Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Nariadenie REACH vychádza zo zásady, že priemysel by mal vyrábať, dovážať, používať alebo uvádzať na trh chemikálie takým spôsobom, aby nepredstavovali nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a životné prostredie.

Nástrojom na naplnenie tejto zásady je hodnotenie chemickej bezpečnosti a jeho dokumentácia v správe o chemickej bezpečnosti. Cieľom hodnotenia chemickej bezpečnosti je hodnotenie rizík vyplývajúcich z výroby a/alebo použití látky a zabezpečenie, že riziká sú adekvátne kontrolované.

REGISTRUJÚCI

V súlade s článkom 14 REACH má povinnosť vypracovať hodnotenie chemickej bezpečnosti registrujúci pre všetky látky podliehajúce registrácii, t.j. vyrábané alebo dovážané v množstvách 10 ton a viac ročne. Postupuje pri tom podľa Prílohy I REACH.

NÁSLEDNÝ UŽÍVATEĽ

V prípade, ak použitia následného užívateľa nie sú zahrnuté medzi identifikované použitia jeho dodávateľa a používa látku v množstvách 1 t a viac ročne, má následný užívateľ povinnosť pre takéto použitia vypracovať hodnotenie chemickej bezpečnosti v súlade s článkom 37 REACH. Postupuje pri tom podľa Prílohy XII REACH.

VÝROBCA alebo DOVOZCA VÝROBKOV

Výrobcovia alebo dovozcovia výrobkov obsahujúcich látky, ktoré sú určené na uvoľňovanie z výrobkov, majú tiež povinnosť vypracovať hodnotenie chemickej bezpečnosti pre tieto látky, ak množstvo jednotlivej látky predstavuje 10 t a viac ročne.

HODNOTENIE CHEMICKEJ BEZPEČNOSTI

Zahŕňa nasledovné kroky:

• posúdenie nebezpečných vlastností z hľadiska ľudského zdravia, vrátane klasifikácie a odvodenia hodnôt, pri ktorých látka nemá nepriaznivé účinky na zdravie (DNEL);

• posúdenie nebezpečných vlastností z hľadiska životného prostredia, vrátane klasifikácie a odvodenia hodnôt, pri ktorých látka nemá nepriaznivé účinky na životné prostredie (PNEC);

• posúdenie nebezpečnosti z hľadiska fyzikálno-chemických vlastností látky, vrátane klasifikácie;

• posúdenie perzistentných, bioakumulatívnych a toxických (PBT) alebo veľmi perzistentných a veľmi bioakumulatívnych (vPvB) vlastností látky.

Ak z hodnotenia vyplýva, že látka spĺňa kritériá klasifikácie alebo PBT alebo vPvB, hodnotenie chemickej bezpečnosti musí obsahovať:

• posúdenie expozície ľudí a emisií do životného prostredia, ku ktorým dochádza pri výrobe a používaní látky počas celého jej životného cyklu. Je pri tom potrebné identifikovať, za akých podmienok možno kontrolovať riziká súvisiace s výrobou a použitiami látky, t.j. vypracovať expozičné scenáre pre všetky identifikované použitia;

• charakterizáciu rizika pre každý expozičný scenár t.j. porovnanie úrovne expozície/emisií s odvodenými hodnotami, pri ktorých látka nemá nepriaznivé účinky (DNEL, PNEC).

Hodnotenie chemickej bezpečnosti je iteratívny proces. Hodnotenie nebezpečnosti, posúdenie expozície a charakterizácia rizika môžu byť dolaďované použitím presnejších informácií alebo zdokonaľovaním opatrení manažmentu rizík, až kým sa preukáže, že riziká pre ľudské zdravie a životné prostredie sú adekvátne kontrolované.

Podmienky použitia t.j. prevádzkové podmienky a opatrenia manažmentu rizík, ktorými sa preukazuje adekvátna kontrola rizík sú opísané v expozičných scenároch. Tie musia byť oznámené priamym odberateľom a účastníkom v smere dodávateľského reťazca a to formou prílohy ku karte bezpečnostných údajov. Do zodpovedajúcich častí karty bezpečnostných údajov sa premietnu relevantné údaje z výstupov hodnotenia chemickej bezpečnosti.

SPRÁVA O CHEMICKEJ BEZPEČNOSTI

Správa o chemickej bezpečnosti predstavuje dokumentáciu výstupov hodnotenia chemickej bezpečnosti, predovšetkým dokumentáciu hodnotenia nebezpečných vlastností a posúdenia PBT a vPvB vlastností, posúdenia emisií/expozície, charakterizácie rizika a príslušné opatrenia manažmentu rizík. Vyžaduje sa prezentácia kľúčových údajov s uvedením odkazov na príslušnú časť dokumentácie k registrácii. Správa tvorí súčasť dokumentácie k registrácii predkladanej Európskej chemickej agentúre.

VÝNIMKY

Výnimky, za akých sa pre látku nevyžaduje vypracovanie hodnotenia chemickej bezpečnosti:

• ak je látka prítomná v zmesi v koncentrácii nižšej ako je koncentračný limit platný pre klasifikáciu látky v zmesiach;

• ak sa látka používa na účely technologicky orientovaného výskumu a vývoja.

Ak je látka používaná v materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami alebo v kozmetických výrobkoch, hodnotenie chemickej bezpečnosti nemusí obsahovať posúdenie rizík pre zdravie ľudí.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Podrobnejšie informácie ako postupovať pri vypracovaní hodnotenia chemickej bezpečnosti a príprave správy o chemickej bezpečnosti sú uvedené v Usmernení o požiadavkách na informácie a hodnotenie chemickej bezpečnosti (Guidance on information requirements and chemical safety assessment) na internetovej stránke ECHA.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk