka patrí medzi karcinogénne, mutagénne alebo reprotoxické látky (CMR - Carcinogenic, Mutagenic or toxic to Reproduction) alebo je klasifikovaná ako respiračný senzibilizátor kategórie 1 a je potrebné na úrovni EÚ látku takýmto spôsobom regulovať, môže niektorý členský štát, ECHA a za určitých okolností aj výrobca, dovozca alebo následný užívateľ látky podať návrh na takéto opatrenie.

Jedným z dôvodov na prijatie obmedzenia na úrovni EÚ môže byť skutočnosť, že opatrenia manažmentu rizík navrhnuté registrujúcimi nie sú dostatočné na zabezpečenie vysokej miery ochrany zdravia ľudí a životného prostredia. Znamená to, že pre látky predstavujúce riziko, ktoré nie je primerane kontrolované, sa môže predložiť návrh na obmedzenie na úrovni EÚ. Obmedzením sa myslí akékoľvek podmienenie alebo zákaz výroby, použitia alebo uvedenia na trh. Pri procese obmedzenia sa zohľadňujú aj sociálno-ekonomické dopady obmedzenia a dostupnosť alternatív (t.j. či za látku existuje náhrada alebo je možné proces, v ktorom sa látka používa, nahradiť procesom bez použitia tejto látky).

Proces podmienenia používania látky autorizáciou sa spúšťa identifikovaním látky ako látky vzbudzujúcej veľké obavy (SVHC - Substances of Very High Concern). Ak je látka identifikovaná ako látka SVHC, lebo patrí medzi CMR látky kategórie 1A alebo 1B, alebo má PBT (Perzistentné, Bioakumulatívne a Toxické), resp. vPvB (veľmi Perzistentné a veľmi Bioakumulatívne) vlastnosti, môže byť navrhnutá do kandidátskeho zoznamu. Z kandidátskeho zoznamu sa môže dostať do autorizačného zoznamu na základe prioritizácie a prebehnutia celého schvaľovacieho procesu.

Dôsledky prijatia niektorého z opatrení manažmentu rizík sa v zásade líšia. Ak je látka po prebehnutí celého procesu zaradená do prílohy VI CLP, každý jej dodávateľ musí látku klasifikovať a označovať tak, ako je v tejto prílohe uvedené. Ak bolo pre látku prijaté obmedzenie, podmienky obmedzenia uvedené v prílohe XVII REACH musia byť každým dotknutým subjektom splnené. Ak je použitie látky podmienené autorizáciou, jej používateľ ju smie používať iba vtedy, ak bola pre túto látku autorizácia udelená a vzťahuje sa aj na neho.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk