Proces

 REGISTRÁCIA

Ak podnikateľ vyrába alebo dováža chemickú látku v množstve viac ako 1 tona ročne, je jeho povinnosťou látku v určených termínoch zaregistrovať. Látky, ktoré nie sú registrované (pokiaľ sa na ne nevzťahuje výnimka), sa nesmú uvádzať na trh v EÚ. Registrujúci v rámci registrácie zhromažďuje požadované informácie, zdieľa tieto informácie s ostatnými registrujúcimi a predkladá ich Európskej chemickej agentúre (ECHA). Registrácia nie je forma schválenia alebo odobrenia. Povinnosti registrácie podlieha látka samotná alebo v zmesi, prípadne vo výrobku. Samotná zmes ani výrobok nepodlieha registrácii! Registráciou sa neprenáša zodpovednosť za bezpečné nakladanie s chemikáliami na ECHA. Ide o poskytnutie údajov, ktoré budú postupne kontrolované a hodnotené.

Registrujúci vykoná hodnotenie chemickej bezpečnosti a vyhotoví správu o chemickej bezpečnosti pre všetky látky podliehajúce registrácii v množstvách 10 ton a viac ročne.

Za registráciu látky sa účtuje poplatok.

Poplatky

Európska komisia na základe článku 74 Nariadenia REACH vydala 16. apríla 2008 Nariadenie 340/2008/ES o poplatkoch Európskej chemickej agentúre podľa nariadenia REACH, ktoré pojednáva o štruktúre a výške poplatkov vyplývajúcich z uplatňovania Nariadenia REACH. Toto nariadenie bolo viackrát novelizované nariadeniami, ktoré nájdete  v elektronickom vydaní Úradného vestníka EÚ (EUR-Lex) alebo na podstránke MH SR - CCHLP v časti "REACH" - "Legislatíva" - "EÚ".

Vo všeobecnosti výška stanovených poplatkov závisí od hmotnostného rozsahu látok avšak ak predloženie registrácie obsahuje všetky informácie vyžadované v Prílohe VII k Nariadeniu REACH, za registráciu látky v množstve od 1 do 10 ton sa žiaden poplatok nevyberá.

Znížené poplatky sa uplatňujú na mikropodniky, malé a stredné podniky (MSP), ktoré sú definované v Odporúčaní Komisie č. 2003/361/ES zo 6. mája 2003 o definícii mikro, malých a stredných podnikov - ohľadom právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie, ktoré boli pred vstupom SR do EÚ preložené do slovenského jazyka s revíziou Centrálnej prekladateľskej jednotky, odporúčame obrátiť sa na Národnú agentúru pre rozvoj malého a stredného podnikania alebo Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády.

Platby sa uskutočňujú prevodom na bankový účet Európskej chemickej agentúry v eurách.

Zoznam registrovaných látok nájdete na internetovej stránke ECHA.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk