Usmernenia

USMERNENIA

Usmernenia k Nariadeniu REACH obsahujú informácie o tom, ako splniť povinnosti uložené REACH. Informácie v týchto dokumentoch nie sú právnym výkladom REACH.

Vzhľadom na zložitosť nariadenia REACH je aj množstvo usmernení k jednotlivým procesom alebo povinnostiam relatívne rozsiahle. Často dochádza k ich aktualizácii. Preto odporúčame vždy, keď mienite vykonať nejakú formálnu aktivitu v súvislosti s nariadením REACH, skontrolovať aktuálnosť verzie usmernenia, ktorým sa budete riadiť.

 

Existujú základné – monotematické usmernenia zaoberajúce sa komplexne konkrétnym procesom, ale aj menej rozsiahle dokumenty podávajúce zhutnené, čiastkové alebo špecifické informácie:

·   Usmernenia

   (Guidances)

·   Usmernenia v kocke

   (Guidances in nutschell)

·   Informačné letáky k usmerneniu

   (Guidance Fact Sheets)

·   Informačné letáky k REACH

   (REACH Fact Sheets)

·   Praktické príručky

   (Practical Guides)

·   Príručky na predkladanie údajov

   (Data Submission Manuals)

·   Používateľské príručky REACH-IT pre priemysel

   (REACH-IT Industry User Manuals)

Okrem toho na stránkach ECHA nájdete aj materiály skôr propagačného zamerania – napr. letáky (Leaflets) (napr. ECHA – všeobecne, Národné asistenčné pracoviská - k vašim službám - vo vašom jazyku; REACH - Nové právne predpisy EÚ o chemických látkach, atď.).

 

Medzi základné usmernenia k nariadeniu REACH patria napr. tieto:

·   Usmernenie k registrácii                                     

   (Guidance on registration)

·   Usmernenie k prílohe V: Výnimky z registračnej povinnosti     

   (Guidance for Annex V: Exemptions from the obligation to register)

·   Usmernenie pre zdieľanie údajov                      

   (Guidance on data sharing)

·   Usmernenie o požiadavkách na informácie podľa REACH         

   (Guidance on information requirements under REACH)

·   Usmernenie k odpadu a regenerovaným látkam

   (Guidance on waste and recovered substances)

·   Usmernenia pre monoméry a polyméry             

   (Guidance for monomers and polymers)

·   Usmernenie k medziproduktom                          

   (Guidance for intermediates)

·   Usmernenie k identifikácii a pomenovaniu látok podľa nariadení REACH a CLP         

   (Guidance for identification and naming of substances under REACH and CLP)

·   Usmernenie pre následných užívateľov             

   (Guidance on downstream users requirements)

·   Usmernenie k požiadavkám pre látky vo výrobkoch      

   (Guidance on requirements for substances in articles)

·   Usmernenie pre vedecký výskum a vývoj (SR&D) a technologicky orientovaný výskum a vývoj (PPORD) 

   (Guidance on Scientific Research and Development (SR&D) and Product and Process Oriented Research and Development (PPORD))

·   Usmernenie k príprave žiadosti o autorizáciu   

   (Guidance on the preparation of an application for authorisation)

·   Usmernenie k príprave sociálno-ekonomickej analýzy ako súčasti žiadosti o autorizáciu     

   (Guidance on the preparation of SEA as part of an application for authorisation)

·   Usmernenie k zostavovaniu kariet bezpečnostných údajov      

   (Guidance on the compilation of safety data sheets)

 

 

Uvádzať úplný zoznam všetkých usmernení, návodov a príručiek je kontraproduktívne, pretože vzhľadom na naše možnosti nemôžeme zabezpečiť aktuálnosť takýmto spôsobom zverejnených informácií a, okrem toho, všetky aktuálne znenia podporných dokumentov sú zverejnené na internetovej stránke ECHA.

 

Nie je jednoduché zvládnuť množstvo informácií vo všetkých usmerneniach a dokonca je problém sa vôbec orientovať v nich. Je však nespochybniteľné, že prinášajú dôležité a veľmi prospešné informácie. Dá sa dokonca povedať, že bez používania usmernení, návodov a príručiek nie je možné zotrvávať v istote, že všetky povinnosti sú splnené predpísaným spôsobom bez rizika neskorších problémov. Väčšina týchto podporných materiálov je k dispozícii aj v slovenskom jazyku, aj keď väčšinou s oneskorením za aktuálnou anglickou verziou. Pokiaľ je to možné, odporúčame pracovať s anglickými verziami, ktoré, okrem toho, že sú aktuálne, majú aj najvyššiu terminologickú konzistentnosť a sú najzrozumiteľnejšie, pretože v tomto jazyku boli vytvorené.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk