Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov (KBÚ) predstavuje komplexný dokument na poskytovanie informácií príjemcom chemikálií (látok a zmesí). Je nástrojom, prostredníctvom ktorého dodávateľ chemikálie informuje svojho odberateľa o všetkých dôležitých aspektoch súvisiacich s nebezpečnými vlastnosťami chemikálie, so spôsobmi ako bezpečne s chemikáliou zaobchádzať a v neposlednom rade aj s právnymi aspektmi, ktoré s jej používaním alebo prípadne vzniknutou nebezpečnou situáciou súvisia. KBÚ sa neposkytuje pre výrobok (predmet, ktorý počas výroby dostáva konkrétny tvar, povrch alebo prevedenie, ktoré určuje jeho funkciu vo väčšej miere ako jeho chemické zloženie).

 

KBÚ má povinnosť vypracovať každý účastník dodávateľského reťazca (výrobca, dovozca, distribútor, následný užívateľ) a poskytovať ju svojim odberateľom a Národnému toxikologickému informačnému centru v slovenskom jazyku (pri dodávaní na slovenský trh) vtedy, ak:

·   látka alebo zmes spĺňa kritériá klasifikácie ako nebezpečná podľa nariadenia CLP,

·   látka je perzistentná, bioakumulatívna a toxická (PBT) alebo veľmi perzistentná a veľmi bioakumulatívna (vPvB) podľa kritérií uvedených v prílohe XIII REACH alebo

·   látka je zahrnutá do zoznamu kandidátskych látok ("Kandidátsky zoznam") na prípadnú autorizáciu podľa článku 59 ods. 1 REACH z akýchkoľvek iných dôvodov.

 

KBÚ pozostáva zo 16 oddielov a poskytuje sa v úradnom jazyku členského štátu, v ktorom sa látka alebo zmes uvádza na trh. Uvedenie na trh je dodávanie alebo sprístupnenie tretej strane, za úhradu alebo bezplatne, pričom dovoz sa tiež považuje za uvedenie na trh. Ak sa pre látku vyžaduje vypracovanie správy o chemickej bezpečnosti (CSR), informácie v KBÚ pre látku musia byť v súlade s informáciami uvedenými v CSR, ako aj s informáciami v registračnej dokumentácii. KBÚ sa poskytuje bezplatne v tlačenej alebo elektronickej podobe najneskôr v deň prvého dodania chemikálie. KBÚ je potrebné bezodkladne aktualizovať ihneď ako sú k dispozícii nové informácie o nebezpečnosti alebo nové informácie, ktoré môžu ovplyvniť opatrenia manažmentu rizík, ako aj ihneď po udelení alebo zamietnutí autorizácie a po uložení obmedzenia.

 

Dodávateľ poskytne na žiadosť príjemcu KBÚ pre zmes, ktorá nie je nebezpečná, ale obsahuje látku:

·   ktorá predstavuje nebezpečenstvo pre zdravie ľudí alebo životné prostredie

-   v koncentrácii ≥ 1 % hmotnostného v prípade iných ako plynných zmesí

-   v koncentrácii ≥ 0,2 % objemového v prípade plynných zmesí

·   ktorá je PBT alebo vPvB, alebo ktorá je zahrnutá do „Kandidátskeho zoznamu“ v koncentrácii ≥ 0,1 % hmotnostného v prípade iných ako plynných zmesí

·   pre ktorú v Spoločenstve existujú expozičné limity v pracovnom prostredí.

 

Karta bezpečnostných údajov a jej vypracovanie sa týka všetkých účastníkov dodávateľského reťazca, pričom za jej obsah nesie zodpovednosť dodávateľ chemikálie. Dodávateľom môže byť výrobca, dovozca, následný užívateľ alebo distribútor. Samotný preklad KBÚ nie je postačujúci, pretože KBÚ obsahuje informácie špecifické pre členský štát, napr. informácie v oddiele 8 a 16. Príprava KBÚ vrátane jej prekladu do príslušného jazyka sa môže zabezpečovať aj z externých zdrojov, zodpovednosť za obsah ostáva však na dodávateľovi chemikálie. Expozičné scenáre, ak sú prílohou ku KBÚ, sa považujú za jej neoddeliteľnú súčasť a musia byť poskytnuté tiež v úradnom jazyku členského štátu, v ktorom dochádza k uvedeniu na trh.

Od 1. januára 2023 musí byť KBÚ pripravená v súlade s Prílohou II REACH, ktorá bola zmenená nariadením Komisie 2020/878. Neoceniteľným pomocníkom pri jej príprave je tiež Usmernenie k zostavovaniu kariet bezpečnostných údajov (Guidance on the compilation of safety data sheets).

 

Informácie, ktoré poskytuje dodávateľ látky alebo zmesi príjemcovi, ak sa nevyžaduje KBÚ

V prípade povinnosti oznámiť informácie v dodávateľskom reťazci smerom nadol pri látkach alebo látkach v zmesiach, pre ktoré sa nevyžaduje KBÚ, dodávateľ poskytne príjemcovi tieto informácie:

·   registračné čísla látok podliehajúcich autorizácii, obmedzeniu (reštrikcii) alebo látok, u ktorých môžu byť informácie o nich dôležité pri určovaní a uplatňovaní vhodných opatrení manažmentu rizík,

·   či látka alebo látky (zložky zmesi) podliehajú autorizácii a podrobnosti o každej udelenej alebo zamietnutej autorizácii,

·   podrobnosti o všetkých obmedzeniach (reštrikciách) pre látku alebo zložky zmesi,

·   všetky iné dostupné a podstatné informácie o látke alebo zložkách zmesi, ktoré sú potrebné pri určovaní a uplatňovaní vhodných opatrení manažmentu rizík, vrátane osobitných podmienok používania vyplývajúcich z testovania prispôsobeného expozícii danou látkou (časť 3. prílohy XI REACH).

Informácie musí dodávateľ poskytovať bezplatne v tlačenej alebo elektronickej podobe najneskôr pri prvej dodávke látky alebo zmesi.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk