Otázky a odpovede

V čase zverejnenia nariadenia REACH patril tento právny predpis medzi najzložitejšie v legislatíve EÚ. Odvtedy vzniklo množstvo dokumentov, ktoré vysvetľujú procesy zavedené nariadením REACH a detailne navigujú zainteresované strany pri plnení povinností, ktoré im z REACH vyplývajú. Najdôležitejšími dokumentmi sú usmernenia k REACH. Dôležité sú aj ďalšie podporné dokumenty a stanoviská. Pri uplatňovaní REACH vzniklo množstvo špecifických otázok a problémov, na ktoré nedokážu novelizácie samotného právneho predpisu, ale ani aktualizácie usmernení, reagovať dostatočne rýchlo.

Z nariadenia REACH vyplýva povinnosť pre členské štáty EÚ, aby pri implementácii REACH poskytovali poradenstvo na národnej úrovni. V Slovenskej republike túto úlohu plní asistenčné pracovisko CCHLP (Helpdesk). Logickým dôsledkom práce takýchto poradenských centier v jednotlivých členských štátoch je dosiahnutie čo najvyššej miery harmonizácie pri riešení problémov, ktoré uplatňovanie REACH prináša, a dosiahnutie jednotných prístupov pri odpovedaní na otázky na celom území EÚ. Z týchto dôvodov vznikla sieť poradenských centier – HelpNet, v rámci ktorej si vymieňajú skúsenosti odborníci vo viacerých špecializovaných odboroch zo všetkých členských štátov. Okrem toho je HelpNet aj fórom pre komunikáciu medzi členskými štátmi, európskou komisiou a ECHA pri riešení problémov implementácie s priamou väzbou na podnikateľské prostredie. Najdôležitejším výstupom práce HelpNet je príprava často kladených otázok a odpovedí, ktoré zverejňuje na svojej internetovej stránke ECHA. Ich doplnenie a aktualizácia sa uskutočňuje niekoľko krát do roka a preto predstavujú najrýchlejší návod na riešenie problémov, ktoré boli identifikované poradenskými centrami v členských štátoch EÚ.

Počas obdobia implementácie nariadenia REACH vzniklo viacero dokumentov typu často kladených otázok. ECHA sa rozhodla, že všetky tieto otázky a odpovede sústredí v jednej databáze, ktorú zverejní na svojej internetovej stránke. V tejto databáze sa dá vyhľadávať pomocou kľúčových slov, výberu viacerých oblastí (BPR, REACH, CLP, REACH-IT, CHESAR, IUCLID, R4BP), výberu procesu, typu látky alebo identifikovania svojho postavenia v dodávateľskom reťazci (napr. Authorisation, Inquiry, Intermediate, Polymers and monomers, Downstream users, Only representative a pod.). Jedinou nevýhodou je skutočnosť, že otázky a odpovede sú dostupné iba v anglickom jazyku. Je to ale mimoriadne účinný nástroj vznikajúci priebežne ako odozva na problémy podnikateľského prostredia s uplatňovaním REACH. V tejto databáze môžete nájsť odpoveď na váš špecifický problém, ktorého riešenie v samotnom nariadení REACH ani v usmerneniach nájsť nemusíte.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk