Karta bezpečnostných údajov

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Karta bezpečnostných údajov (KBÚ) predstavuje komplexný dokument na poskytovanie informácií príjemcom látok a zmesí. Je nástrojom, prostredníctvom ktorého dodávateľ chemikálie informuje svojho odberateľa o všetkých dôležitých aspektoch súvisiacich s nebezpečnými vlastnosťami chemikálie, so spôsobmi ako bezpečne s chemikáliou zaobchádzať a v neposlednom rade aj s právnymi aspektmi, ktoré s jej používaním alebo prípadne vzniknutou nebezpečnou situáciou súvisia.

Pôvodné požiadavky nariadenia REACH na KBÚ boli upravené tak, aby zohľadnili pravidlá globálneho harmonizovaného systému (GHS) zavedené do právnych predpisov EÚ nariadením CLP. KBÚ má povinnosť vypracovať každý účastník dodávateľského reťazca (výrobca, dovozca, distribútor, následný užívateľ) a poskytovať ju svojim odberateľom a Národnému toxikologickému informačnému centru v slovenskom jazyku (pri dodávaní na slovenský trh) vtedy, ak:

·  látka (a od 1. júna 2015 zmes) spĺňa kritériá klasifikácie ako nebezpečná podľa nariadenia CLP,

·  zmes spĺňa kritériá klasifikácie ako nebezpečná podľa smernice o nebezpečných prípravkoch 1999/45/ES (DPD) (do 1. júna 2015) alebo

·  látka je perzistentná, bioakumulatívna a toxická (PBT) alebo veľmi perzistentná a veľmi bioakumulatívna (vPvB) podľa kritérií uvedených v prílohe XIII nariadenia REACH alebo

·  látka je zahrnutá do zoznamu kandidátskych látok ("Kandidátsky zoznam") na prípadnú autorizáciu podľa článku 59 ods. 1 nariadenia REACH z akýchkoľvek iných dôvodov.

KBÚ pozostáva zo 16 oddielov a musí sa poskytovať v úradnom jazyku členského štátu, v ktorom sa látka alebo zmes uvádza na trh. Uvádzanie na trh znamená dodávanie alebo sprístupnenie tretej strane, za úhradu alebo bezplatne. Dovoz sa považuje za uvedenie na trh. Ak sa pre látku vyžaduje vypracovanie správy o chemickej bezpečnosti (CSR), informácie v KBÚ pre látku musia byť v súlade s informáciami uvedenými v CSR, ako aj s informáciami v registračnej dokumentácii. KBÚ sa poskytuje bezplatne v tlačenej alebo elektronickej podobe najneskôr v deň prvého dodania látky alebo zmesi.

Dodávateľ poskytne na žiadosť príjemcu KBÚ pre zmes, ktorá nie je nebezpečná, ale obsahuje látku:

·  ktorá predstavuje nebezpečenstvo pre zdravie ľudí alebo životné prostredie

 -   v koncentrácii ≥ 1 % hmotnostného v prípade iných ako plynných zmesí

 -   v koncentrácii ≥ 0,2 % objemového v prípade plynných zmesí

·  ktorá je perzistentná, bioakumulatívna a toxická alebo veľmi perzistentná a veľmi bioakumulatívna, alebo ktorá je zahrnutá do „Kandidátskeho zoznamu“ v koncentrácii ≥ 0,1 % hmotnostného v prípade iných ako plynných zmesí

·  pre ktorú v Spoločenstve existujú expozičné limity v pracovnom prostredí.

Za KBÚ a jej preklad do úradného jazyka je zodpovedný dodávateľ chemikálie. Dodávateľom môže byť výrobca, dovozca, následný užívateľ alebo distribútor, ktorý uvádza chemikáliu na trh. Príprava KBÚ a jej preklad do príslušného jazyka sa môže zabezpečovať aj z externých zdrojov, zodpovednosť za obsah aj preklad je naďalej na dodávateľovi. Expozičné scenáre, ak sú prílohou ku KBÚ, sa považujú za jej neoddeliteľnú súčasť a musia byť poskytnuté tiež v úradnom jazyku členského štátu, v ktorom dochádza k uvedeniu na trh.

Karta bezpečnostných údajov a jej vypracovanie sa týka všetkých účastníkov dodávateľského reťazca a pri jej príprave je neoceniteľným pomocníkom okrem prílohy II REACH (Požiadavky na zostavenie kariet bezpečnostných údajov) aj Usmernenie k zostavovaniu kariet bezpečnostných údajov (Guidance on the compilation of safety data sheets).

Informácie, ktoré poskytuje dodávateľ látky alebo zmesi príjemcovi, ak sa nevyžaduje KBÚ

V prípade povinnosti oznámiť informácie v dodávateľskom reťazci smerom nadol pri látkach alebo látkach v zmesiach, pre ktoré sa nevyžaduje KBÚ, dodávateľ poskytne príjemcovi tieto informácie:

·  registračné čísla látok podliehajúcich autorizácii, obmedzeniu (reštrikcii) alebo látok, u ktorých môžu byť informácie o nich dôležité pri určovaní a uplatňovaní vhodných opatrení manažmentu rizík,

·  či látka alebo látky (zložky zmesi) podliehajú autorizácii a podrobnosti o každej udelenej alebo zamietnutej autorizácii,

·  podrobnosti o všetkých obmedzeniach (reštrikciách) pre látku alebo látky (zložky zmesi),

·  všetky iné dostupné a podstatné informácie o látke alebo látkach (zložkách zmesi), ktoré sú potrebné pri určovaní a uplatňovaní vhodných opatrení manažmentu rizík, ako aj osobitné podmienky používania.

Informácie musí dodávateľ poskytovať bezplatne v tlačenej alebo elektronickej podobe najneskôr pri prvej dodávke látky alebo zmesi.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk